دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 1-200 
فرآیند تحول و مدیریت آن در سازمان های آموزشی از دیدگاه اسلام

صفحه 45-60

زهرا سادات شاه احمدقاسمی؛ اکرم گودرزی؛ فاطمه سلیمانی