بررسی نقش هوش معنوی در رهبری تحول‌آفرین

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

اینکه انسان بتواند معنایی با ارزش در زندگی خود و برای همه جوانب آن بیابد، به یک سازه جدید از هوشمندی تحت عنوان هوش معنوی نیاز دارد. از میان موجودات تنها انسان از هوش معنوی برخوردار است. هوش معنوی یکی از اجزای اصلی و ضروری رهبری اثربخش به خصوص رهبری تحول‌آفرین است که بر تصمیمات راهبردی سازمان اثر می‌گذارد. هدف از این تحقیق بررسی نقش هوش معنوی در موفقیت رهبر تحول‌آفرین است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی−پیمایشی است. داده‌های پژوهش از بین نمونه 180 نفر از کارکنان و مدیران وزارت اقتصاد و دارایی به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای جمع‌آوری و فرضیه‌ها و الگوی مفهومی به ترتیب با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که الگوی مفهومی پژوهش از برازش خوبی برخوردار بوده و نقش هوش معنوی در رهبری تحول‌آفرین مثبت و معنادار است. با توجه به یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که افزایش هوش معنوی افزایش تحول‌آفرینی رهبری را به همراه دارد و رهبران می‌توانند با به کارگیری ویژگی‌های هوش معنوی بر افکار و باورهای کارکنان نفوذ کرده و پیروان خود را به سمت اهداف متعالی هدایت کنند. رهبر می‌تواند تغییرات اساسی را در رفتار و مدیریت خود داده و از این طریق منجر به ایجاد تحول در سازمان و تغییرات بنیادی در رفتار کارکنان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of the Role of Spiritual Intelligence in Transformational Leadership

نویسنده [English]

  • Zeynab sadat Sajadi
ATU Student
چکیده [English]

