دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، فروردین 1402 
راهبرد‌های رهبری آموزشی در سیره امام محمدباقر(ع)

صفحه 83-106

سید محمد مقدس؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ محمد رضا شمشیری