تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس استخدام - اموزش و پرورش

2 دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ،تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی−همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 500 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و جدول مورگان 217 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد تعهد سازمانی آلن و میر (1990)، نوآوری سازمانی پنیادز، پراجگو و سوهل (2006) و پرسشنامه محقق ساخته اقتصاد مقاومتی که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در پیام نوروزی سال 1395 بود، استفاده شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، توصیف داده‌ها از طریق میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جدول و استنباط آماری داده‌ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار 2 PLS Smart در دو بخش مدل اندازه‌گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی‌های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید؛ در بخش دوم، ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم‌افزار برای بررسی فرضیه‌های پژوهش استفاده شدند. نتایج تحقیق نشان داد، تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن شامل تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری و همچنین نوآوری سازمانی و مؤلفه‌های آن شامل تولیدمحوری، فرایندمحوری و سازمان‌محوری بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Commitment and Organizational Innovation on Resistive economy

نویسندگان [English]

  • Meisam Dehnad 1
  • Yousef Mohammadi Moghadam 2
  • Behzad Shoghi 3
  • Seyed Mostafa Mortazavi 4
1 Education
2 Associate Professor of Strategic Management University Iranian police
3 PhD Department of Educational Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Ph.D Student, Department of Educational Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational commitment and organizational innovation on resistance economy. The research method was applied in terms of purpose and in terms of collecting data, descriptive-correlation was used. The statistical population of this research included all employees of the General Directorate of Education in Tehran, numbering 500. Using a simple random sampling method, 217 people were selected as the sample size. For data collection, Allan & Meer (1990), Organizational Innovation Pylyadz, Pegrago and Sohehl (2006) and researcher-made resilience economics questionnaire, which was taken from the Supreme Leader's Guide in Nowruz's message of 1395, was used to collect data. After collecting questionnaires, the data were analyzed by means of mean, standard deviation, percentage, frequency and table, and the statistical inference of the data through structural equation modeling and using Smart PLS 2 software in two parts of the model. The structural section was carried out. In the first part, technical characteristics of the questionnaire including reliability, convergent validity and divergent validity of PLS-specific questionnaire were investigated. In the second section, path coefficients and software significance coefficients were used to study the research hypotheses. The results of the research showed that organizational commitment and its components include emotional, continuous and normative commitment as well as organizational innovation and its components including core production, core process and central organization on resistive economy from the viewpoint of staff of the General Directorate of Education in Tehran Has an effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Organizational Commitment
  • Organizational Innovation
  • Axial Production
  • education
1. اشرفی، بزرگ (1374)، «تبیین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و کارکنان شرکت زغال سنگ البرز شرقی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، ص60.
2. ابراهیمیان، بهمن؛ علی توشه؛ غلامحسین علیاری و عباس بایرامی(1391)، «ارائه الگوی بومی اقتصاد مقاومتی»، همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، استان گیلان، شهرستان رشت.
3. آخوندی، حسینعلی؛ رابعه یوسفی؛ بتول گلپایگانی و راضیه تنها (1396)، «راهکار‌های فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی در خانواده‌ها»، دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، همایش مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه، تهران.
4. پژوهنده، محمدحسین (1394)، «موانع تحقق اقتصاد مقاومتی»، نشریه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال 21، شماره 3، ص185.
5. پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری (مدظله العالی).
6. چوپانی، حیدر (1390)، «بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه البرز»، پایان‌نامه دورۀ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.
7. دهخدا، علی‌اکبر (1368)، لغت‌نامه، دانشگاه تهران، مؤسسه لغت‌نامه دهخدا.
