پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی و هوش معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

فـضیلت سازمانی از جمله مفاهیم مهم و جدید سازمانی است که از روانشناسی مثبت گرا گرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی و هوش معنوی انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان با تحصیلات کارشناسی به بالا در سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی و ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005)، پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) و پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چندگانه به طور همزمان استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که هوش معنوی و ابعاد آن بر ارتقاء فضیلت سازمانی تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت، مستقیم و معنادار رهبری اخلاقی و ابعاد آن بر ارتقاء فضیلت سازمانی تایید شد. با توجه به نتایج تحقیق، هوش معنوی و رهبری اخلاقی به ترتیب 11 و 17 درصد از تغییرات فضیلت سازمانی را تبیین می کنند. بر اساس این نتایج میتوان گفت با افزایش دو متغیر پیش بین رهبری اخلاقی و هوش معنوی، متغیر ملاک فضیلت سازمانی ارتقاء می یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Organizational Virtue based on Moral Leadership and Spiritual Intelligence

نویسندگان [English]

 • Atieh Bohrani
 • Zahra Foroutani
Assistant Professor of Public administration of PayameNoor University, Iran
چکیده [English]

Organizational virtue is recognized as one of the important and new concepts of organization that derived from positive psychology. The present study aims to predict organizational virtue based on ethical leadership and spiritual intelligence. This applied research is descriptive-correlational. Statistical population consisted of employees of Department of Culture and Islamic Guidance, West Azerbaijan Province with higher education degree and data collection tools were three questionnaires: ethical leadership guidelines (Brown et al., 2005), Cameron et al., Organizational virtue questionnaire (2004) and King's Spiritual Intelligence Questionnaire (2008). To analyze the data and test hypotheses, multiple regressions were used simultaneously. The findings of the hypothesis test showed that spiritual intelligence and its dimensions on promoting organizational virtue have a positive, direct and significant effect. Also, the positive, direct and significant impact of ethical leadership and its dimensions on organizational excellence was confirmed. According to the results of the research, spiritual intelligence and ethical leadership account for about 11 and 17 percent of organizational changes, respectively. Based on these results, by increasing the two variables, the prediction of moral leadership and spiritual intelligence and their dimensions, the criterion of organizational excellence will improve.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical Leadership
 • Spiritual Intelligence
 • Organizational Virtue
 1. بهارلو، مصطفی و همکاران (1394)،" تحلیل رابطه رهبری اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی"، اخلاق در علوم و فناوری، سال دهم، شماره1، ص18−
 2. بهزادی، الهام و همکاران (1394)، "رابطه بین وجدانی بودن، جو اخلاقی و رهبری اخلاقی با فضیلت سازمانی"، اخلاق در علوم و فناوری، دوره 10، شماره 1، ص61−
 3. پاک نیت، میترا و جاویدی، حجت اله (1395)، "رابطه بین ابعاد هوش معنوی و سلامت سازمانی با نقش واسطه‌ای رفتار شهروندی سازمانی"، روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، دوره 7، شماره 37، ص23−
 4. تابلی، حمید؛ مرادی شهربابک، محمدرضا و ایران نژاد پاریزی، سیدجواد (1396)،" تحلیل رابطه فضیلت سازمانی به عنوان یک مؤلفه اخلاقی با هوش معنوی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی"، اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوازدهم، شماره 1، ص1−
 5. حسن زاده ثمرین، تورج ؛ همتی نوع دوست، مهناز و نیکرو احمد گورابی، حسن (1393)،"بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فضیلت سازمانی"، مدیریت دولتی، دوره 6، شماره 1، ص67−
 6. حسنی، محمد؛ ارس زاده، سهیلا وکاظم زاده بیطالی، مهدی (1396)،" رابطه رهبری اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی، درک سیاست‌های سازمانی و جنسیت"، اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوازدهم، شماره3، ص142−
 7. حضرتی، مرتضی و معمارزاده تهران، غلامرضا (1393)، "ارائه مدلی از رهبری اخلاقی سازگار با سازمان‌های دولتی ایران"، مدیریت توسعه و تحول، دوره 1393، شماره 18، ص63−
 8. خشوعی، مهدیه سادات (1393)، "نقش فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شجاعت اخلاقی حرفه‌ای"، فرایند مدیریت و توسعه، دوره 27، شماره2، ص۸۱−۹۸.
