طراحی الگوی توصیفی تصمیم گیری در چالش‌های اخلاقی در مدیریت با تاکید بر اخلاق کاربردی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران (نویسنده مسئول)

2 دکترای تخصصی، دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم، ایران

چکیده

امروزه فلاسفه اخلاق بیشتر به مسائل و اموری می‎پردازند که کانون بحران‎ها و معضلات عملی اخلاق باشند. اخلاق کاربردی حوزه‌ای از اخلاق است که قرابت بسیاری با مدیریت و چالش‎های اداره سازمان‌ها دارد. در این مقاله، با استفاده از روش دلالت پژوهی و روش تحلیل مضمون، الگوی توصیفی تصمیم‌گیری در چالش‎های اخلاقی در حوزه مدیریت تبیین می‎گردد.  براین‌اساس، چهار نوع چالش اخلاقی شناسایی شده که از ترکیب دو عامل دشواری (در مقابل آسانی) و پیچیدگی (در مقابل سادگی) به‌دست می‎آیند. یافته‎های تحقیق نشان می‌دهد مشکل بودن تصمیم‌گیری‌ در چالش‎های اخلاقی بیش از آنکه به دشواری یا آسان بودن تصمیم‌گیری بستگی داشته باشد، از پیچیدگی یا سادگی در شناخت تصمیم درست ناشی می‎شود. دشواری تصمیم‌گیری نیز ناشی از به خطرافتادن منافع فردی تصمیم‌گیرنده است، از این رو مدیران باید تلاش نمایند چالش‎های پیچیده و دشوار به چالش‎های ساده و آسان تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a descriptive pattern of decision-making in ethical challenges of management with emphasis on applied ethics

نویسندگان [English]

 • Mohammad hosein Bagherifard 1
 • abdollah tavakoli 2
1 Assistant professor, Faculty of Management and Accounting, Institute of Higher Education Non-profit of Tolo Mehr Qom,
2 Associate professor, Faculty of Social Sciences, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran
چکیده [English]

Currently, the philosophers of ethics are more concerned with issues and affairs that are the focus of crises and practical problems of ethics. Applied ethics is a field of ethics that is closely related to the management and challenges of running organizations. In this research paper, the descriptive pattern of decision making in ethical challenges in the field of management is explained by using the implication research method and thematic analysis method. Therefore, four types of ethical challenges have been identified which are obtained by combining the two factors of that difficulty (vs. ease) and complexity (vs. simplicity). Research findings showed that the difficulty of making decisions in ethical challenges, rather than depending on the difficulty or ease of decision making, it comes from the complexity or simplicity of knowing the right decision. The difficulty of decision – making is also caused by the concern for jeopardizing the individual interests of the decision maker, so managers should try to turn complex and difficult challenges into simple and easy ones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Applied ethics
 • Ethical challenges
 • Descriptive model
 • Content analysis
 • Decision making
 1. اسلامی، محمدتقی (1388)، «اخلاق کاربردی»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 2. باقریان، محمد (1380)، «تصمیم‎گیری حکیمانه: رویکردی جدید به الگوسازی در مدیریت»، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 3. تسلیمی، سعید؛ حسین صفری و سیدیحیی سیددانش (دی 1383)، «بررسی الگوی سه نوع تصمیم‌گیری حضرت امام خمینیe با استفاده از مدل تصمیم‌گیری حکیمانه−رویکرد فازی»، دانشور رفتار، دوره 11، شماره 8 (ویژه مقالات مدیریت 3)، ص31−
 4. خزاعی زهرا (1386)، «اخلاق کاربردی: ماهیت، روش‎ها و چالش‎ها»، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال نهم، شماره اول.
 5. خزاعی، زهرا (1389)، «تصمیم‌گیری اخلاقی، مجموعه مقالات جستارهایی در اخلاق کاربردی»، دانشگاه قم.
 6. دانایی‌فرد، حسن (بهار 1395)، «روش‌شناسی مطالعات دلالت‌پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی، بنیان‌ها، تعاریف، اهمیت، رویکردها و مراحل اجرا»، فصلنامۀ علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، س ۲۲، ش ۸۶، ص39−
 7. شریفی، احمدحسین (1390)، «چیستی اخلاق کاربردی»، معرفت اخلاقی، سال دوم، شماره سوم، ص83−
 8. شمالی، محمدعلی (١٣٨٩)، «علم اخلاق و فلسفۀ اخلاق؛ تأملی دربارۀ حوزه‎های مختلف مطالعات اخلاقی»، معرفت اخلاقی، سال اول، شماره سوم، ص٧−٢6.
 9. صافی، قاسم (1394)، «اخلاق کاربردی در زندگی، محیط زیست و اشتغال»، اطلاعات.
 10. عابدی‌جعفری، حسن؛ محمدسعید تسلیمی، ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‌زاده (پاییز و زمستان 1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‎های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، دوره 5، شماره 2 (پیاپی 10)، ص151−
 11. فرامرز قراملکی، احد (1378)، «اخلاق کاربردی در ایران و اسلام»، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 12. کریپ راجر (تابستان؟)، «اخلاق و فرا اخلاق، نقد و نظر»، ترجمه بهروز جندقی، مقاله 18، دوره 5، شماره 20 و 19، ص398−
 13. مارکی‌دان (1387)، فلسفه اخلاق: مقالاتی در باب اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و فرا کاربردی، مترجم: محمود فتحعلی، دفتر نشر معارف.
 14. مجلسی محمد باقر (1368)، بحار الانوار، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 15. مکارم شیرازى، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 16. Carlile Paul R, The Cycles of Theory Building in Management Research, School Of Management Boston University Harvard Business School, October 27, 2004.
 17. COLLSTE GÖRAN , 2012, Applied and Professional Ethics, KEMANUSIAAN Vol. 19, No. 1, 17–33.
 18. Fossa Fabio 2017, What is Moral Application?Towards a Philosophical Theory of Applied Ethics, Applied Ethics, The Past, Present and Future of Applied Ethics, Hokkaido University, Japan.
 19. Lorelli S. Nowell , Jill Marie Norris Deborah E White 2017, Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria  The International Journal of Qualitative Methods16(1). · October  with 1, 287 Reads.
 20. Verweij Marcel, 2017, Moral Principles and Justification in Applied Ethics , Perspectives on Applied Ethics, Centre for Applied Etichs, Linköpings universitet.