اهداف و چشم انداز

1. گسترش و ارتقای پژوهشها در مبانی و نظریه‌های علم مدیریت؛

2.گسترش و ارتقای پژوهشها در زمینه تبیین دیدگاه اسلام در مبانی، موضوعات و مسائل علم مدیریت؛

3. فراهم آوردن زمینة تضارب آراء و اندیشه‌ها در موضوع مدیریت اسلامی و گسترش و ارتقای ارتباط و تعامل (نگرشی،‌ موضوعی و روشی) بین علوم حوزوی و دانشگاهی در این زمینه؛

4. فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه در زمینه مدیریت اسلامی؛

5. انتشار جدیدترین تحقیقات و نظریات در موضوع مدیریت اسلامی؛

6. اطلاع‌رسانی به محققان، اساتید و دانشجویان مدیریت؛

7. مخاطبان نشریه