اهداف و چشم انداز

«نشریه علمی مطالعات دین، معنویت و مدیریت» که قبلاً با نام (اسلام و مدیریت منتشر می‌شد) با هدف انتشار نتایج تحقیقات انجام‌گرفته، ایجاد زمینهِ تعامل صاحب‌نظران و اطلاعی رسانی علمی در قلمرو دین، معنویت و مدیریت، کمک به هم‌افزایی و نظریه‌پردازی در مورد جنبه‌های معنوی و دینی مدیریت و سازمان انتشار می‌یابد. این حوزه مطالعاتی می‌تواند از پشتوانه خوب علمی ادیان مختلف و مطالعات معنویت با دیدگاه متنوع و تلاقی آن با مطالعات رشته مدیریت بهره‌مند گردد و افق‌های رو به گسترش و تعمیق این مطالعات مساعدت نماید. دقت و شایستگی علمی پرهیز از پیش‌داوری از معیارهای اصلی نشریه است.

نشریه از مطالعات با روش‌های کیفی، کمی و ترکیبی استقبال می‌کند و به انتشار مقاله‌هایی که مرزهای علمی مطالعات دین، معنویت و مدیریت را گسترش می‌دهند، چهارچوب‌های نظری این حوزه علمی را تقویت می‌کند یا در ارتقای عملکرد مدیران مؤثرند اولویت می‌دهد.

مخاطب اصلی این نشریه علمی عبارت‌اند از:

1-     جامعه علمی در قلمرو، دین، معنویت و مدیریت؛

2-     صاحب‌نظران مدیریت و مدیران؛

3-     و دانش‌پژوهان حوزه علمی دین، معنویت و مدیریت.

 

دامنه موضوعی:

میان رشته­ ای با تأکید بر حوزه ­های «دین و مدیریت»، «معنویت و مدیریت» و «مدیریت اسلامی»

روش ­های تحقیق:

کیفی، کمی و ترکیبی

اهداف کلی:

1. گسترش مرزهای علمی مطالعات دین، معنویت و مدیریت؛

2. تقویت چهارچوب­ های نظری و نظریه‌پردازی در مورد جنبه‌های معنوی و دینی مدیریت و سازمان؛

4. بهره مندی از پشتوانه علمی ادیان مختلف و مطالعات معنویت از منظرهای متنوع و تلاقی آنها با مطالعات و پژوهش ­ها در رشته مدیریت؛

5. ایجاد افق ­های جدید و رو به گسترش و تعمیق مطالعات میان ­رشته ­ای دین، معنویت و مدیریت؛

اهداف اختصاصی:

1. ایجاد زمینه انتقال دستاوردهای علمی این عرصه به سازمان­ ها؛

2. ارتقای عملکرد مدیران از طریق آشنایی با کاربست آموزه ­های دینی و مطالعات معنویت در مدیریت و سازمان؛

3. تشکیل شبکه متخصصان مطالعات دین، معنویت و مدیریت و مدیران و کمک به هم­ افزایی و اشتراک ­گذاری دانش و تجربه.