تبیین عوامل مؤثر بر ایجاد انسجام گروهی در نیروهای نظامی از دیدگاه نهج‌البلاغه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

تاریخچة تعریف انسجام به مقالة مشهور جانوویتز و شیلز با موضوع «انسجام و گسیختگی» برمی‌گردد که در سال 1948 منتشر شد. از نظر آن‌ها، انسجام یعنی نوع خاصی از انگیزة نبرد که تنها نشأت گرفته از روابط میان‌فردی است و منظور آن‌ها از انسجام، انگیزش است. هدف این پژوهش، شناسایی و استخراج عوامل ایجادکنندة انسجام گروهی در نیروهای نظامی با توجه به بیانات امام علی (ع) در نهج-البلاغه است. نوع پژوهش، کاربردی است و برای استخراج و تأیید عوامل از روش ترکیبی استفاده‌شده است. در بخش کیفی پژوهش، با مفهوم‌سازی و مقوله‌بندی بیانات امام علی (ع)، 31 مقولة اصلی مؤثر بر انسجام گروهی شناسایی گردید و در بخش کمّی با توجه به داده-های بخش کیفی و عوامل مؤثر، 243 نفر از پاسخ‌دهندگان، پرسشنامة محقق ساخته را تکمیل نمودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. روایی پرسشنامه به دو روش محتوایی و سازه با استفاده از الگوی معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان‌دهندة آن است که دو دسته از عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در ایجاد انسجام گروهی نقش دارند. زمامدار، حکومت و مردم از عوامل برون‌سازمانی و فرماندهان، کارکنان نظامی و دستگاه استخدام نظامیان از عوامل درون‌سازمانی مؤثر در ایجاد انسجام گروهی هستند. در بین این عوامل، فرماندهان بیشترین تأثیر و مردم کمترین تأثیر را بر انسجام گروهی در نیروهای نظامی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting on creation of group cohesion in military forces according to Imam Ali (p) statements in Nahj-albalagheh

نویسندگان [English]

 • nabi allah kohan 1
 • Abolghasem Rezaee 2
1 University of Isfahan
2 MDA
چکیده [English]

The history of cohesion introduction is refer to famous janowits and shills article about cohesion and rupture. This article was published in 1948. According to them, cohesion is a unique form of combat motivation that provides by interpersonal relationship and cohesion is means motivation. The purpose of this study is exploring and identifying factors providing group cohesion in military forces according to Imam Ali (p) statements in Nahj-Albalagheh. The study type is application and for extract factors and confirmation of them, mix method was used. In qualitative section, with coding of Imam Ali (p) statements, 31 main code for creating group cohesion was identified and in quantitative section with regard to the qualitative sections data, 243 respondents was completed the researcher made questionnaire. To determine the sample size, Cochran formula was used. Questionnaire validation was confirmed by content and structure methods with structural equation modelling. Questionnaire reliability was confirmed by cronbach alpha. Results show that inter-organizational and out of organization factors creating the group cohesion. Governor, administrator and people is about out of organization factors and commanders, military personnel and staffing system is about inter-organizational factors. Among them, commanders have the most effect and people has the least effect on creation group cohesion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Group cohesion
 • Nahj-albajagheh
 • Military forces
 1. * قرآن کریم

