دوره و شماره: دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 1-174 
راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت

صفحه 51-69

علیرضا میرآخوری؛ کیومرث احمدی؛ میر علی سید نقوی؛ عادل صلواتی