دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، مهر 1402، صفحه 1-300 
شناسایی چهارچوب تصمیم گیری در قرآن کریم

صفحه 29-53

ابوالفضل عزیزآبادی؛ حسین افخمی روحانی


تبیین رویکرد چابکی سازمانی مبتنی بر آموزه‌های دینی

صفحه 55-82

محسن میری؛ محمدمهدی مهتدی؛ مهدی حسنوند مفرد