بررسی استعاره های سازمان با تأکید بر پیش فرض‌های هستی شناختی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران-قم

10.30471/im.2021.7681.1245

چکیده

سازمان پدیدة پیچیده ای است که شناخت وجوه گوناگون آن دشوار است. استفاده از شیوة شناخت استعاره ای در فضای مطالعات سازمان و مدیریت، پاسخی به این نیاز بوده است. هیچ یک از استعاره های بیان شده خالی از پیش فرض هستی شناختی نیست. هدف این مقاله بررسی و طبقه بندی استعاره های سازمان از حیث نگاه هستی شناختی است. روش این پژوهش از نظر ماهیت، استدلالی-تفسیری است و در آن از روش گونه شناسی و بررسی اَسناد استفاده شده است که در آن گونه ها بر اساس استقراء و با انتخاب برچسب های مفهومی مناسب، شکل گرفته اند. بدین صورت که استعاره های بیان شده در مورد سازمان با رویکردی استقرایی جمع آوری و مطالعه شده و بر اساس نوع نگاهشان به هستی سازمان تحلیل شده است. سپس استعاره ها با توجه به مفروضات هستی شناختی استنباط شده از آن ها با پارادایم های مطرح شده در ادبیات موضوع متناسب سازی گردیدند. با اشراف بر هستی شناسی استعاره های مطرح شده، می توان راه را برای استعاره پردازی های جدید خصوصا با عنایت به هستی شناسی اسلامی باز نمود و ثانیا از افتادن استعاره پردازی های جدید در دام این همانگویی یا التقاط جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of organizational metaphors with an emphasis on ontological assumptions

نویسنده [English]

  • Ehsan Rahimi
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران-قم
چکیده [English]

Organization is a complex phenomenon that is difficult to understand its various aspects. The use of metaphorical recognition method in the area of organization and management studies has been a response to this need. None of the expressed metaphors is free of ontological presuppositions. The purpose of this paper is to investigate and classify organizational metaphors from an ontological point of view. The method of this research is argumentative – interpretive in nature, and it uses the typology method and document review, in which the types are formed based on induction and by choosing appropriate conceptual labels. In this way, the metaphors expressed about the organization were collected and studied with an inductive approach and analyzed based on their type of view on the existence of the organization. Then, the metaphors were adapted according to the ontological assumptions deduced from them with the paradigms presented in the literature. By clarifying the ontology of the mentioned metaphors, it is possible to open the way for new metaphors, especially regarding Islamic ontology, and secondly, prevent new metaphors from falling into the trap of this tautology or eclecticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization
  • Metaphor
  • Ontology
  • Social Science Paradigms