نقش اخلاق کاری اسلامی در فرهنگ و تعهد سازمانی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اراک

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

چکیده

دانشمندان مسلمان، اخلاق را به عنوان صفات و ویژگى‌هاى پایدار در نفس که موجب مى‌شوند کارهایى متناسب با آن صفات، به‌طور خودجوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان صادر شوند، تعریف کرده‌اند. اخلاق اسلامی، درست یا نادرست بودن این صفات را در چارچوب مفاهیم اسلامی بیان می‌دارد. حال آنکه مفاهیم اخلاق کاری اسلامی به کارکرد چارچوب مفاهیم اسلامی در قالب فعالیت‌های کاری انسان در سازمان‌های مختلف می‌پردازد. تحقیقات نشان می‌دهند که اخلاق کاری اسلامی رابطه معنا‌داری با عوامل مختلف، فردی، شغلی و سازمانی دارد. هدف این تحقیق، بررسی رابطه اخلاق کاری اسلامی با تعهد سازمانی و ابعاد آن است که شامل تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و فرهنگ سازمانی به همراه ابعاد آن، شامل: انسجام، رهبری سازمان، ویژگی‌های غالب، مدیریت کارکنان، تأکیدهای استراتژیک، معیار موفقیت می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را ششصد نفر از کارکنان مراکز عالی آموزشی، پژوهشی قم تشکیل می‌دهند که از این تعداد با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه جرسی و مورگان، تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی لاتمدین و همکاران، فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین و اخلاق کاری اسلامی درویش است. نتایج تحقیق در بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون نشان دادند که رابطه مثبت و معنا‌داری میان اخلاق کاری اسلامی با تعهد و ابعاد آن و همچنین اخلاق کاری اسلامی با فرهنگ سازمانی و ابعاد آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Islamic Work Ethics in Organizational Culture and Commitment

نویسندگان [English]

  • Mohsen Asadi 1
  • Mehran Shirzad 2
1
2 ut
چکیده [English]

Ethics is defined by the Muslim scholars as some sustainable traits and characteristics in one's self that cause things to be done in accordance with those traits by one's without any thinking and spontaneously. The Islamic Ethics determines if these characteristics are true or false according to the framework of Islamic concepts, while the concepts of Islamic work ethics determine the function of the framework of Islamic concepts within human work activities in various organizations. Studies show that there is a meaningful relationship between Islamic work ethics and different individual, professional and organizational factors. This study aims to investigate the relationship between Islamic work ethics and organizational commitment with its aspects including continuous commitment, emotional commitment, and normative commitment and also the relationship between Islamic work ethics and organizational culture with its aspects including integration, organizational leadership, dominant characteristics, management of employees, strategic emphases, and success criterion. The population of this study includes 600 employees of the research and higher education centers in Qom. Using Krejcie and Morgan's table for determining sample size, 234 people were selected as the sample. The study variables are measured through three questionnaires: organizational commitment of Labtmediene et al., organizational culture of Cameron and Quinn and Islamic work ethics of Darwish. The results of correlation test and regression show that there is a meaningful and positive relationship between Islamic work ethics and organizational commitment with its aspects and also a meaningful and positive relationship between Islamic work ethics and organizational culture with its aspects.

