بررسی و تبیین سبک رهبری‌معنوی در سازمان از منظر قرآن

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 عضو پژوهشگران دانشگاه بین‌المللی المصطفی

2 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.30471/rsm.2024.9433.1297

چکیده

زمینه: در عصر حاضر موفقیت سازمانی مستلزم تغییر در عملکرد‌ها، به‌ویژه تحول در سبک‌های مدیریتی و اداره بروز آن بوده، که در این میان نقـش رهبری معنوی بسیار برجسته می‌باشد، تا افراد مشتاقانه فعالیت‌های خود را برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام دهند.

هدف: هدف تحقیق حاضر شناسایی، تبیین و توسعه سبک رهبری‌معنوی از دیدگاه قرآن‌ است، تا بتوان از این رهگذر به تربیت و کمال سرمایه‌انسانی در سازمان‌ها مساعدت نمود.

روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیل‌محتوای کیفی به صورت استقرایی، روش اجتهادی و روش تفسیری، برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها انجام شده است.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رهبری‌معنوی با رویکرد قرآنی دارای 5 مقوله، چشم-انداز، نوع‌دوستی، امید و ایمان به کار ، تعهد‌سازمانی و بهره‌وری بوده است، که برای اعتباریابی آن 25 آیه از قرآن استخراج شده است.

نتایج: تحلیل و بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که رهبری‌معنوی از منظر قرآن دارای اهمیت است و بودن آن در سازمان باعث انگیزه در افراد و هدایت به معنویت در اهداف سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining and explaining the style of spiritual leadership in the organization from the perspective of the Quran

نویسندگان [English]

  • hossein moumeni 1
  • Abdollah Tavakkoli 2
1 Member of researchers Al-Mustafa International University
2 Associate Professor of research Institutes of hawzah and university
چکیده [English]

Background: In today's, organizational success requires a change in functions, especially a change in management styles and its update. Among these, the role of spiritual leadership is very prominent. So people are enthusiastic about their activities, to achieve organizational goals.

Objective: The aim of the current research is to identify, explain and develop Spiritual leadership style from the point of view of the Qur'an, In order to be able to contribute to the training and perfection of human capital in organizations.

Method: This research using qualitative content analysis method inductively, Ijtihad method and interpretation method, tt has been done to collect information and analyze data.

Findings: Research findings show that spiritual leadership with a Quranic approach, has 5 categories, the vision, Altruism, hope and faith in work, Organizational Commitment and productivity has been. That 25 verses of the Qur'an have been extracted to validate it.

Results: Analysis and review of the data shows that spiritual leadership from the perspective of the Qur'an it's important and its is in the organization motivates people and be guided to spirituality in the goals of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • spirituality
  • human
  • leadership style
  • organization