معرفی سازمان سنت گرا (سازمان مبتنی بر سنن الهی-اجتماعی) درمقایسه با سازمان نیوتنی و کوانتومی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

مربی / مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران

چکیده

شایسته ترین شیوه در مواجهه با دانش غربی آن است که یافته های علمی را از ضمائم فلسفی و مبنایی آن جدا کنیم و با در نظرگرفتن مفروضات مادی گرایانه، آنرا در متن جهان بینی اسلامی و با پیش فرض های متافیزیکی خداباور مطالعه نمائیم. با توجه به تأثیر پذیری علوم انسانی از دگرگونیهای علوم طبیعی بویژه فیزیک -گذر از فیزیک نیوتنی به کوانتومی- سیر تطور علم مدیریت نیز به تبع آن به دو دسته قابل تفکیک است. در این تحقیق هدف آن بود که براساس مبانی متافیزیکی و اعتقادی اسلام، چارچوبی برای نظریه پردازی در حوزه علم مدیریت و در مواجهه با دو پارادایم نیوتنی و کوانتومی معرفی گردد. سنت های الهی- اجتماعی سازوکاری است که هدفمند و قانونمندبودن نظام هستی و نظام های اجتماعی را در دو بعد مادی و غیر مادی تبیین می سازد. بر این اساس، سازمان سنت گرا، سازمانی است مبتنی بر سنن الهی که با باز تعریف مفاهیمی چون برکت، حکمت، بصیرت و...تلاش می کند تا اسباب مادی و غیرمادی سنت های اجتماعی را به تفکیک عوامل موجد و موانع تحقق سنن، شناسایی نموده و با مصداق یابی (مبتنی بر منابع عقلی، تجربی)، آنها را در سازمان نهادینه و جاری سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of the traditionalist organization (divine-social organization)             Compared to Newtonian and quantum organizations

نویسنده [English]

 • nima rahmani
چکیده [English]

The most desirable way of dealing with Western knowledge is to separate scientific findings from its philosophical and fundamental appendices, and to consider it in the context of the Islamic worldview and with the metaphysical precepts of the theologian, taking into account materialistic assumptions. Given the impact of human sciences on the transformations of natural science, especially physics, from Newtonian physics to quantum, the evolution of management science is also divided into two categories. The purpose of this research was to provide a framework for the theorizing in management science and in the face of two Newtonian and quantum paradigms, based on the metaphysical and religious beliefs of Islam. Divine-social traditions are mechanisms that explain the purposefulness and legitimacy of the system of being and social systems in both material and immaterial dimensions. Accordingly, the traditionalist organization is an organization based on divine traditions, which redefines concepts such as blessing, wisdom, insight, and so on. It tries to identify the material and immaterial elements of social traditions by distinguishing factors and obstacles to the realization of traditions, Identifying them and applying them in an institutionalized way (based on rational, empirical sources)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Newtonian Organization
 • Quantum Organization
 • Divine Tradition
 • Divine Oriented Organization
 1. * قرآن کریم

  1. باربور، ایان (1379)، «فیزیک و متافیزیک»، ترجمه پیروز فطورچی، فصلنامه ذهن، شماره 1، ص9.
  2. ــــــــــ (1392)، علم و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی.
  3. جعفری تبریزی، محمدتقی (1344)، جبر و اختیار، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  4. حسینی شاهرودی، سیدمرتضی (1388)، «بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علیت»، آموزه‌های فلسفیکلامی، شماره 8.
  5. دیالمه، نیکو (1390)، «مفهوم‌شناسی سنت توفیق و اسباب تحقق آن از منظر وحی»، فصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم، سال 1، شماره 4.
  6. راغب الاصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، قم: اسماعیلیان.
  7. راغب الاصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، قم: اسماعیلیان.
  8. رامین، فرح (1391)، «نظریه کوانتوم و برهان نظم»، مجله فلسفه و کلام اسلامی، شماره 2، سال 45، ص85108.
  9. رجبی، محمود (1390)، «تبیین جامعه‌شناختی برخی از سنت‌های اجتماعی قرآن»، نشریه علوم قرآن و حدیث: شناخت قرآن، سال 3، شماره 7، ص115137.
  10. شریفتر، جی ام، استیون، اوت جی (1381)، تئوری‌های سازمان، اسطوره‌ها، جلد اول، ترجمه دکتر علی پارسیان، انتشارات ترمه.
  11. صدرالمتألهین، صدرالدین محمد، الاسفار (1981)، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، بیروت: داراحیاء.
  12. صمدی، عباس (1380)، «تأثیر مبانی فکری و فلسفی مکانیک کوانتوم بر تئوری‌های سازمان و مدیریت»، دانش مدیریت، سال 14، شماره 53، ص4156.
  13. طباطبایی، محمدحسین (1374)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقی مرتضی مطهری، قم: انتشارات صدرا.
  14. غفاری نسب، اسفندیار؛ محمدتقی ایمان (1392)، «مبانی فلسفی نظریه سیستم‌های پیچیده»، فصلنامه علمی و پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، سال 19، شماره 76، ص4159.
  15. کوشا، غلام حیدر (1389)، «پژوهشی در الگوی مطالعه سنت‌های اجتماعی در قرآن»، معرفت اجتماعی، سال 1، شماره 2، ص3356.
  16. گائینی، ابوالفضل (1386)، «تبیین فلسفی از رویکرد مکانیکی و آشوب در تئوری سازمان به همراه رویکرد فلسفه اسلامی به تئوری سازمان»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، روش‌شناسی علوم انسانی، سال 13، شماره 53، ص6584.
  17. گلشنی، مهدی (1369)، دیدگاه فلسفی فیزیکدانان معاصر، چاپ امیرکبیر.
  18. ــــــــــ (1370)، از علم سکولار تا علم دینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  19. ــــــــــ (1381)، «برخورد عمیق و فیلسوفانه استاد مطهری با علم جدید»، مجلهنامه علم و دین وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 1720.
  20. ــــــــــ (1389)، «چرا علم دینی»، فصلنامه اسراء، سال 3، شماره 2.
  21. لک زایی، شریف (1392)، «فرد و جامعه در حکمت سیاسی متعالیه، سیاست متعالیه»، سال 1، شماره 3، ص2542.
  22. محمدهادی، فریبرز (1390)، «پارادایم کوانتومی در علم مدیریت»، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 9، شماره 23، ص7194.
  23. مطهری، مرتضی (1373)، انسان و سرنوشت، تهران: صدرا.
  24. مکولی، جان. دبرلی، ژوآنی. جانسون، فیل (1389)، نظریه سازمان، نگاه و چالش‌ها، جلد دوم، ترجمه دکتر حسن دانایی و سیدحسین کاظمی، تهران: دانشگاه امام صادقg.
  25. وفا، جعفر (1391)، «سیری در سنت‌های الهی» (1. سنت یاری مؤمنان)، مربیان، شماره 40، ص922.
   1. Fris, J., & Lazaridou, A. (2006), An Additional Way of Thinking about Organizational Life and Leadership: The Quantum Perspective. canadian Journal of Educational administration and policy, 48, 1-29.
   2. Zohar, D. (1997), Rewiring the corporate brain: Using the new science to rethink how we structure and lead organizations. Berrett-Koehler Publishers.