قرآن کریم.
الهی قمشه‌ای (1387)، «نشست علمی اخلاق کار»، کار و جامعه، ش101، ص31_34.
حسینیان، شهامت؛ عبدالله مجیدی و صفر حبیبی (1386)، «مقالات علمی: عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان کلانتری‌های تهران بزرگ»، دانش انتظامی، ش33، ص7_25.
رسولی، رضا (1384)، «بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با خشنودی شغلی، استرس شغلی و تعهد سازمانی»، پیام مدیریت، ش15، ص165_194.
زکی، محمدعلی (1387)، «تعهد سازمانی معلمان و بررسی عوامل مؤثر بر آن»، مصباح، ش77، ص97_124.
سیدجوادین، سیدرضا؛ مصطفی امامی و عبدالغنی رستگار (1389)، «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش»، فصلنامه علمی _ پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، س4، ش12.
شاین، ادگار (1383)، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمس‌الدین نوری نجفی، چ1، تهران: سیمای جوان.
صفری، حسین و عباس ابراهیمی (1388)، «استخراج شاخص‌های کلیدی تعهد سازمانی کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی ایران»، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، ش6، ص95_112.
عسگریان، محمد (1388)، «مفهوم‌شناسی فرهنگ سازمانی»، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، س6، ش24.
کاویان، بهنام (1385)، «بررسی اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی»، ماهنامه تدبیر، س16، ش165.
مشایخی‌پور، محمدعلی (1390)، «مبانی اخلاق کار از دیدگاه امام علی(ع)»، مدیریت اسلامی، ش1، ص37_66.
نصر، سیدحسین (1378)، «اخلاق کار اسلامی»، کار و جامعه، ترجمه سیداحمد موثق، ش31، ص15_23.
Ali, A. J. & A. Al Kazemi (2007), "Islamic Work Ethic in Kuwait", Cross Cultural Management: an International Journal, vol.14 (2), pp.93-104.
Ali, J. A. (2005), Islamic Perspectives on Management and Organization, Edward Elgar Publishing, UK.
Ali, A. J. & A. Al Owaihan (2008), "Islamic Work Ethic: A Critical Review, Cross Cultural Management", An International Journal, vol.15 (1), pp.5-19.
Al-A'ali, M. (2008), "Computer Ethics for the Computer Professionals from an Islamic Point of View", Journal of Information, Communication & Ethics in Society, vol.6, no.1, pp.28-45.
Al Kilani, S. D. Haytham (2010), The Relationship Between Islamic Work Ethics and Organizational Commitment, Masters Thesis Universiti Utara Malaysia.
Beekun, R. (1996), Islamic Business Ethics, viewed 20 February.
Cameron, Kim S. & Robert E. Quinn (2000),  Diagnosing Organizational Culture.
Cherrington, D. J. (1995), The Management of Human Resources, 4th (ed.), Englewood  Cliff, NJ: Prentice-Hall.
Darwish A. Yousef ( 2000), "The Islamic Work Ethics as a Mediator of the Relationship Between Locus of Control", Role Conflict and Role Ambiguity, Journal of Managerial Psychology, vol.15, no.4, pp.283-302.
Denison, D. (2000), "Organizational Culture: Can it be a key Lever for Driving Organizational Chang?" Inter national Institute For Management Development, Denison@imd, Chapter2.
Flynn, G. (1994), "Attitude More Valued than Ability", Personnel Journal, vol.73, p.16.
Haroon, M.; H. Fakhar & W. Rehman (2012), "The Relationship Between Islamic Work Ethics and Job Satisfaction in Healthcare Sector of Pakistan", International Journal of Contemporary Business Studies, vol.3, no.5, May, 2012 ISSN 2156-7506.
Hofstede, G. (1980), Culture Consequencws International Differences in Work-Related, Sago Beverly Hills.
Haroon, M. & M. Fakhar (2001), Application of Islamic Work Ethics in Contemporary Era and Its Relationship with Job Stress & Organizational Citizenship Behavior (Un Publish).
Khalil, M & I. Abu-Saad (2009), "Islamic Work Ethic Among Arab College Students in Israel", Cross Cultural Management: an International Journal, vol.16, no.4, pp.333-346.
Kerjcie & J. Morgan (1970), "Determining Sample Size for Research Activities", Educational and Psychological Measurement, (30) pp.607-610.
Kumar, N & R. C. Rose (2010), "Examining the Link Between Islamic Work Ethic and Innovation Capability", Journal of Management Development, vol.29, no.1, pp.79-93.
Lina Labtmediene, Aukse Endriulaitiene & Loreta Gustainiene (2007), "Individual Correlates of Organizational Commitment and Intention to Leave the Organization", Baltic Journal of Management, vol.2, no.2, pp.196-212.
Meyer John P & L. Herscovitch (2001), "Commitment in the Work Place: Toward a General Model", Haman Resource Management Review, vol.11, pp.299-326.
Meyer, J. P. & N. J. Allen (1991), "A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment", Human Resource Management Review 1, pp.61-89.
Nazliyah Binti & N. Zainol (2009), "Islamic Work Ethics, Organizational Culture and Organizational Commitment: A Study of Employees at MAJLIS AMANAH RAKYAT", A Thesis for the Degree Master of Human Resource Management, Universiti Utara Malaysia.
Rahman, N. M., N. Muhamad & A. S. Othman (2006), "The Relationship Between Islamic Work Ethics and Organizational Commitment: A Case Analysis", Malaysian Management Review, 41(1).
Rizk, R. R. (2008), "Back To Basics: an Islamic Perspective on Business and Work Ethics", Social Responsibility Journal, vol.1/2, pp.246-254.
Schein, E. (1997), Organizational Culture and Leadership, San Francisco, CA: Jossey Bass.
Thomas W. H. NG; Marcus M. Butts; Robert J. Vandenberg; David M. Dejoy; G. Wilson Mark (2006), "Effects of Management Communication, Opportunity for Learning, and Work Schedule Ability on Organizational Commitment", Journal of Vocational Behavior, vol.68, pp.474-489.
Yousef, D. A. (2001) "Islamic Work Ethic - A Moderator between Organisational Commitment and Job Satisfaction in a Cross-Cultural Context", Personnel Review, vol.30 no.2, pp.152-165.