دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، دی 1395 
اخلاق در مدیریت دانش

صفحه 109-136

حسنعلی نعمتی شمس‌آباد؛ ابوالفضل رحیمی گایینی؛ ریحانه روحانی