اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
رئیس جامعة المصطفی العالمیه

inforihu.ac.ir

سردبیر

محمد سعید تسلیمی

مدیریت دولتی استاد ، دانشگاه تهران

taslimiut.ac.ir

جانشین سردبیر

عبداله توکلی

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

rihu.ac.ir/author/1149/
atavakkolirihu.ac.ir

مدیر داخلی

سید محمد امام

مدیر داخلی

smhoseinirihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسن آقا نظری

مبانی حقوق اسلامی استاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

rihu.ac.ir/author/27/
hnazaririhu.ac.ir

شمس‌السادات زاهدی

اداره امور دولتی استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی

szahedi44hotmail.com

سید مهدی الوانی

مدیریت دولتی استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی

alvaniglobalization.ac.ir
44403249

علی رضائیان

مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت) استاد ، دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeiansbu.ac.ir

حسن دانایی فرد

مدیریت دولتی دانشیار ،دانشگاه تربیت مدرس

hdanaeemodares.ac.ir

حسن عابدی جعفری

مدیریت دولتی - رفتار سازمانی استادیار ،دانشگاه تهران

h_abedijafariyahoo.com

علی فرهی

مدیریت استاد، دانشگاه امام حسین(ع)

dr_farrahiyahoo.com