دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تبیین رویکرد چابکی سازمانی مبتنی بر آموزه‌های دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

محسن میری؛ محمدمهدی مهتدی؛ مهدی حسنوند مفرد


شناسایی چهارچوب تصمیم گیری در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1402

ابوالفضل عزیزآبادی