 9. خلیلی حسین آبادی، سید حسن و همکاران (1394)، "تأثیرهوش معنوی در ارتقای عملکردشغلی کارکنان پلیس، بصیرت و تربیت اسلامی"، سال12، شماره33، ص161−
 10. دانایی فرد، حسن؛ امرالهی بیوکی، ناهید و فانی، علی اصغر (1394)، "ادراک از فضیلت سازمانی، حلقه مفقوده پارادیم مثبت گرایی در عرصه مطالعات سازمانی"، چشم انداز مدیریت دولتی، سال ششم، شماره2، ص15−
 11. دنهارت، ر ب. (1991)، تئوری سازمان دولتی. ترجمه الوانی، سید مهدی و دانایی فرد، حسن، تهران: صفار.
 12. دهقانی، مهری و فضل الهی قمشی، سیف الله (1394)، "بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی دبیران"، مطالعات اسلام و روانشناسی، دوره 9، شماره 17، ص105−
 13. رفیعی، مجتبی؛ علی احمدی، علی رضا؛ موسوی، محمد و کرمانی، محمد (1392)، "رهبری اخلاق مدار، ثمره پارادایم مدیریت اسلامی"، پژوهش نامه اخلاق، سال ششم، شماره20، ص49−76.
 14. زارعی متین، حسن و همکاران (1394 "بررسی تأثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان"، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هفتم، شماره4، ص167−
 15. سلیمانی، اسماعیل و همکاران (1394)، "اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیe"، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال پنجم، شماره4، ص538−
 16. سهرابی، فرامرز (1396)،"هوش معنوی از منظر قرآن و روایات"، پژوهشنامه معارف قرآنی، سال 8، شماره30، ص29−
 17. شکاری، حمیده وجلالیان، نجمه (1394)، "شناسایی عوامل مؤثر بر فضیلت‌گرایی و رتبه‌بندی آن عوامل در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد"، طلوع بهداشت یزد، دوره14، شماره 2، ص125−
 18. ضمیری نژاد، سمیه و همکاران (1392)،"پیش‌بینی شادکامی دانشجویان براساس هوش معنوی"، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)، دوره20، ش5، ص773−
 19. ﻏﺒﺎری ﺑﻨﺎب، ﺑﺎﻗﺮ و همکاران (1386)،"ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی"، اندیشه نوین دینی، سال 3، شماره 10، ص125−
 20. فروتنی، زهرا و بحرانی، عطیه (1387)، "مدخلی بر تئوری هنجاری در مدیریت"، پیک نور، سال ششم، شماره 1، ص52−
 21. کردنائیج، اسدالله و همکاران (1391)،"هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی": سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 2، شماره2، ص127 −
 22. مرادی، احمد و ذبیحی، محمدرضا (1397)، "بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و سلامت سازمانی با در نظر گرفتن متغییر تعدیل‌گر هوش معنوی در بین کارمندان اداره مهندسی و نظارت شهرداری مشهد"، اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی.
 23. میرکمالی، سیدمحمد و کرمی، محمدرضا (1395)، "بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان"، مدیریت توسعه و تحول، دوره 1395، شماره 24، ص11−
 24. Abuelanain, H. (2007),"Relationship between Personality and Organizational Citizenship Behavior: Does Personality Influence Employee Citizenship?", International Review of Business Research, 3(4),31-43.
 25. Amram, J (Yosi).(2005),"Intelligence Beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership", Institune of Transpersonal Psychology.
