انسانِ اعتباری به مثابه انسانِ سازمانی از دیدگاه فلسفه اسلامی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

چکیده

جایگاه انسان در علوم انسانی به گونه‌ای است که سبب شده همگرایی آن با علوم طبیعی در عینیت معرفت‌شناسی و وحدت روش‌شناختی به چالشی اساسی تبدیل شود. مطالعات فلسفی توانسته‌اند این چالش و مرز میان علوم انسانی و علوم طبیعی را از طریق طرح پرسش‌های معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، روش‌شناسی و انسان‌شناسی در پیش روی علوم انسانی برجسته سازند. سازمان و انسانِ سازمانی نیز که موضوع مطالعات دانش مدیریت است در مواجهه با پرسش‌های انسان‌شناسی فلسفی قرار گرفته است. دستگاه فلسفه اسلامی نیز با حفظ مبانی متافیزیکی خود، انسان را در مرکز مطالعات فلسفی قرار داده است. ازمیان آن مطالعات، حکمت متعالیه به‌عنوان آخرین دستاورد فلسفی در فرهنگ اسلامی به گونه‌ای خاص و متفاوت با دیگر مطالعات فلسفه اسلامی به این موضوع پرداخته است. در این مقاله سعی می‌شود افزون بر طرح اصول کلیدی انسان‌شناختی حکمت متعالیه، تأثیرهای بالقوه آن بر دانش مدیریت و سازمان تحت عنوان انسان سازمانی مورد بررسی قرار گیرد؛ اما پیش از آن، مروری اجمالی بر طرح برخی اندیشه‌های نظری در زمینه انسان سازمانی که باعث چرخش‌های اساسی و متفاوتی در نظریه‌های سازمان و مدیریت شده است صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conventional human as organization man

چکیده [English]

 
Human position in social sciences is in such a way that causes its convergence with natural sciences in epistemological objectivity and methodological unity to become a fundamental challenge. Philosophical studies should be able to highlight this dispute and distinction between human sciences and natural sciences by providing epistemological, ontological, methodological and anthropological questions across human sciences. Organization and organization man as subject matters of management have faced with philosophical and anthropological questions. Islam's philosophical system, maintaining its metaphysical bases, puts human being at the center of philosophical studies. Of these, Transcendent Philosophy as the last achievement in Islamic philosophy dealt with this issue in a special different way other than former Islamic philosophical studies. In this paper, in addition to outlining key anthropological principles of Mulla Sadra's Transcendent Philosophy its potential impact on management and organization science was investigated under the title of organization man. But before that, a brief overview of some of the theoretical ideas on organization man was presented. They have caused essential different twists in management and organization theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional man
  • Organization man
  • I’tibariat
  • soft technology
  1. اصفهانی، محمدحسین (1429)، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج1، بیروت: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.
  2. بستانی، فؤاد افرام (۱۳۷۰)، فرهنگ ابجدی: عربیفارسی؛ ترجمه المنجدالابجدی، ج1، ترجمه رضا مهیار، تهران: اسلامی.
  3. بوریل، گیبسون و گارت مورگان (1383)، نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجریه و تحلیل سازمان، عناصر جامعه‌شناختی حیات سازمانی، ترجمه محمدتقی نوروزی، تهران: سمت.
  4. مکولی، جان، ژوآنی دبرلی و فیل جانسون (1389)، نظریه سازمان، نگاه‌ها و چالش‌ها، ترجمه حسن دانایی‌فرد، سیدحسین کاظمی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
  5. جوادی آملی، عبداللّه (1393)، تحریر رسالـة الولایه، نشراسراء.
  6. دغیم، سمیح (2001)، موسوعة مصطلحات الامام فخرالدین الرازی، بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.
  7. السید عدنان القطیفی، السید منیر (1415)، الرافد فی علم الاصول محاضرات آیةالله العظمی السیّد علی الحسینی السیستانی، الحلقة الاولی، بیروت: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.
  8. صدرالدین شیرازی (1382)، الاسفار الاربعه، جلد هشتم، قم: جامعه مدرسین قم.
  9. طباطبایی، محمدحسین (1385)، نهایة الحکمه، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضی، ج4، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
10. ــــــــــــــ (1389)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج2، مقدمه و پاورقی: مرتضی مطهری، دفتر تبلیغات قم.
11. ــــــــــــــ (1362)، رسائل سبعه، قم: حکمت.
12. الطریحی، فخرالدین بن محمد (1408)، مجمع‌البحرین، ج3، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص394.
13. فنایى اشکورى، محمد (1375)؛ معقول ثانى، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.
14. لیتل، رانیل (1373)، تبیین در علوم اجتماعی، مترجم عبدالکریم سروش، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
15. مصباح یزدی، محمدتقی (1383)، آموزش فلسفه، ج1، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
16. Casey, Catherine, (2002), Critical Analysis of Organizations Theory, Practice, Revitalization, SAGE Publications London, Thousand Oaks, New Delhi.
17. Griseri, Paul (2002), Management knowledge, Palgrave press.
18. Hatch, M.J. (1997), Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, Oxford, Oxford University Press.
19. Jaffee, D. (2001), Organization Theory: Tension and Change, London, McGraw Hill International Edition.
20. Jin, Zhouing, (2002), “Soft technology—The Essential of Innovation”, Fourthcoming in Future Research Quarterly, U.S.
21. Jin, Zhouing,(2005), Global Technological Change From Hard Technology to Soft Technology, U.S.A: Intellect Books.
22. Jones, F.E. (1996), Understanding Organization: A Sociological Perspective, Toronto, Copp Clark Ltd.
23. Koslowski Peter, (2009), Elements of a Philosophy of Management and Organization, London New York, Heidelberg Dordrecht
24. Lyotard, J.F. (1998), the Differend: Phrases in Dispute, Manchester, Manchester University Prees.
25. Maslow, A. (1943), “a Theory of Human Motivation”, Psychology Review, 50.
26. McAuley John, Joanne Duberley and Phil Johnson (2007), Organization Theory Challenges and Perspectives, England, Harlow.
27. Reed, M. (1985), Redirections in Organization Analysis, London: Tavistock.
28. Schein, E. (1988), Organizational Psychology, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
29. Sewell (2000), “Foucault, management and organization theory: From panopticon to technologies of the self”, Administrative Science Quarterly, 45(2).
30. Simon, H. (1964), on the concept of Decision Making Processes in Administrative Organisation, New York: Collier/Macmillan.
31. Townley, B. (1994), Reframing Human Resource Management: Power, Ethics and the Subject at Work, London: Sage.
32. Tsoukas Haridimos, Robert Chia (2011), Emerald Group Publishing.
33. Turnbull, P. and Wass, V. (1997), “Marksist management; Industrial Relation”, Journal 29.
34. Webster on line dictionary:http://www.merriamwebster.com /technolog.
35. Webster on line dictionary:http://www.merriam-webster.com/soft.