تأثیر آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شهر قدس

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه ازاد واحد علوم وتحقیقات

چکیده

داشتن نیروی انسانی توانمند و آشنا به آموزه‌های تربیتی سرمایه‌ای گرانسنگ برای سازمان‌ها به شمار می‌آید. از جمله مؤثر در بروز توانمندسازی کارکنان‌، آموزش آموزه‌های تربیتی قرآن کریم می‌باشد.
سازمان‌های توانمند با واگذاری وظایف خود به افراد جنبه‌های توانمندسازی را اعطاء می‌کنند. هدف از مطالعه حاضر تأثیر آموزه‌های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی−ورزشی شهرداری قدس می‌باشد.
روش پژوهشی از نظر نوع هدف، کاربردی و نیمه آزمایشی می‌باشد. با توجه به حجم جامعه آماری (50 نفر) مطابق جدول کرجسی نمونه مورد مطالعه به اندازه 43 نفر از کارکنان سازمان یاد شده محاسبه شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی نیروی انسانی اسپریتزر (1995) برای سنجش چهار بعد توانمندسازی استفاده گردید که ضریب پایایی پرسشنامه توانمند سازی 81/0 می‌باشد.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که آموزش آموزه‌های تربیتی قرآن کریم موجب افزایش ابعاد توانمندسازی کارکنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the educational teachings of the Holy Quran on the empowerment of the employees of Quds city (Shahr-e Qods) Municipality, Cultural and Social Sports Organization, Tehran province, Iran

نویسندگان [English]

 • Bita Kazemain Khiaban 1
 • Dariush Noroozi 2
 • fatemeh Aziz Abadi Farahani 3
1 MEA at ATU
2 Allameh Tabatabaei University
3 University of Science and Research Branch
چکیده [English]

Abstract:
Having capable human resources and familiar with the teaching of Islamic education considered as capital for organizations.One of the effective factors in the empowerment of employees in organizations is teaching of Holy Quran. Powerful organizations confer their duties to empowerment people. The purpose of the present study is the impact of educational teachings of the Holy Quran on empowering the employees of Quds city (Shahr-e Qods) Municipality, Cultural and Social Sports Organization. Based on the objective the research method is considered practical and semi- tentative. Due to the mass of statistical society research of teachers ,Mentioned employees of organization was 50 persons. Number of samples according to table of Krschy equal to 43 persons .Sampling was done randomly. The tool of collecting data, questionnaire of psychological empowerment, human resources Spritzer (1995) used to measure the four dimensions of empowerment. The final factor of the empowerment questionaire is 0.81 .
The result of the research shows that educational teaching of the Quran causes enhance ment in all features of staffs capability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education Teachings
 • Holy Quran
 • Empowering employees
 • Sport and cultural organization of mayoralty
 1. انصاری، محمدعلی و دیگران (1381)، مقدمه‌ای بر مبنای مدیریت اسلامی، بیان هدایت نور، ص3.
 2. حمیدیان‌پور، فخریه و احمدالله یاری بوزنجانی (‌1392‌)، «سبک مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و معرفی الگویی برای به کارگیری آن در سازمان‌ها»‌، معرفت، سال بیست و دوم، شماره 185، ص‌57−64.
 3. دراکر، پیتر (1999)، چالش‌های مدیریت در سده 21، (ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد)، تهران: نشر فرا، 1380.
 4. دیوانی، امیر و دیگران (‌1388)، نقش فضائل و رذائل در ادراک از منظر قرآن و سنت، دانشگاه باقرالعلومg: دانشکده معارف، فلسفه و کلام اسلامی.
 5. ربانی میانجی، حسین (1373)، معاد از دیدگاه قرآن حدیث و عقل، ناشر: مؤلف، چاپ علمیه، ویراستار: ابراهیم ربانی.
 6. سیف، علی‌اکبر (1392)، روش تهیه پژوهش‌نامه در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر دوران.
 7. شعبانی، حسن (1391)، مهارت‌های آموزشی روش‌ها و فنون تدریس، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
 8. صالح صدق‌پور، بهرام و دیگران (1388)، «بررسی تأثیر آموزش آموزه‌های قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی»، فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته‌ای قرآنی، شماره 2، ص‌17−26.
 9. ضیائی، محمدصادق و همکارانش (1386)، «نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران»، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان، ص67−86.
 10. عبداللهی، بیژن و عبدالرحیم نوه ابراهیم (1385)، توانمندسازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، تهران: ویرایش.
 11. محمدی، مسلم و مهدی گل وردی (1392)، «مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی»، دو فصلنامه علمی−‌تخصصی اسلام و مدیریت، سال 2، شماره 3‌،
  ص‌161−‌180.
 12. مصباح یزدی، محمدتقی (1376)، پیش نیازهای مدیریت اسلامی‌، (تحقیق و نگارش: متقی‌فر، غلامرضا)، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  1. Spreitzer, Gretchen. M & Aheil Mishra, (1997), “survivor Responses to Downsizing: the mitigating Effects of trust and Empowerment”, Southern California studies center.