To be able to find a valuable meaning in life and all its aspects, one needs a new construct of intelligence named as spiritual intelligence. From all creatures, only humans possess spiritual intelligence. Spiritual intelligence is one of the main and essential ingredients of effective leadership, particularly the transformational leadership, which influences the strategic decisions of the organization. The purpose of this study is to examine the role of the spiritual intelligence in the success of a transformational leader. The research method in the study at hand is descriptive in purpose and application, and survey in data collection. The data of the study is collected from 180 office workers and managers of Ministry of Economic Affairs and Finance with stratified random sampling, and the propositions and conceptual model are put to test using Pearson Correlation Coefficient and Structural Equation Modeling, respectively. Findings of the study show that the conceptual model of the study has a good fitting, and the relationship between the role of the spiritual leadership and the transformational leadership is positive and significant. Considering the findings of this study, it can be concluded that the increase of spiritual intelligence brings about the increase of transformational leadership, and leaders, using the features of spiritual intelligence, can influence the thoughts and beliefs of the office workers and guide their followers towards transcendental goals. Leaders can change their behavior and management fundamentally and, by this, cause transformation in the organization and fundamental changes in the behavior of office workers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • spiritual intelligence
  • Transformational intelligence
1. پرنده، اکرم؛ احمد ایزدی؛ عباس عبادی و مجتبی قنبری (1390)، «رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در مدیران پرستاری بیمارستان‌های نظامی»، فصلنامه روان‌شناسی نظامی، سال دوم، شماره ششم، ص69−78.
2. جامی، عبدالرحمن (1380)، نقدالفصوص فی شرح نقش الفصوص، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
3. حراتی، شیخ ابومحمد (1385)، تحف العقول عن آل‌رسولn، قم: انتشارات آل‌علی.
4. ساغروانی، س. (1388)، بررسی ارتباط هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مشهد.
5. عبدالله‌زاده، حسن؛ معصومه باقرپور، سمانه بوژمهرانی و محدثه لطفی (1388)، هوش معنوی، ترجمه و تألیف: انتشارات روان‌سنجی.
6. غباری بناب، باقر؛ محمد سلیمی، لیلا سلیانی و ثنا نوری‌مقدم (1386)، «هوش معنوی»، فصلنامه پژوهشی اندیشه نوین دینی، ص125−147.
7. فرامرزی، س؛ همایی، ر. و سلطان حسینی، م (1388)، «بررسی رابطه هوش معنوی و هیجانی دانشجویان»، دوفصلنامه علمی−تخصصی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال 3، شماره 23، ص4−7.
8. معلمی، ص؛ بخشانی، ن. و رقیبی، م (1389)، «بررسی رابطه سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان»، مجله اصول بهداشت روانی، شماره 1 (پیاپی 49)، دوره دوازدهم.
9. Ayrenci, E.(2011), effect oftop turkishmanagers`Emotional and Spiritual.Aintelligences on their organization `financial performance /business.intelligence journal 9-36.
10. Amram, Y. (2009), The contribution of emotional & spiritual intelligence to effective business leadership. Unpublished doctoral dissertation, Institute of transpersonal Psychology, Palo Alto, CA.
11. Amram‚ JoesPh (2005), ‚intelligence beyond IQ: the contribution of emotional&spiritual intelligence to effective business leadership ‚institute of transpersonal psychology.
12. Bagheri, F., Akbarizadeh, F., & Hatami, H. (2010), The relationsh between nurses’ spiritual intelligence and hainess Iran.Procedia Social and Behavioral Science, 5, p. 1556–1561.
13. Bass, B. M. (1985), Leadership and performance beyond expectations. New York, NY: Free Press
14. Bass, B.M. &Avolio, B.J., (2004), transformational leadership development, mannual for the multifactor leadership questioner, palo alto, Ac; consulting psychologists press.
15. Bekis, T (2006), A practical study about Spiritual intelligence in leadership. master`s these, selcuk university retrieved from the council of higher Education National theses Database, 2010.
16. Cowen, D. (2010), Translating Spiritual Intelligence in to leadership competencies, journal of management, Spirituality & Religion, 2(1).
17. Crichton, Jerome C.,(2008), a qualitative study of spiritual intelligence in organizational leader, A Dissertation presented to the faculty of the marshall goldsmith school of management san Francisco bay compus Alliant international university in partial fulfillment of the requirement of the degree doctor of philosophy.
18. Elkins M. & Cavendish R (2004), Developing a plan for pediatric spiritual car., Holistic Nursing Practice 18 (4), PP.179-186.
19. Garcia-Morales V.J; Jimenez, M.B; Gutierrez- Gutirrez, L. (2011), “Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation”, journal of business research, vol. 62, pp.461-473.
20. Gotsis, G. & Kortezi, Z. (2008), “philosophical foundation of work place Spirituality: A Critical Aroach”, journal of busines Ethics,78, p: 575-600.
21. Gumusluoglu, L; Ilsev, A. (2009), “Transformational Leadership, Creativity, and Organizational Innovation”, Journal of Business Research, Vol. 62, pp. 461-473.
22. Karakas, F. (2010), Spirituality and Performance in organization: A literature Review. Journal of business Ethics, 94, 89-106.
23. Katz, R., (2007), Unpublished Doctoral Thesis. 34.
24. Lynton, N, Thogersen, H, K., (2009), Spiritual intelligence & leadership in the china laboratory, journal of international business Ethic, vol2 No.1.
25. Mitroff, I.A. & Denton, E.A. (1999), A spirituality Audit of corporate America: A Hard Look at spirituality, religion, and values in the workplace, son Francisco, and C.A: jossey-Bass. P,100.
26. Mariano, J.A; Molero,F. (2011), “The influence of transformational leadership and organizational indentification on entreprenuship”, Intentional entreprenuship management journal, DOI 10.1007/s 11365-011-0196-x.
27. MacKee,M., Driscoll, C., Kevin Kelloway, E & Kelly, E. (2012), Exploring linkages amonge transformational leader ship, workplace spirituality and well-bing in heath care workers, journal of management, spirituality & religion, 8 (3), p. 233-255.
28. Mcshery, w., Draper, p., Kendrick, (2002), “The construct validity of a rating scale desigened to assess spirituality & spiritual care”. International journal of nursing studies, 39, 7, p.723-734.
29. Magliocca, L. A., Chiristakis, A.N. (2001), “Creating transforming leadership for organizational change: the cogniscope system approach”, system research and behavioral science, vol. 18, pp. 259-279.
30. Nasel, D.D (2004), spiritual oriention in relation to spiritual intelligence: A consideration of traditional chrisitanity and new age/individualisticspirituality: unpublished thesis.astralia.
31. Rezaei, H. & Kazemi, A. (2011), An Analysis of spiritual intelligence effect on marketing performance and invation in sales and marketing unit (case study): Isfahan mobarakeh steel company. Interdisciplinary journal of contemporary research in business.3, 6.
32. Sisk, D. (2002), Spiritual Intelligence: The Tenth Intelligence That Integrate All Other Intelligences. Gifted Education International.16 (4), 208 -213.
33. sisk, d. (2008), engaging the spiritual intelligence of gifted student to build global awareness. Roeper review. 30(1).24-30.
34. Salicru, S., (2010), The business case for Spiritual intelligence (SQ), www.Pts.net.au.
35. Skakon, J., Nielsen, K., Borg, V., & Guzman, J. (2010), Are leaders’ wellbeing, behaviors and style associated with the affective wellbeing of their employees? A systematic review of three decades of research. Work & Stress, 24, 147-139.
36. Smith, J.A. & Rayment, J.J., (2007), Aguide for leader exploring the releveance of spirituality in the workplace, management decision, vol. 45 No. 2, PP. 217-234.
37. Vaughan, F,. (2002), what is espiritual intelligence?, journal of humanistic psychology. 42: 16, the online version of this article can be found at http//jhp. sagepub. com/ content/42/2/16.
38. Wolman, R. N. (2001), thinking with your soul: spiritual intelligence and why it matters. New York: harmony books.
39. Wigglesworth,C., (2008), Emotinal intelligence and spiritual intelligence: key for successful leadership, The ABCs of success in mindful leadership:Anchors, Balance and connection, ACE conference center, lafayette hill, PA.
40. Zohar, d. & marshal, L. (2002), cultivating spiritual intelligence to heal disease of meaning: conference reported by Davidson.contemporary nurse ,12(2).103-105.
41. Zohar, D. & Marshall, I. (2000), SQ: spiritual intelligence, the ultimate intelligence. London:Bloombury.