ارائه الگویی جهت فهم مدیریت اسلامی از رهگذر همکاری حوزه و دانشگاه در چارچوب رویکرد تقسیم کار

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

2 عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

دیدگاه‎ها و رویکردهای مختلفی در پاسخ به این سؤال که مدیریت اسلامی چیست؟ و چگونه قابل تحقق است؟ ارائه شده است. در این مقاله الگویی جهت فهم مدیریت اسلامی از رهگذر تبیین چگونگی همکاری حوزه و دانشگاه به‌عنوان دو نهاد متولی دین (اسلامی) و علم (مدیریت) ارائه شده است. بدین منظور براساس رویکرد تقسیم کار مدل مفهومی اولیه‎ای طراحی شده و سپس در قالب مصاحبه‎های عمیق با 30 تن از خبرگان این حوزه اعتبارسنجی شده است. محتوای مصاحبه‎ها از طریق روش تحلیل محتوا و تکنیک خوشه‌بندی تحلیل و طبقه‌بندی شد. نظرات اساتید در قالب 41 مفهوم پایه، 15مفهوم محوری و 3 مفهوم اصلی دسته‌بندی شده و مدل اولیه براساس آنها بازطراحی گردید. در این مدل، الگوی پیشنهادی همکاری حوزه و دانشگاه بدین‌صورت است که در مواجهه با مسائل و موضوعات نیازمند پاسخ به دو سؤال دانستن (چیستی حکم) و توانستن (چگونکی پیاده نمودن حکم) هستیم و حوزه و دانشگاه در هر دو محور حضور فعال دارند. خروجی چنین همکاری منجر به تولید علم مدیریت اسلامی می‌شود که در مواجهه با مسائل و موضوعات، چهار نوع یافته علمی به دست می‌دهد: 1. تبیین آموزه‎های دینی به‌عنوان راه‌حل مواجهه با مسائل؛ 2. پیشنهادات علم مدیریت در موضوع‌شناسی و تببین ابعاد تخصصی موضوع؛ 3. راهکارهای علم مدیریت در ارائه شیوه‎های توانستن اجرای آموزه‌ها و 4. تبیین خطوط قرمز دین یا ارائه توصیه‌هایی در مقام اجرای راهکارهای ارائه‌شده توسط علم مدیریت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for understanding Islamic management through the cooperation of the Howzeh and the University in the framework of the division of labor approach

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein bagherifard 1
  • mohammad hasan Dehghan 2
1 Faculty member of Tolo Mehr Higher Education Institute
2 Faculty member of the Higher National Defense University
چکیده [English]

Different views and approaches have been presented in response to the question of what is Islamic management and how it can be achieved. In this article, a model for understanding Islamic management by explaining how the howzeh and the university cooperate as two institutions in charge of religion (Islamic) and science (management) is presented. under approach of division of labor, a conceptual model is designed and then validated in the form of in-depth interviews with 30 experts in this field. The content of the interviews was analyzed and classified through content analysis method and clustering technique. experts' opinions were categorized in the form of 41 basic concepts, 15 central concepts and 3 main concepts. Based on the points obtained in the interviews, the initial model was modified. In this model, the proposed model of cooperation between the Hawzah and the university is in the face of issues involves answering two questions: knowing (what is the solution) and being able (how to implement the solution). Hawzah and the university have an active role in both axes through 4 Method 1- The role of the Hawzah in explaining religious teachings as a solution of problems, 2- The role of the university in explaining the specialized dimensions of the issue to Find a solution, 3- The role of the university in providing Executive procedures and ways to be able to implement the solutions and 4- The role of the Hawzah Expressing red lines or making recommendations in implementing the solutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic management
  • howzeh and university
  • division of labor
  • science
  • religion