سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نحوه اشتراک

1. بهای نشریه 30.000 ریال است.

2. وجه اشتراک را به شماره حساب جاری 2172183502006 به نام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نزد بانک ملی شعبه مرکزی شهر قم (کد شعبه 2701) واریز فرمایید.

3. اصل فیش را به همراه فرم تکمیل شده، به نشانی: قم، ص.پ. 3151 ـ 37185، چاپ و انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و یا به نمابر 32803090 و یا به پورتال islam&management@rihu.ac.ir ارسال فرمایید.

شماره تلفن: 32111400 ـ 025   و    32111300-025

فرم اشتراک مجله

اینجانب ...................................................................... متقاضی اشتراک o   تمدید اشتراک o یک‌سال o / دوسال o نشریه هستم:

نشانی: .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

تلفن تماس: ...................................................... توضیحات: .....................................................

.................................................................................................................................................

 

مبلغ .......................................................................................................... ریال، به حواله بانکی به شماره ....................................................... ارسال شد.