کلیدواژه‌ها = انسان
بررسی و تبیین سبک رهبری‌معنوی در سازمان از منظر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

حسین مومنی؛ عبدالله توکلی


تحلیلی قرآنی از تأثیر شواهد عینی بر رفتار؛ معرفی یک مدل توصیفی رفتاری

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 143-169

علی عبدالهی نیسیانی؛ احمد عباسی فرد


بررسی رابطۀ میان هوش هیجانی و ترومای سازمانی: رویکردی اسلامی

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 271-291

فرحناز آهنگ؛ فاطمه مالکی طبس؛ حسن غفاری؛ گلبهار پورانجنار