نقش مدیریت منابع انسانی در تعالی اخلاق حرفه‌ای مراکز پژوهشی دینی استان قم

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری جامعه شناس

2 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق(ع)

چکیده

هدف این پژوهش، دستیابی به تأثیر مدیریت منابع انسانی در تعالی اخلاق حرفه‌ای مراکز پژوهشی دینی استان قم بوده است. سؤال اصلی این است که: مدیریت منابع انسانی تا چه حد در تعالی اخلاق حرفه‌ای در مراکز پژوهشیْ دینی استان قم مؤثر است؟ پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفیْ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 420 نفر از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی هشت مرکز پژوهشی دینی استان قم بوده است. حجم نمونه آماری دویست نفر محاسبه شده و ابزار گردآوری، پرسشنامه و پایایی آن 90 درصد محاسبه گردیده است.
طبق آزمون به‌کاررفته (همبستگی پیرسون)، رابطه بین متغیرهای مستقل مدیریت منابع انسانی و کیفیت اخلاق حرفه‌ای معنا‌دار و متغیر پایگاه اجتماعی و کیفیت اخلاق حرفه‌ای، رابطه معنا‌داری مشاهده نشد. طبق نتایج رگرسیون، متغیر مدیریت منابع انسانی با ضریب 18%، به‌طور مستقیم بر کیفیت اخلاق حرفه‌ای مؤثر بوده است.
در این تحقیق، یک مدل کلی برای ارزیابی الگوی اخلاق حرفه‌ای در مراکز پژوهشی دینی استان قم به دست آمد. برخی پیشنهادها در تحقیق حاضر بدین قرارند:
نخبه‌گزینی، تأکید بر صلاحیت شغلی، تخصصی و شایستگی‌های اخلاقی و اعتقادی توأمان در جذب و گزینش، استفاده از آزمون‌های سنجش شایستگی، سنجش معنویت و هوش‌بهر هنگام گزینش، لحاظ نمودن شاخص‌های خودبسندگی، شایستگی و خودشکوفایی در ارزیابی‌ها و ارتقای کارکنان، تدوین آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای، رتبه‌بندی مراکز پژوهشی براساس اخلاق حرفه‌ای، بازنگری در قوانین موضوعه مرتبط با پژوهش با رویکرد اخلاق حرفه‌ای و حقوق معنوی پژوهشگران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Human Resource Management in Promoting the Professional Ethics in the Research and Religious Centers of Qom Province

نویسندگان [English]

  • Majid Soleimani 1
  • ali Baghi 2
1
2
چکیده [English]

  The objective of this research is to study the impact of human resource management on promoting the professional ethics in the research and religious centers of Qom province. The main question is: how much does the human resource management effect on promoting the professional ethics in the research and religious centers of Qom province? The methodology of this research is descriptive-survey. The population of present study consists of 420 researchers and faculty members of eight research and religious centers of Qom province. The sample size is 200 and collecting data is done by analyzing questionnaires which their reliability is 90%.
Based on Pearson correlation test, there is a meaningful relationship between the independent variables of the human resource management and the quality of professional ethics and there isn't a meaningful relationship between the variables of the social status and the quality of professional ethics. By regression results, it is found that the variable of the human resource management with ratio of 18% has a direct effect on the quality of professional ethics.
This study presents a general model for analyzing the professional ethics pattern in the research and religious centers of Qom province. Some suggestions are given: elite selecting, focusing on job competency, considering both specialty and moral competency in recruitment and selection, applying competency evaluations, measuring spirituality and IQ in selection, considering self-sufficiency, competency and self-actualization in evaluating and promoting the employees, formulating professional ethics regulation, ranking the religious centers based on the professional ethics, revising research regulations based on professional ethics and researchers' spiritual rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • professional ethics
  • human resource management
  • social status
  • research centers
ایران‌نژاد پاریزی، مهدی (1387)، اصول و مبانی مدیریت در جهان معاصر، ‍[بی‌جا]: مدیران.
دیوید، فرد، آر. (1381)، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دسلر، گری (1381)، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، چ2، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
صالحی امیری، سیدرضا و همکاران (1388)، «مدیریت منابع انسانی، چالش‌ها و راهبردها»، پژوهشنامه مدیریت فرهنگی، ش44، تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1370)، مجموعۀ رسائل، ترجمه و توضیحات از محمدی گیلانی و همکاران، چ3، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 سعادت، اسفندیار (1384)، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1364)، فرهنگ علوم رفتاری، تهران: امیرکبیر.
سیدجوادین، رضا (1381)، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: نگاه دانش.
جعفری، محمدتقی (1373)، حکمت اصول سیاسی اسلام، ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) به مالک اشتر، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه .
جولیوس، گولد و همکاران (1376)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ محمدجواد زاهدی مازندرانی و همکاران، [بی‌جا:] گلشن.
پرهیزکار، کمال (1380)، مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی، تهران: دیدار.
فرامرز قراملکی، احد (1380)، چکیده درسنامه اخلاق حرفه‌ای، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، امور مدیران.
فرامرز قراملکی، احد (1383)، «روش‌شناسی مسئولیت‌پذیری در سازمان»، فصلنامه اندیشۀ حوزه، ش49 و 50.
فرامرز قراملکی، احد (1388)، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای، تهران: سرآمد.
قاسمی، بهروز (1382)، تئوری‌های رفتار سازمانی، تهران: هیأت.
مطهری، مرتضی (1374)، امدادهای غیبی در زندگی بشر، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی (1377)، مجموعه آثار، ج1، تهران: صدرا.
مهدوی، موسی (1386)، «تبیین و توصیف الگوی توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارتباطات چهارگانه و نگرش فطرت‌گرا»، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع) تهران، خرداد و تیر، ش69.
Noe, R. A.; J. R. Hollenbeck; B. Gerhardt & P. M. Wright (2000), Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage, 3rd, Boston, MC: Grew-Hill.
Pennino, Clare M. (2004), "Managers and Professional Ethics", journal of Business Ethics.