الگوی اعتماد سیاسی در نهج البلاغه با استفاده از راهبرد داده بنیاد

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد، مربی حسابداری آموزش فنی و حرفه ای پسران قم

10.30471/im.2021.6080.1192

چکیده

اقتدار، مشروعیت و پیشرفت متوازن و پایدار کشورها مرهون همکاری و مشارکت مردم در امور مختلف است، حکومت‌ها جهت رتقاء مشروعیت و اقتدار خود، و جلب همکاری و مشارکت مردم همچنین ناگزیر باید اعتماد مردم را جلب کنند و مورد اعتماد مردم باشند. پژوهش حاضر، پژوهشی بنیادی است و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی به روش تحلیل محتوا انجام شده است و به شناسایی مولفه‌های لازم برای ایجاد و تداوم اعتماد مردم به حکومت در نهج البلاغه می پردازد. یافته‌های این تحقیق نشان می دهد که حکومت اعتمادآفرین علوی حائز مولفه های مردم مداری، شفافیت و پاسخگویی، قانون مداری، مبارزه با فساد، و شایسته‌سالاری است. همچنین حاکمان و کارگزاران سیاسی در این نوع حکومت حائز ویژگی‌های تقوا، وفای به عهد، و صداقت هستند .وجود مولفه‌های مذکور زمینه ساز، ایجاد کننده و ضامن بقای اعتماد بین مردم و حاکمان است. با توجه به این که نهج- البلاغه از منابع اصیل فرهنگ اسلامی است و با فرهنگ بومی ایران تطابق دارد؛ توجه، تمرکز و برنامه ریزی برای ارتقای مولفه‌های تحقیق حاضر می تواند اعتماد مردم به نظام و دولت را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Political Trust in Nahj al-Balagha, Using the Grounded Theory based Strategy

نویسنده [English]

  • Ebrahim Qarasooee
کارشناسی ارشد، مربی حسابداری آموزش فنی و حرفه ای پسران قم
چکیده [English]

The authority, legitimacy and balanced and sustainable progress of countries depends on the cooperation and participation of the people in various issues and affairs. In order to enhance their legitimacy and authority, and to attract the cooperation and participation of the people, governments must inevitably gain the trust of the people and be trusted by the people. The current research is a fundamental and qualitative research that was conducted using a systematic database strategy. By analyzing the data based on the open, central and selective coding method, 127 concepts and 14 categories have been counted. The findings of the current research show that God-oriented, justice-oriented and people-oriented concepts together can lead to people's trust in the political system and rulers. Also, the political culture of society is the foundation of political trust, and the components of the support of managers and conspiracy of enemies are interfering factors. In addition, by adopting the strategies of reform and supervision, service delivery and meritocracy, the rules can provide reasons for maintaining and promoting political trust, and achieve the consequences of political trust, i.e. the survival of the government and growth and development. Considering that Nahj al-Balagheh is one of the original sources of Islamic culture and is compatible with the native culture of Iran, attention, concentration and planning to improve the components of the current research can improve peoples trust in the system and the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Political trust
  • Nahj al-Balaghah
  • Imam Ali (AS)
  • Grounded Theory