بررسی مدیریت جهادی در ارتش جمهوری اسلامی ایران (رویکردی آسیب‎شناسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری

10.30471/im.2021.7060.1217

چکیده

رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیۀ گام دوم انقلاب توصیه‌هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرمودند. از منظر معظم‌له کلید پیروزی و نیل به اهداف بزرگ نظام اسلامی کار جهادی و کار انقلابی است. این تحقیق با الهام از اندیشه اصیل و متعالی معظم‌له؛ به بررسی ابعاد و مولفه‌های مفهوم مدیریت جهادی و آسیب‌شناسی آن بر پایه مدل سه‌شاخگی در ارتش ج.ا.ا پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است. بدین منظور با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، اطلاعات لازم از بیانات معظم‌له و مقالات اصیل مرتبط استخراج گردید. بر پایه مدل سه‌شاخگی، ساماندهی، مورد "بررسی تحلیل و آسیب‌شناسی" قرار گرفت. یافته‌های پژوهش بیانگر وضعیت مدیریت جهادی و آسیب‌های آن در سه دسته عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای است که به منظور برون رفت از آن راهکارهای لازم پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Jihadi Management in the Islamic Republic of Iran Army (A Pathological Approach)

نویسندگان [English]

 • mansor gharani tamay 1
 • shaaban moradi 2
1 army- tehran
2 Assistant Professor
چکیده [English]

The supreme leader of the Iran's Islamic Revolution issued the Statement of the Second Phase of the Revolution, which presented recommendations toward the goal of a great Jihad for the sake of making a great Islamic Iran. From the point of view of His Highness, the key to victory and achieving the prodigious goals of the Islamic system is Jihadi and revolutionary work. This research inspired by the original and transcendent standpoint of His Highness; explored the dimensions and components of the concept of Jihadi management and examined its pathology based on three-dimensional model (3-D model) in the Islamic Republic of Iran Army. The present study is applied research in terms of purpose and a qualitative study in terms of method. Initially, to satisfy the goal of the research, through using qualitative content analysis method, the necessary information was extracted from His Highness's statements and related original articles. Afterwards it was organized based on the triangular model and was examined based on the pathology approach. Findings indicated the status of Jihadi management and offered its problems in three underlying categories: structural, behavioral and contextual. In the end, some solutions to alleviate the problems were proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Statement of the Second Phase of the Revolution
 • Civilization
 • Jihadi Management
 • Revolutionary Work
 1. احسانی، محمد (1390)، شاخص‌های تربیتی جهاد اقتصادی از منظر قرآن»، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 2. امام خامنه‌ای، سید علی (1396)، نرمافزار حدیث ولایت.
 3. امام خامنه‌ای، مجموعه بیانات و سخنرانیها، سایت رسمی مقام معظم رهبری.
 4. ایروانی، محمدجواد (1387)، درآمدی بر نظریه نهادی، نشر سیاست.
 5. پورعزت، علی‌اصغر و آرین قلی‌پور (1388)، چالش‌های شالوده‌شکنی مدیر جهادی در ساختار بوروکراتیک رسوب‌گذاری شده غربی، دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
 6. راغب (1363)، مفردات الفاظ القرآن، چ2، المکتبة المرتضویة.
 7. رحمانی، مریم (1387)، مجموعه مقالات همایشهای مدیریت جهادی، تهران: وزرات جهاد کشاورزی، دفتر نمایندگی ولی فقیه.
 8. رضائیان، علی (1390)، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ بیستم، تهران: انتشارات سمت.
 9. سلطانی، محمدرضا (1391)، رویکرد تطبیقی نهاد و سازمان مبتنی بر مؤلفه‌ها و متغیرهای مدل هفت S.
 10. شرمرهورن، جان آر و هانت، جیمز جی و ازبورن ریچارد ان (1386)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه: مهدی ایران‌نژاد پاریزی، محمدعلی بابایی زکلیکی، محمدعلی سبحان اللهی، چ2، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
 11. شریفی کلویی، منصور (1379)، «مدلی برای شناخت و آسیب‌شناسی سازمان‌ها»، نشریه مدیریت و توسعه، شماره 3، ص24.
 12. شفیع‌آبادی و همکاران (بهار 1397)، «ساخت مقیاس آسیب‌شناسی سازمانی براساس مدل سه‌شاخگی»، پژوهش‌های مشاوره، ج71، ش11.
 13. عراقی، جلال، سیدمیر محمود و مرتضوی (1387)، «عنصر مراقبت در فرهنگ و مدیریت جهادی»، همایش فرهنگ و مدیریت جهادی با تأکید بر نوآوری و شکوفایی.
 14. فردوس، رضا، محمدزاده و یادگاری (1397)، «شناسایی عوامل مؤثر بر عدالت آموزش و ارائه مدل مناسب آندر دانشگاه آزاد اسلامی»، پژوهش در نظام‌های آموزشی، ویژه‌نامه بهار.
 15. فرهنگی، علی‌اکبر و همکاران (1379)، «پروژه بررسی و شناخت وضع موجود شرکت آب منطقه‌ای کرمان و... »، مجری: مرکز پژوهش‌های کاربری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 16. قلی‌پور، آرین و الهام ابراهیمی (1394)، مدیریت ریسک منابع انسانی، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
 17. کشتکار هرانکی، مهران و علی مبینی دهکردی (زمستان 1393)، «بررسی تأثیر مدل سه‌شاخگی بر نوآوری اجتماعی»، فصلنامه علمیپژوهشی مدیریت نوآوری، سال سوم، ش4.
 18. الماسی، معصومه و عبدالله توکلی (پاییز و زمستان 1397)، «آسیب‌شناسی فرهنگ و مدیریت جهادی با استفاده از روش فراترکیب»، مدیریت در دانشگاه اسلامی 16، سال هفتم، ش2.
 19. مانزینی، اندرو (1988)، مدیریت تحول سازمانی، آسیب‌شناسی سازمانی، ترجمه علی عطافر و دیگران، اصفهان: انتشارات دانش‌پژوهان برین؛ ارکان دانش (1385).
 20. مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی (1386).
 21. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی (1388).
 22. ممی‌زاده، جعفر (تابستان 1375)، دانش بهسازی و نوسازی سازمان، چ1، تهران: انتشارات روایت.
 23. میرزایی اهرنجانی، حسن و مجتبی امیری (بهار 1381)، «ارائه مدل سه‌بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیرساخت‌های بنیادین تئوری‌های مدیریت»، مجله دانش مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 21 سال پانزدهم، ش3−
 24. نجفی‌زاده، محمدمحسن و سیدمحمد زاهدی (1395)، «آسیب‌شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از مدل سه‌شاخگی»، مجله مدیریت توسعه و تحول، 59−
 25. Armstrong, M., & Brown, D.(2006), Strategic Reward: Making it Happen. London: Kogan Page.