دوره و شماره: دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395 
تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی

صفحه 5-28

سیدصدرالدین حسینی مشهدی؛ محمدمهدی حسین‌زاده


تبیین ارتباط میان گزاره‌های اسلام ‌و گزاره‌های مدیریت

صفحه 29-50

کمیل رودی؛ علی نقی امیری؛ رضا برنجکار؛ علی اصغر پورعزت


طراحی الگوی فرهنگ انسان محور یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

صفحه 203-232

محمد محمدیان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ محمدرضا سلطانی