نویسنده = نرگس سعیدیان خوراسگانی
راهبرد‌های رهبری آموزشی در سیره امام محمدباقر(ع)

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 83-106

سید محمد مقدس؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ محمد رضا شمشیری