مدل تلفیقی توانمندسازی منابع انسانی برای مقابله با فساد اداری

نوع مقاله : علمی-تخصصی

چکیده

پژوهش حاضر در حوزه توانمندسازی منابع انسانی و تأثیر آن در پایش و کنترل فساد اداری برای برخورداری از سلامت در نظام اداری کشور صورت گرفته است. نخست، گزارش به تحلیل تحقیقی سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری می‌پردازد. آنگاه سیاست‌های مرتبط با موضوع پژوهش را تعیین و مؤلفه‌ها و شاخص‌های تشکیل‌دهنده آنها را برمی‌شمرد. از آنجا که این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و کتابخانه‌ای است، پس از ارائه تعریف‌ها و مفاهیم کلیدی واژگان به رویکردها، مدل‌ها و مطالعات انجام یافته دربارۀ توانمندسازی نیروی انسانی و مدل عملیاتی توانمندسازی مدیران می‌پردازد، سپس تعریف فساد اداری و انواع این مسئله خطیر و بحران‌زا در ایران و جهان تبیین و بررسی می‌شود. در پایان، بر پایه یافته‌های پژوهش مدل مطلوب برای ارتقای توانمندی مدیران به منظور سالم‌سازی نظام اداری و پایش فساد اداری و راهکارهای عملی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated model for empowerment of human resources to deal with corruption

چکیده [English]

 
The present study was conducted in the field of empowerment of human resources to investigate its impact on the monitoring and controlling of corruption with the purpose of achieving a healthy administrative system. First, it dealt with the analytical survey of general policies of administrative reforms. Second, the relevant policies concerning the subject matter of this study and constituting components and indices were determined. Since this study was practical including both library and descriptive methods, next, after proposing definitions and key concepts relating to the existing terminology, it presented approaches, models and studies have been conducted on human resources empowerment and offered an operational model for the empowerment of managers as well. Then, definition of corruption was explained and various kinds of serious and controversial problems in Iran and all around the world were discussed. In the end, based on findings of this research, the preferred model of empowerment of managers was suggested aimed at improving the wellbeing of administrative system and monitoring corruption. Also, some operational strategies were introduced for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Competency
  • Proficiency
  • Knowledge
  • Skill
  • spiritual development
  • corruption
1. ابطحی، سیدحسین و سعید عابسی (1386)، توانمندسازی کارکنان، کرج: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول.##
2. احمدی، پرویز؛ محمد صفری کهره، و سمیه نعمتی (1389)، مدیریت توانمندی کارکنان، تهران: رویکردها، الگوها، راهبردها، برنامه‌ها و ارزیابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.##
3. پسران قادر، مجید و همکاران کارگروه توانمندسازی منابع انسانی (1391)،«تبیین راهکارهای توانمندسازی منابع انسانی (مدیران و کارکنان) مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری»، مرکز آموزش مدیریت دولتی.##
4. حبیبی، نادر (1375)، «فساد اداری»، اتاق چاپ.##
5. خضری، محمد (1386)، گزارش پژوهشی علل ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.##
6. عابدی جعفری، حسن و همکاران کارگروه سلامت اداری (1391)، «تدوین سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری (بخش علمی و اجرائی)»، مرکز آموزش مدیریت دولتی.##
7. عباس‌زادگان، سیدمحمد (1383)،«فساد اداری»، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اوّل.##
8. قانون مدیریت خدمات کشوری (1389)؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی−دفتر تدوین و نشر منابع علمی و آموزشی، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ اول، تهران.##
9. کاشانی، نورالدین محمد‌بن‌مرتضی (1385)، تفسیر المعین، قم: مؤسسه دارالمجتبی.##
10. مردانی، بیوک (1375)، «سبب‌شناسی تخلفات مالی در دستگاه‌های دولتی و روش‌های جلوگیری از آن»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی واحد کرمانشاه.##
11. مجمع تشخیص مصلحت نظام (1389)،«سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری».##
12. مطهری، مرتضی (1381)، امدادهای غیبی، چ13، قم: انتشارات صدرا.##
13. مهرابی، امیرحمزه (1389)، طراحی و اعتبارسنجی مدل توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام، رساله دکتری رشته مدیریت دولتی−گرایش منابع انسانی، دانشگاه تهران.##
14. نبئی، محمدتقی (1392)، «آشنایی با قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، ماهنامه علمی و آموزشی فرهنگ و رفتاراداری، شماره 1، مرکز آموزش مدیریت دولتی.##
15. هیوود، پل (1381)، فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری، میرقاسم بنی هاشمی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.##
16. Andvig, Jens. And Odd-Helga Fjeldstad. Corruption, A Review of Contemporary Research, 2010, p.11.##
17. Conger jay A & Kanungo Rabindra N,(1998) "The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice", Academy of Management Review, VoU3, No.3.##
18. Cynthia. H, Leiba. O, Sharon. S. (1998). The power behind empowerment: implications for research and practice. Human Relations, Vol. 51, No.4.##
19. Nichelson,1995: 155.##
20. Pope, 2000, P.6.##
21. Rose–Ackerman, 2002, p.1.##
22. Sen, K,K. (2008). Encyclopedic Dictionary of Management, Volume 2.##
23. www.onetcenter.org.##
24. http://njebraeil.persianblog.ir/post/48/-.##