 26. Avatefi Monfared, E. Mahdad, A. Mirjafari ,SA.(2012),"The Relationship Between Ethical Leadership and Workplace Psychological Health, and Organizational Trust". Ethics in Science and Technology, 7(3). (In Persian).
 27. Barclay , L . A . Markel , K. S. J . E. (2012),"Virtue theory and Organizations: Considering Persons with disabilities ", Jounal of Managerial Psychology , 27(4):330-346.
 28. Brown ,ME. Trevino, LK. Harrison, DA.(2005),"Ethical leadership: A social learning perspective of construct development and testing". Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97 (2): 117-134.
 29. Cameron, K. S., Bright, D., & Caza, A. (2004), "Exploring the relationships between Organizational Virtuousness and Performance". American Behavior Scientist, 47(6),766-790.
 30. Cameron, K. (2010), "Five Keys to Flourishing in Trying Times", Leader to Leader, 2010(55),45-51.
 31. Fernando, M., & Almeida, S. (2012), " The organizational virtuousness of strategic corporate social responsibility: A case study of the Sri Lankan family-owned enterprise MAS Holdings" ,European Management journal, 30(6):
  564-576.
 32. Garcia-Zamor, J.-C. (2003), "Workplace spirituality and organizational performance", public administration review, 63, 355-363.
 33. Golparvar H, Padash F, Atashpoor M. (2006), "Model for reinforcing energetic senses empowerment, creativity through ethical leadership". Iranian Journal of Work Health (3). (In Persian).
 34. Hessel, I. (2013), Developing A Virtuous Aspect of Leadership: A case study of the Virtuous Projects Approach to Leadership Development'', Master Thesis in Education, Department of Educational Research, University of Oslo.
 35. Kalshoven, K., Den Hartog, D. N. & De Hoogh, A.H.B. (2011)," Ethical Leadership at Work Questionnaire (ELW): Development and Validation of a Multidimensional Measure". The Leadership Quarterly. 22, 51–69.
 36. King, D.B, (2008), " Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and measure. Unpublished Master’s Thesis, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada.
 37. Lawler ,E E.(2004), Leading a virtuous–spiral organization". Journal of Leader to leader 2004;32: 36-40.
 38. Nasel, D. D. (2004), Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality; Unpublished thesis. Australia: The university of south Australia.
 39. Padash ,F., Gholparvar, M. (2010), "The relationship between ethical leadership with intrinsic motivation for innovation and creativity of staff". Ethics in Science and Technology; 5 (1,2): 103-110. (In Persian).
 40. Rego, A., Ribeiro, N. (2009), .Does Perceived Organizational Virtuousness.Explain Organizational Citizenship Behaviors?”, International Conference onBusiness, Economics, Management and Marketing on Jun 26, 2009, Paris,France.
 41. Rego, A., Ribeiro, N., Cunha, M. P., Jesuino J. C. (2011), "How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship". Journal of Business Research, 64 (5), 524-532.
 42. Sadler-Smith, E. (2013), "Toward organizational environmental virtuousness". Journal of Applied Behavioral Science, 49(1):123-148.
 43. Sisk, D. (2008), Engaging the Intelligence of Gifted Students to Build Global Awareness in the Classroom. Academic Research Library.
 44. Vaughan, F. (2003),"What is spiritual intelligence?", Journal of humanistic psychology. 42, (2).16-33.
 45. Walumbwa, F.O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., "Workman, K. & Christensen, A. L.(2011), Linking Ethical Leadership to Employee Performance: The Roles of Leader–Memberexchange, Self-Efficacy, and Organizational Identification". Organizational Behavior and Human Decision Processes. 115, 204–213.
 46. Yılmaz, E. (2010), "The analysis of organizational creativity in schools regarding principals’ ethical leadership characteristics". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 39-49.
 47. Yilmaz ,K. Bokeoglu ,O. C. (2008), "Organizational citizenship behaviors and organizational commitment in Turkish primaryschools". World Applied Sciences Journal, 3(5):775–780.