تحلیل استنادی مقالات منتشر شده دوفصلنامه اسلام و مدیریت طی سال های 1391 تا 1396

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل استنادی مقالات منتشر شده دوفصلنامه اسلام و مدیریت بوده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل استنادی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی، درصد و میانگین) و نرم افزار اکسل استفاده شده است. از ابتدای آغاز به کار نشریه در سال 1391 تا سال 1396 جمعا 79 مقاله تالیف شده است که میانگین تعداد مقالات برای هر شماره 58/6 و میزان کل استنادها 2777 که میانگین استناد برای هر شماره 231 منبع می باشد. طبق یافته های پژوهش، در بین منابع اطلاعاتی کتب(اعم از فارسی، لاتین و عربی) با بیش از 54 درصد و از نظر وضعیت زبانی منابع فارسی با 55 درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. بیشترین تعداد مقالات مربوط به مردان با 144 و 87 درصد و مابقی مربوط به زنان با 22 مقاله و 13 درصد بوده است. بیشترین مقالات متشر شده به صورت گروهی با 52 مقاله و 66 درصد می باشد. از نظر مدرک تحصیلی بیشترین مقالات با 56.6 درصد توسط افرادی تالیف شده اند که دارای مدرک تحصیلی دکتری و پرکارترین نویسنده در بین نویسندگان مقالات دوفصلنامه اسلام و مدیریت دکتر جعفر ترک زاده با 3 مقاله بوده است. از نظر مضامین و عناوین پژوهشی کار شده بحث اخلاق، فرهنگ سازمانی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی و شایسته سالاری و شایسته گزینی بیشتر مورد اقبال نویسندگان بوده است. از نظر رویکرد روش شناختی، روش کیفی رویکرد غالب و تحلیل محتوا ابزار پرکاربرد نویسندگان مقالات دوفصلنامه اسلام و مدیریت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of the published articles of the two terms of Islam and management during 1391 to 1396

نویسنده [English]

 • jahil hashemi 2
1
2 payamnoor
چکیده [English]

The purpose of the present research is to cite analysis of the published articles of the two syllables of Islam and management. The research method in this research is citation analysis and descriptive statistics (frequency, percentage and mean) and Excel software are used for data analysis. Since the beginning of the publication, from 1391 to 1396, a total of 79 articles have been compiled, the average number of articles for each issue is 58/6 and the total citations 2777, the average citation for each number is 231 sources. According to research findings, among the sources of information books (Persian, Latin, and Arabic), with more than 54 percent and the most linguistic condition of the Persian sources with the highest frequency of 55 percent. The largest number of articles was for men with 144 and 87%, and the rest for women with 22 papers and 13%. Most articles are grouped together with 52 papers and 66%. In terms of educational qualifications, the most articles are written by people who have Ph.D. degrees and Ph.D. students (university and its field) with 127 articles and 76.5%, and the most prolific writer among the authors of the articles is Dr. Jafar Turkzadeh with 3 articles. Is.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citation analysis
 • article
 • two terms of Islam and management
 1. آقامحمدی، جواد و بصیرنیا، غلامرضا (1393)، «تحلیل استنادی مقالات نشریه مهندسی فرهنگی منتشر شده بین سال‌های 1385 تا 1392»، مهندسی فرهنگی، سال هشتم، ش79، ص45−63.
 2. ایزدی، ریحانه (1389)، «تحلیل استنادی و تعیین منابع اثرگذار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال‌های 1379−1386»، فصلنامه دانش‌شناسی، سال سوم، ش9، ص32−48.
 3. تیمورخانی، افسانه (1381)، «تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب»، فصلنامه کتاب، ش13، ص32−45.
 4. رضائیان، فریده و عصاره، فریده (1391)، «تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم‌ پزشکی جندی‌ شاپور اهواز در سال‌های 1378 تا 1389»، فصلنامه جنتاشاپیر، دوره سوم، ش2، ص371−361.
 5. رضایت، غلامحسین (1394)، «تحلیل محتوا و استنادی مقاله‌های چاپ شده در فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیست و سوم، ش26، ص105−138.
 6. مقیمی، سیدمحمد و رمضان، مجید (1392)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 7. ریزان، مهناز (1388)، «مروری بر تحلیل استنادی و گزارش استنادی مجله‌ها و کاربرد آن در انتخاب نشریات لاتین»، پیام کتابخانه، دوره پانزدهم، ش3، ص131−147.
 8. زارعی، عیسی و زینب صدیقی (1392)، «تحلیل استنادی مقالات فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی منتشر شده بین سال‌های 1387 تا 1392»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، ش25، ص193−210.
 9. زراعتکار، کیمیا و نادر عالیشان کرمی (1392)، «تحلیل استنادی و محتوایی مجله پزشکی هرمزگان 1385−1389»، مجله پزشکی هرمزگان، سال هفدهم، ش1، ص53−60.
 10. شریفی، ونداد (1382)، «تحلیل استنادی»، تازه‌های علوم شناختی، سال پنجم، ش3، ص96−99.
 11. صادقی، امیر و همکاران (1394)، «فرا روش پژوهش‌های مدیریت اسلامی در ایران (مورد مطالعه: مقاله‌های علمی−پژوهشی)، طی سال‌های 1380 تا 1394»، مدیریت اسلامی، سال بیست و سوم، ش4، ص101−131.
 12. غلامی، علیرضا (1388)، «اخلاق سازمانی: مشکلات، موانع و راهکارها، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس»، سال ششم، ش25، ص65−85.
 13. فرج پهلو، عبدالحسین و مریم زمانی (1389)، «تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد حوزه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه شیراز در سال‌های 1387−1380»، فصلنامه دانش‌شناسی، سال سوم، ش11، ص77−90.
 14. محمدی، مهدی؛ حسن‌خانی، معصومه و امید، معصومه (1394)، «یک دهه پژوهش: تحلیل استنادی دوفصلنامه تربیت اسلامی»، دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال دهم، ش21، ص151−168.
 15. محمودی، زلیخا و مریم اخوتی (1387)، «تحلیل استنادی مقاله‌های پنج مجله علمی فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی بین سال‌های 1381 تا 1385»، فصلنامه علوم و فنّاوری اطلاعات، ش24، ص49−64.
 16. معصومی‌نیا، غلامعلی (1386)، «اخلاق اقتصادی (مبانی بینشی، آموزه‌ها و آثار)»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال هفتم، 26، ص148−119.
 17. معین، محمد (1387)، فرهنگ فارسی معین، تهران: نشر فرهنگ.
  1. Boyatzis, R. E. (2009), "Competencies as a Behavioral Approach to Emotional Intelligence".Emerald−Journal of Management Development, 28 (9), pp. 749−770.
  2. EzemaT I & AsogwaT B. (2014), Citation analysis and authorship oatterns of two linguistics journals. Libraries and the academy, 14 (1), pp. 67−85.
  3. Haycock, L (2004), "Citation analysis of education dissertation for collection development". Library resources and technical services. 48 (2), 102−106.
  4. Oxford Dictionary (2005), London: Oxford University press.
  5. Sandison A, (1989), "Documentation note: thinking about citation analysis". Journal of documentation, 45 (1), 59−64.