تبیین رویکرد چابکی سازمانی مبتنی بر آموزه‌های دینی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه تحول و تعالی سازمانی، دانشگاه امام حسین (ع)

2 مدیریت شهید بهشتی

10.30471/im.2021.7928.1264

چکیده

تغییر مداوم یکی از مفاهیم کارکردی در سازمان‌های امروزی به شمار می رود، سازمان‌هایی که در محیط‌های پویا و متغییر فعالیت می‌نمایند، همواره با تهدیداتی روبرو هستند که در صورت عدم اقدام و پاسخ مناسب، از ادامه فعالیت بازخواهند ماند. لذا می توان گفت در شرایط کنونی، سازمان‌هایی موفق به بقا خواهند شد که از رویکردهای نوینی چون چابکی سازمانی بهره می‌گیرند. چابکی، یکی از مفاهیم نسبتاً نوپدید در ادبیات مدیریت می‌باشد. این پژوهش درپی آن است که با واکاوی و دلالت‌پژوهی آیات و روایات، الگویی دینی برای این مفهوم ارائه دهد. در ابتدای این پژوهش در قالب ادبیات نظری مفهوم چابکی سازمانی مرور و ضرورت توجه به چابکی در سازمان مورد واکاوی قرار گرفته است. سپس قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان مورد بحث قرار گرفته و در بخش بعدی نیز در قالب پیشینه پژوهش، تعدادی از مدل‌های مطرح در حوزه چابکی سازمانی معرفی شده‌اند. در ادامه پژوهش، با مرور منابع دینی، آیات و احادیثی که مفهوم آنها از دلالت‌هایی بر چابکی برخوردار می‌باشند شناسایی شده-اند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل مضمون می‌باشد. در این راستا ابتدا مضامین پایه گردآوری‌ و برحسب شباهت موضوعی باهم در قالب مضامین سازمان دهنده، طبقه‌بندی شده‌اند؛ سپس مضامین سازمان دهنده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در کنار یکدیگر، مضامین فراگیر را ایجاد کرده‌اند. در انتها نیز، شبکه‌های مضامین به‌صورت گرافیکی و شبیه یک تارنما نمایش داده شده‌اند.
مضامین فراگیر شناسایی شده در این پژوهش شامل جهاد کاری، برنامه‌ریزی هوشمندانه، کل‌گرایی، برخورد فعالانه با محیط، خلق موقعیت راهبردی، پویایی سازمانی، امید به آینده سازمان و وجدان کاری می‌باشد. در انتهای پژوهش نیز ارزش‌های شکل‌دهنده چابکی سازمانی شامل چهار مولفه سعه صدر، تلاش مجاهدانه، بلندهمدتی و استقامت شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the organizational agility approach based on religious teachings

نویسندگان [English]

  • Mohsen Miri 1
  • Mohammad Mahdi mohtadi 1
  • mehdi hasanvand mofrad 2
1 Assistant Professor, Department of Organizational Transformation and Excellence, Imam Hossein University
2 shahid beheshti
چکیده [English]

Continuous change is one of the functional concepts in today's organizations. Organizations that operate in dynamic and changing environments are always faced with threats that if they do not act and respond properly, they will stop working. Therefore, it can be said that in the current situation, organizations that succeed in new approaches such as organizational agility will succeed. Agility is one of the relatively new concepts in management literature. This research seeks to provide a religious model for this concept by analyzing and implying verses and hadiths. At the beginning of this study, in the form of theoretical literature, the concept of organizational agility is reviewed and the need to pay attention to agility in the organization is analyzed. Then the key capabilities of agility in the organization are discussed and in the next section in the form of research background, a number of models in the field of organizational agility are introduced. In the continuation of the research, by reviewing religious sources, verses and hadiths whose meanings have implications for agility have been identified. The research method used in this research is content analysis. In this regard, first the basic themes are collected and classified according to the thematic similarity in the form of organizing themes; The organizer themes are then re-examined and together they create comprehensive themes. Finally, the subject networks are displayed graphically and like a web page.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • agile organization
  • agility in terms of religious teachings
  • religious teachings