دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، آذر 1396 
تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی

صفحه 5-40

میثم دهناد؛ یوسف محمدی مقدم؛ بهزاد شوقی؛ سید مصطفی مرتضوی


تعداد و سرانه مطلوب روحانی در کشور

صفحه 63-84

محمدباقر منصورزاده؛ مهدی ناظمی اردکانی