  1. احمدی، محمدرضا (1384)، «عوامل مؤثر بر منزلت سازمانی نظامیان»، حصون، شماره 5، ص45−۵۷.
  2. افتخاری، اصغر (1382)، «نبود سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت»، اندیشه صادق، دانشگاه امام صادقg، شماره 11 و12، تابستان و پاییز.
  3. انوری، حسن (۱۳۸۳)، فرهنگ روز سخن، تهران: انتشارات سخن.
  4. دشتی، محمد (1383)، نهج‌البلاغه، تهران: مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی زهد.
  5. رضوی، سیدحنان (۱۳۹۰)، «وحدت و انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه»، اندیشه تقریب، سال هشتم، شماره ۲۹، ص71−۸۴.
  6. رهبر، عباسعلی و ملیحه زارع (۱۳۹۵)، «تحلیل تأثیر انسجام و وحدت اجتماعی و رابطه آن با تقویت امنیت ملی و کاهش جرم از دیدگاه شهروندان شیراز»، فصلنامه علوم خبری، شماره ۱۹، ص77−۹۹.
  7. شکری‌نیا، محمدعلی و سیدعلی حسینی‌زاده (1394)، «تحلیل و بررسی مسئلۀ دوستی در روایات»، معرفت، سال 24، شمارۀ 209، ص29−43.
  8. عابدی، احمد و حامد پوررستمی (1386)، «نگرشی بر انسجام اسلامی از منظر امام علیg»، فصلنامۀ شیعه‌شناسی، سال پنجم، شمارۀ 19، ص127−151.
  9. محمدپور، احمد (1392)، روش تحقیق کیفی ضد روش، تهران: جامعه‌شناسان.
  10. متینی صدر، محمدرضا؛ رضا کرمی‌نیا؛ محمود گلزاری؛ فرامز سهرابی؛ علی دلاور و غلامرضا صرامی (1388)، «عوامل مؤثر در انسجام گروهی و ارتباط آنها با پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه»، طب نظامی، دورۀ 11، شمارۀ 4، ص237−242.
  11. مکارم شیرازی، ناصر (1387)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  12. موسوی، سیدفخرالدین؛ خلیل بهرامی قصرچمی و جواد استاد محمدی (۱۳۸۶)، «نقش عدالت در اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه نهج‌البلاغه»،همایش منطقه‌ایاتحادوانسجامدرآموزه‌هایقرآنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، ص67−۸۲.
  13. میرسپاسی، ناصر (1380)، «نقش منزلت اجتماعی سازمان‌ها و پرسنل نظامی در تقویت اقتدار ملی»، مطالعاتدفاعی استراتژیک، شماره 9، ص۳−۱۸.
   1. Bartone, P.T., Helge Johnsen, B., Eid, J., Brun, W. & Laberg, J.C. (2002), Factors Influencing Small-Unit Cohesion in Norwegian Navy Officer Cadets, Military Psychology, Vol. 14, No. 1, pp. 1–22.
   2. Beekun, R. I. (2012), Character centered leadership: Muhammad (p) as an ethical role model for CEOs, Journal of Management Development, Vol. 31, No. 10, pp. 1003-1020.
   3. Berman, E. M., West, J. P. & Richter, M. N. (2002), Workplace relations: Friendship patterns and consequences (According to managers), Public Administration Review, Vol. 62, No. 2, 217-230.
   4. Burton, J. P., Taylor, S. G. & Barber, L. K. (2014). Understanding internal, external, and relational attributions for abusive supervision, Journal of Organizational Behavior, 35, pp. 871-891.
   5. Cardinali, R. (1995), The Significance of Socialization and Cohesion in Contemporary Society - Military Transitions, Humanomics, Vol. 11, No. 4, pp. 39-55.
   6. Demir, M. (2015), Friendship and Happiness: Across the Life-Span and Cultures, Dordrecht: Springer.
   7. Dubrin, A. (2012), Ledership: Research Findings, Practice and Skills, 7th ed., Houghton Mifflin, Boston, MA.
   8. Farrell, T. & Terriff, T. (2002), The sources of military change: Culture, Politics, Technology, Colorado: Lynne Rienner Publishers.
   9. Festinger, L. (1950), Informal Social communication, Psychological Review, vol. 57, pp. 82-271.
   10. Fry, L. W. (2003), Toward a theory of spiritual leadership, The Leadership Quarterly, Vol. 14, No. 5, pp. 693-727.
   11. Grey, C.H. & Sturdy, A. (2007), Friendship and Organizational Analysis: Toward a Research Agenda, Journal of Management Inquiry, Vol. 16, No. 2, pp. 157-172.
    1. Griffith, J. (2007), Further Considerations Concerning the Cohesion- Performance Relation in Military Settings, Armed Forces & Society, Vol. 34, No. 1, pp. 138-147.
    2. King, A. (2013), The Combat Soldier: Infantry Tactics and Cohesion in the Twentieth and Twenty-First Centuries, Oxford: Oxford University Press.
  14. Kirke, C. (2012), Military cohesion, culture and social psychology. Defense & Security Analysis, Vol. 26, No. 2, pp. 143–159.
  15. Kriger, M. & Seng, Y. (1995), Leadership with inner meaning: a contingency theory of leadership based on the worldviews of five religions, The Leadership Quarterly, Vol. 16, No. 5, pp. 771-806.
