شناسایی و تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اخلاق‌مدار کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) در پرتو سیره امام علی (ع) با تمرکز بر رعایت عدالت در مواجهه با جامعه هدف

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه شهید بهشتی

10.30471/im.2021.7518.1238

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌های ناظر بر ارزیابی عملکرد سازمان‌های متولی فقرزدایی، با توجه به سیره امام علی (ع) به منزله اسوه حکمرانی اخلاقی در جامعه اسلامی است. بدین ترتیب، پس از مطالعه نهج البلاغه و بررسی سیره امام علی (ع) و با تایید نظر خبرگان، کدهای مربوطه با استفاده از روش تحلیل تم در قالب 5 تم اصلی شامل عدالت رفتاری، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی تدوین شدند. سپس کدهای به دست آمده، با عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، به مثابه نمونه ای از نهادهای متولی فقرزدایی، انطباق داده شدند.
پژوهش حاضر از منظر روش‌شناسی در زمره پژوهش های آمیخته قرار می‌گیرد و به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان تهران با جمعیتی بالغ بر 500 نفر است.
بر اساس فرمول کوکران، 217 نفر مورد پژوهش قرار گرفتند. روایی پرسشنامه توسط نظر خبرگان تایید شد واز حیث پایایی پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ 839/. به دست آمد. برای بررسی ارتباط بین شاخص‌ها از نرم افزار SPSS و آزمون T تست تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج آزمون T تک نمونه‌ای نیز تایید کرد که از میان مولفه‌های اصلی عملکرد اخلاق‌مدار بر اساس سیره امام علی (ع)، در این سازمان، عدالت اقتصادی و فرهنگی در سطح مطلوب و عدالت رفتاری، عدالت سیاسی و عدالت توزیعی، از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and compiling indicators for evaluating the ethical performance of employees of the Imam Khomeini Relief Committee in the light of Imam Ali's life (AS) and conduct with a focus on observing justice in dealing with the target community

نویسندگان [English]

  • mahla sadat hosseini 1
  • Ali asghar pourezzat 2
  • Ali Rezaeian 3
1 faculty of management, university of tehran
2 Professor, University of Tehran
3 Professor, Shahid Beheshti university
چکیده [English]

The present study aims to explain behavior management of employees in organizations in charge of poverty alleviation according to the Imam Ali’s (AS) speeches and behavior as a model of morality in Islamic society. To this aim, the relevant codes were compiled using theme analysis in the form of behavioral, political, cultural, economic, and distributive justice after studying Nahj al-Balagha and examining Imam Ali’s (AS) speeches and behavior and confirming by experts. Then, the obtained codes were adapted to the performance of employees in the Imam Khomeini Relief Committee as an institution in charge of poverty alleviation. The present study is considered as descriptive correlational and practical in terms of methodology and objective, respectively. The population included employees of the Imam Khomeini Relief Committee in Tehran province (N=500). In the next procedure, 217 people were studied based on Cochran's formula. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient of 0/839 was achieved in terms of reliability. SPSS software and one-sample t-test were used to examine the relationship between the indicators. Based on the results, among the main components of ethical performance inspired by the Imam Ali’s (AS) speeches and behavior, economic and cultural justices were at the desired level, while behavioral, political, and distributive justices fail to have a good status in this organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics in Imam Ali (AS) speeches and behavior
  • Poverty alleviation
  • Theme analysis
  • Performance assessment of employee
  • Ethics-oriented at Imam Khomeini Relief Committee