دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-157 
بازنمایی شاخص‌های توکل: مدخلی بر تصمیم‌گیری حکیمانه

صفحه 71-92

الهه شیعه زاده؛ سعید مرتضوی؛ محمدعلی انصاری