8. ربیعی، مهناز (1388)، «اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران»، مجله دانش و توسعه، سال 16، شماره 26، ص40−56.
9. رضایی‌، جواد؛ محمد نادعلی‌ و جواد علیزاده‌ (1390)، «بررسی رابطه علی رشد بهره‌وری کامل عوامل تولید و رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره 2، ص118−136.
10. رضایی‌نژاد، عبدالرضا (1381)، «رشته نوآوری»، نشریه گزیده مدیریت، شماره 22.
11. رضایی‌نژاد، عبدالرضا (1378)، نوآوری بستر پیروزی، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
12. رسولی، رضا (1391)، «نوآوری و انطباق آن در سازمان‌ها»، مجله مدیریت‌، شماره 72.
13. سالواتوره‌، دومینک (1384)، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حسن سبحانی، نشر نی.
14. سیدجوادین‌، سیدرضا (1392)، تئوری‌های مدیریت، انتشارات نگاه دانش.
15. سیدجوادین، سیدرضا (1386)، مبانی مدیریت منابع انسانی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
16. سازمان بسیج مستضعفان (1391)، ویژه‌نامه اقتصاد مقاومتی.
17. سیف‌الله‌‌، مراد (1391)، «الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه آفاق امنیت، سال 5، شماره 16، ص5−22.
18. صفدری‌، حسین (1393)، «ضرورت تدوین استراتژی سازمان‌ها متناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی»، کنفرانس پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، تهران.
19. عزیزنژاد، صمد (1389)، «بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت خارجی»، ماهنامه مجلس و پژوهش 16 (61)، ص165−210.
20. فخاری، حسین (1393)، «بررسی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در راستای شکوفایی اقتصاد مقاومتی»، کنفرانس پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، تهران.
21. فتحی، سعید (1389)، «تحول فرهنگی گامی به سوی کارآفرینی»، تدبیر، شماره 102.
22. فخاری، حسین؛ علی‌اکبر جوکار و محمدرضا دارایی (1391)، «بررسی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در راستای شکوفایی اقتصاد مقاومتی»، کنفرانس پژوهش ‌های نوین در علوم انسانی، تهران، سالن همایش‌های صدا و سیما.
23. فرهمند، ناصر (1386)، مدیریت ساختار استراتژیک سازمان، انتشارات دانشگاه آزاد تبریز: نشر آذربایجان.
24. قربانی‌زاده‌، وجه‌الله؛ راحله منتظر و میرعلی سیدنقوی‌ (1394)، «بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری»، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، سال 4، شماره 3.
25. محمدی‌مقدم، یوسف؛ میثم‌ علی‌پور و پریسا رسولیان (1391)، بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
26. ولی‌زاده، منصور؛ منا رستمی و الهام همتی (1396)، «جایگاه اکوتوریسم در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، دوره 3، شماره 20.
27. Allen, N.j. and Meger, j.p (1990)  "the measurment and Antecedents of Affective, countinuance and Normative commitment to the organization" , pp.1-18.
28. Afuah, A. (1998). Innovation management: Strategies, implementation, and profits. New York: Oxford University Press.
29. Dessler , G. (1999) "How to learn your employee's commitment" , p.58-67.
30. Holt K. (1987) The role of the user in product innovation, in R Rothwell and J Bessant (Eds) Innovation, adaptation and growth, pp. 1-12, Elsevier, Amsterda.
31. Hollenstein, H., (2003). Innovation modes in the Swiss sector: a cluster analysis based on firm-level dataResearch Policy, 32(5), pp.869-845.
32. Salah R. Agha, 2010,”A Multi Criteria Crop Planning Model Based on the Resistive Economy" ,Characterizing the Situation in Gaza Strip. 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, 2010.
33. Steers, R.M.& porter, L.W.(1983)"Motivation and work behavior",P.288.
34. Urabe, K. (1988). Innovation and the Japanese management system. In K. Urabe, J. Child, &T. Kagono (Eds.), Innovation and management international comparisons. Berlin: Walter de Gruyter.
35. Salah R. Agha, 2010,‌” A Multi Criteria Crop Planning Model Based on the Resistive Economy, Characterizing the Situation in Gaza Strip. 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, 2010.
36. steers, R.M.& porter, L.W. (1983)“ Motivation and work behavior, P.288”.
37. Allen, N.j. and Meger, j.p (1990) “the measurment and Antecedents of Affective, countinuance and Normative commitment to the organization”, pp.1-18.
38. Urabe, K. (1988). Innovation and the Japanese management system. In K. Urabe, J.Chid &, T. Kagono (Eds), Innovation and management international comparisons. Berlin: Walter de Gruyter.
39. Dessler, G. (1999) “How to learn your employee's commitment”, p.58-67.
40. Holt K. (1987) The role of the user in product  innovation, in R Rothwell and JBessant (Eds) Innovation, adaptation and growth, pp. 1-12, Elsevier, Amsterda.
41. Afuah, A. (1998). Innovation management: Strategies, implementation, and profits. New York: Oxford University Press.
42. Hollenstein, H., (2003). Innovation modes in the Swiss sector: a cluster analysis based on firm-level data Research Policy, 32(5), pp.845-863.