  16. MacCoun, R. (1993), What is Known about Unit Cohesion and Military Performance’, in National Defence Research Institute, Sexual Orientation and US Military Personnel Policy: options and assessment. Washington: RAND, 303.
  17. MacCoun, R., Kier, E. & Belkin, A. (2006), Does Social Cohesion Determine Motivation in Combat?: An Old Question with an Old Answer, Armed Forces & Society,Vol, 32, No. 4, pp. 646-654.
  18. Mao, H.-Y., Chen, C. Y. & Hsieh, T. H. (2009), The relationship between bureaucracy and workplace friendship, Social behavior and personality, 37(2), 255–266.
  19. Methot, J.R., Lepine, J.A., Podsakoff, N.P. & Siegel Christian, J. (2015), Are workplace friendships a mixed blessing? Exploring tradeoffs of multiplex relationships and their associations with job performance, Personnel psychology, 00, pp. 1–45.
  20. Morgillo Freeman, S., Moore, B. A., Freeman, A. (2009), Living and surviving in harm’s way: a psychological treatment handbook for pre and postdeployment of military personnel, New York: Routledge.
  21. Morrison, R.L. & Cooper-Thomas, H.D. (2013), Relationships in Organizations: A Work Psychology Perspective, London: Palgrave Macmillan.
  22. Nielsen, I. K., Jex, S. M. & Adams, G. A. (2000), Development and Validation of Scores on a Two-Dimensional Workplace Friendship Scale, Educational and Psychological Measurement, 60 (4), 628–643.
  23. Parsons, T. (1949), The Structure of Social Action, New York: Free Press.
  24. Popper, M. (1996), Leadership in military combat units and business organizations: A comparative psychological analysis, Journal of Managerial Psychology, Vol. 11, No. 1, pp. 15-23.
  25. Riordan, C. M. & Griffeth, R. W. (1995), The Opportunity for Friendship in the Workplace: An Underexplored Construct, Journal of Business and Psychology, Vol. 10, No. 2, pp. 141-154.
  26. Rosh, L., Offermann, L.R. & Van Diest, R. (2012), Too close for comfort? Distinguishing between team intimacy and team cohesion, Human Resource Management Review, 22, pp. 116–127.
  27. ُShils. E. A. & Janowitz, M. (1948), Cohesion and Disintegration in the Wehrnacht in World War II, Public Opinion Quarterly, Vol. 12, No. 2, pp. 280-315.
  28. Sias, P. M. & Cahill, D. J. (1998), From coworkers to friends: the development of peer friendships in the workplace, Western journal of communication, Vol. 62, No. 3, pp. 273–299.
  29. Sias, P.M., Heath, R.G., Perry, T., Silva, D. & Fix, B. (2004), Narratives of workplace friendship deterioration, Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 21(3), pp. 321–340.
  30. Siebold, G.L. (2011), Key Questions and Challenges to the Standard Model of Military Group Cohesion, Armed Forces & Society, 37(3), pp. 448-468.
  31. Siebold, G.L. (2007), The Essence of Military Group Cohesion, Armed Forces & Society,Vol. 33, No. 2, pp. 286-295.
  32. Siebold, G.L. & Lindsay, T.J. (2002), The relation between demographic descriptors and soldier perceived cohesion and motivation, Military Psychology, 11, pp. 109–128.
  33. Smith, P. (2008), Meaning and military power: moving on from Foucault, Journal of Power, Vol. 1, No. 3, pp. 275–293.
  34. Stouffer, S., Suchman, E., DeVinney, L., Star, S & Williams, R. (1949), The American Soldier, i: Adjustment during Army Life, Princeton: Princeton University Press, 583.
  35. Verweij, D. (2007), Comrades or Friends? On Friendship in the Armed Forces, Journal of Military Ethics, Vol. 6, No. 4, pp. 280-291.
  36. Watson, S.J. (1994), Religion and Combat Motivation in the Confederate Armies, The Journal of Military History, Vol. 58, No. 1, pp. 29-55.
  37. Williams, J., Brown, J. M., Bray, R. M., Anderson Goodell, E. M., Rae Olmsted, K., & Adler, A. B. (2016), Unit Cohesion, Resilience, and Mental Health of Soldiers in Basic Combat Training, Military Psychology, Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/mil0000120.
   1. Wong, L. (2006), Combat Motivation in Today’s Soldiers, Armed Forces & Society, Vol. 32, No. 4, pp. 659-663.
   2. Zimbardo, P. G., Ferreras, A. C. & Brunskill, S. R. (2015), Social intensity syndrome: The development and validation of the social intensity syndrome scale, Personality and Individual Differences, 73, 17–23.