الزامات نهادینه سازی فرهنگ پاسداری در اعضاء سپاه با ابتناء بر تحلیل مضمون

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

10.30471/im.2021.7849.1260

چکیده

فرهنگ پاسداری منشاء ساخت هویت نهادی سپاه است. سپاه با شناخت و فراهم نمودن الزامات نهادینه سازی فرهنگ پاسداری می تواند راهبردهای صحیحی را اتخاذ نماید و اقدامات هدفمند و موثری را اجرا نماید که این پژوهش در صدد کشف آنها است. پژوهش حاضر، یک پژوهش کیفی و از روش تحلیل مضمون با کمک نرم افزارMAXQDA برای پاسخ به سوالات تحقیق استفاده نموده بدین نحو که کدهای شناسایی شده با تک کلمات، توصیف و پس از تفسیر آنها، خوشه بندی و در نهایت تحت یک مضمون فراگیر قرار گرفتند. بر این اساس39 کد توصیفی و27 کد تفسیری، در قالب 11 مضمون فراگیر احصاء شد. جامعه آماری، ترکیبی از اساتید دانشگاه و فرماندهان، مدیران و کارشناسان صحنه اجرایی و علمی هستند که به روش هدفمند انتخاب شده اند.11مصاحبه، شرط اشباع را فراهم نمود. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که: مقاوم سازی فکر پاسداران، تقویت نقش نظارتی حوزه نمایندگی، مشارکت مدیران و فرماندهان، مشارکت پاسداران، تهیه برنامه جامع راهبردی، برنامه ریزی برای خانواده پاسداران، برقراری عدالت سازمانی، توانمند سازی منابع انسانی مراکز آموزش، فراهم آوردن امکانات لازم، توافق عمومی در مورد مفهوم فرهنگ پاسداری ، تشکیل تیم های رصد مسائل فرهنگی، جزو الزامات نهادینه سازی در سپاه محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements for institutionalizing the Pasdari’s culture in IRGC members based on a thematic analysis

نویسنده [English]

  • mahdi qomi
irgc
چکیده [English]

The culture of protection is the source of building the IRGC's institutional identity. By recognizing and providing the requirements for institutionalizing the culture of protection, the IRGC can adopt the right strategies and implement targeted and effective measures that this research seeks to discover. The present study is qualitative research and uses the method of content analysis with the help of MAXQDA software to answer the research questions so that the codes identified with single words were described and after their interpretation, were clustered and finally were placed under a comprehensive theme. Accordingly, 39 descriptive codes and 27 interpretive codes were enumerated in the form of 11 comprehensive themes. The statistical population is a combination of university professors and commanders, managers and experts of the executive and scientific fields who have been selected in a targeted manner. Eleven interviews provided the saturation condition. The results of this study showed that strengthening the thinking of the Revolutionary Guards, strengthening the supervisory role of the field of representation, participation of managers and commanders, participation of the Revolutionary Guards, preparation of a comprehensive strategic plan, planning for the Revolutionary Guards, establishing organizational justice, empowering human resources training centers, bringing the necessary facilities, a general agreement on the concept of protection culture, and the formation of teams to observe cultural issues are among the requirements of institutionalization in the IRGC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Requirements
  • Internalization
  • Pasdari’s culture
  • IRGC
  • Thematic analysis