تحلیل نقش منابع انسانی دانشگر در نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها‌ و الگوهای سازندۀ اسلامی−ایرانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده ی علوم انسانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران .

چکیده

در بندهای چهار و دوازده سیاست‌های کلی نظام اداری و محیط زیست، به ترتیب بر دانشگرایی و نهادینه‎سازی فرهنگ و اخلاق زیست‎محیطی مبتنی بر ارزش‎ها و الگوهای سازندۀ اسلامی−ایرانی، تأکید شده است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل نقش منابع انسانی دانشگر در نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازندۀ اسلامی−ایرانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، انجام شد. روش بررسی از نظر هدف کاربردی، روش توصیفی و گرد‎آوری داده‌ها به صورت میدانی با بهره‌گیری از ابزار پرسش‌نامه‌های محقق‌ساخته، انجام شد. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به تعداد 1453 نفر بود که 304 نفر با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده، انتخاب و به پرسش‌نامه‎های روا و پایا پاسخ دادند. آمار توصیفی و استنباطی، نرم‎افزار تحلیل آماری spss، آزمون آماری همبستگی استفاده شد. یافته‎ها نشان داد که بین منابع انسانی دانشگر و مؤلفه‎های آن (انگیزه بالا، درگیر شدن در امور سازمان، و توانایی) و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازندۀ اسلامی−ایرانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد. نتایج نشان داد که منابع انسانی دانشگر در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی وجود داشته و می‎توانند در نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازندۀ اسلامی−ایران نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of knowledge human resources in establishing environmental behavior and culture based on constructive Islamic - Iranian values and models (case study: agricultural jihad organization of west azerbaijan province)

نویسنده [English]

  • Masoud Ghahremani
Department of Public Administration, Faculty of Humanities ,Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran.
چکیده [English]

In paragraphs 4 and 12 of the general policies of the administrative system and the environment, respectively, emphasis is placed on the Knowledge – oriented and establishing environmental behavior and culture based on constructive Islamic - Iranian values and models. the purpose of this study analyzing the role of knowledge human resources in establishing environmental behavior and culture based on constructive Islamic - Iranian values and patterns in the agricultural jihad organization of west azerbaijan province. in terms of practical purpose, descriptive method and field data collection was done using a researcher-made questionnaires. the statistical population consisted of all employees of jihad-e-agriculture in west azerbaijan province (1453), 304 individuals were selected by stratified random sampling method and answered to valid and reliable questionnaires. descriptive and inferential statistics, spss statistical software, correlation test were used. findings It showed that there is a direct and positive relationship between knowledge human resources and its components (high motivation, involvement in organization affairs, and empowerment) and establishing environmental behavior and culture based on constructive Islamic - Iranian values and models in the agricultural jihad organization of west azerbaijan province. the results showed that knowledge human resources exist in the agricultural jihad organization of west azarbaijan province and can play a role in establishing environmental behavior and culture based on constructive Islamic - Iranian values and models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructive Islamic - Iranian values and models
  • environmental behavior and culture
  • knowledge human resources