هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن بر مدیریت فرایندهای سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد انتقادی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.30471/im.2021.7720.1248

چکیده

خوانشِ مسائل فرهنگی و نیز نوع راهکارها، وابسته به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های سیاستگذار فرهنگی است. عدم توجه به تفاوت‌ها در پیش‌فرض‌ها و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، ناکارآمدی سیاست‌ها را بهمراه دارد (ماتاراسو و لندری، 1999). زمانی که تشتّت و سردرگمی در امر سیاستگذاری وجود دارد، یعنی بنیادهای نظری به خوبی واکاوی نشده و حتی ممکن است اساساً پاسخگوی شرایط جدید نباشند. لذا در اینکه چگونه به این بنیادها پرداخته شود و چه روش‌هایی برای انتخاب مدّنظر قرار گیرد، هرمنوتیک فلسفی گادامر بعنوان یکی از دستاوردهای مهم و مطرحِ نظری، شامل دلالت‌هایی است که با بهره‌برداری از آن، امر سیاستگذاری فرهنگی را تدقیق و ارتقاء کیفی می‌بخشد. در این خصوص، با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، ابتدا مفاهیم کلیدی هرمنوتیک فلسفی بررسی و استخراج شده و سپس ضمن توجه به برخی از گام‌های اصلی فرایند سیاستگذاری، ماتریسی تشکیل شده و هر «گام» در یک ستون و هر «مفهوم کلیدی» در یک سطر ماتریس قرار گرفته است.
در نهایت از مهم‌ترین دلالت‌های هرمنوتیک فلسفی گادامر در سیاستگذاری فرهنگی می‌توان به مفهوم «موقعیت‌سازهای هرمنوتیکی» اشاره کرد که مبیّن پیش‌فرض‌ها، پیش‌تصورات و انتخاب‌های آگاهانه و ناآگاهانه است که در مراحل قبل‌تر از انتخاب‌های سیاستی، فهم‌ها را شکل داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gadamer's philosophical hermeneutics and its implications on the management of cultural policy processes with a critical approach

نویسنده [English]

  • Hossein Parkan
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
چکیده [English]

The reading of cultural issues as well as the type of solutions depends on the presuppositions and preconceptions of the cultural policy maker. Not paying attention to the differences in cultural and social presuppositions and contexts leads to policy inefficiency (Matarasoo and Landry, 1999). When there is a confusion in the issue of policy making, it means that the theoretical foundations have not been analyzed well and may not even be fundamentally responsive to the new conditions. Therefore, in how to deal with these foundations and what methods are considered for selection, Gadamer's philosophical hermeneutics as one of the most important and outstanding theoretical achievements, includes indications that, by referring to it, clarify the issue of cultural policy and gives quality improvement. In this regard, by using the theme analysis method, first the key concepts of philosophical hermeneutics are examined and extracted, and then, while paying attention to some of the main steps of the policy making process, a matrix is formed, and each step is in one column and each key concept in placed in one row of the matrix. Finally, one of the most important implications of Gadamer's philosophical hermeneutics in cultural policy making is the concept of "hermeneutic situation makers", which shows the presuppositions, preconceptions, and conscious and unconscious choices that are made in the stages before political choices had formed understandings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gadamer's Philosophical Hermeneutics
  • Hermeneutic position and horizon
  • Cultural Politics