دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 1-200 
بررسی تأثیر نقش‎های مدیریتی بر شفافیت سازمانی با رویکرد اسلامی

صفحه 247-270

علی ملائی فرد؛ مسعود پورکیانی؛ ملیکه بهشتی‌فر؛ فرزانه بیگ زاده عباسی


بررسی رابطۀ میان هوش هیجانی و ترومای سازمانی: رویکردی اسلامی

صفحه 271-291

فرحناز آهنگ؛ فاطمه مالکی طبس؛ حسن غفاری؛ گلبهار پورانجنار