کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 163-180

جواد رحمانی؛ محمد‌تقی پیربابایی؛ مرتضی شجاری