معنا و مبنای هوش فرهنگی از منظر حضرت علی(ع) و متفکران جدید

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

توانایی مدیران برای کار با افرادی با فرهنگ‌های مختلف، تنها با شناخت تفاوت‌های فرهنگی ملت‌ها و قومیت‌ها امکان‌پذیر است. یکی از سازه‌های جدید در علم روان‌شناسی و مدیریت جدید، مفهوم جدیدی به نام «هوش فرهنگی» است که بسیاری از جنبه‌های مورد نیاز برای فعالیت‌ اثربخش در موقعیت‌های متنوع فرهنگی را دربر می‌گیرد.
این مقاله می‌کوشد ضمن اشاره به مبانی نظری هوش فرهنگی و ابعاد و معیارهای سنجش هوش فرهنگی از منظر مکاتب جدید و اندیشمندان غربی، مبانی و اصول و معنا و معیارهای هوش فرهنگی را از منظر حضرت علیj را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص سازد قلمرو و آثار و ریشه‌های این هوش در کلام حضرت چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟
بررسی مذکور بیانگر این مطلب است که مقولۀ هوش فرهنگی از دیدگاه حضرت علیj عرصه‌ای جامع و فراخ دارد که از مؤلفه‌های معنوی چون خدا، دین، معاد، ایمان، اخلاق و یقین تفکیک‌ناپذیر بوده و دارای مبانی ثابت و مشخصی می‌باشد. این دیدگاه با نگاه ابزاری جدید به مقولۀ هوش فرهنگی که فاقد مؤلفه‌ها و اصول و مبانی ارزشی و الهی و معنوی است در تغایر می‌باشد. البته این تفاوت‌ها در تعاریف ریشه در تغایر در مبانی دارد و این تغایر نیز به نوبه خود وامدار تفاوت در منابع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meaning and the Basics of Cultural Intelligence from the Viewpoint of Imam Ali (AS) and New Thinkers

نویسنده [English]

  • Ar Baghi
Faculty AzadU
چکیده [English]

The capability of managers for cooperating with people from different cultures is only possible by identifying the cultural differences of nations and ethnicities. One of the new constructs in psychology and new management is the recent concept of “cultural intelligence” which includes many required aspects of effective activity in diverse cultural situations. In addition to mentioning the theoretical basics of cultural intelligence and the dimensions and criteria for the assessment of cultural intelligence from the viewpoint of new schools of thought and Western thinkers, the study at hand attempts to examine the basics, principles, meanings, and dimensions of cultural intelligence from the viewpoint of Imam Ali (AS) to clarify how the scope, effects, and roots of this intelligence have been taken into account in the discourse of Imam Ali (AS).
This review indicates that the subject of cultural intelligence from the viewpoint of Imam Ali (AS) has a comprehensive and broad arena which is inseparable from the spiritual factors like God, the hereafter, faith, morality and certainty, and has invariable and definite basics. This view is in contrast with the new instrumental look to the subject of cultural intelligence which lacks the value-based, divine, and spiritual factors, principles and basics. Of course, these differences in definitions are rooted in the contrast of basics, and this contrast itself also, in turn, is due to the difference in sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural intelligence
  • Intercultural communication
  • rationality
  • Intelligence
  • Imam Ali (AS)
* قرآن کریم
1. ابزری، مهدی و اعظم خانی (1389)، «هوش فرهنگی، رویارویی با تفاوت‌ها» از نشریه عصر مدیریت، سال چهارم شماره 16 و 17، ص5257.
2. جعفری، محمدتقی (1386)، فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو، تهران: مؤسسۀ تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
3. سیدرضی (1368)، نهج‌البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
4. طباطبایی، محمدحسین (1386)، المیزان، ترجمه محمدباقر همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
5. الطریحی، فخرالدین (1367)، مجمع البحرین، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
6. فیاضی، مرجان و هدی جان نثار احمدی (13852006)، «هوش فرهنگی، نیاز مدیران در قرن متنوع»، ماهنامه تدبیر، شماره 172، ص4144.
7. قلی‌پور، آرین (1386)، مدیریت رفتار سازمانی، گرایش فردی، تهران: سمت.
8. معادی‌خواه، مجید (1373)، فرهنگ آفتاب، تهران: انتشارات فرهنگ ارشاد اسلامی.
9. معلوف، لوئیس (1365)، المنجد، تهران: چاپ معراج.
10. محمدی ری‌شهری، محمد (1387)، گزینه میزان الحکمه، قم: دارالحدیث.
11. مور، استفان (1385)، کلیات جامعه‌شناسی، ترجمه عباس محمدی اصل، تهران: نشر علم.
12. نصر، سیدحسین (1382)، جاودان خرد، ج1، به اهتمام سیدحسن حسینی، تهران: سروش.
13. Early, p , c. & Ang, s. (2003). “cultural intelligence”, individual interactions across cultures.stanford university press.
14. Early, p, c & mosakowski, E.(2004). “cultural intelligence”.harvard business review, 82 (10), pp. 139-146.