تدوین الگوی توسعه و پیشرفت در پرتو رهنمود‌های امام علی(ع)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از مدل سه‌شاخگی، به بررسی توصیفی _ تحلیلی اهداف و شاخص‌های توسعه و تعالی در سه شاخه رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای در پرتو رهنمودهای امام علی(ع) بپردازد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش آن براساس نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، همه خبرگان و متخصصان علوم اسلامی، مدیریت دولتی، مطالعات سیاسی، مدیریت خط‌مشی‌گذاری، علوم اقتصادی، علوم زیست‌محیطی، مدیریت تطبیقی و توسعه هستند که در حیطه پژوهش، صاحب رأی و نظرند. نمونه آماری پژوهش مشتمل بر 118 نفر از استادان مجرب و صاحب‌نظر در حیطه‌های یادشده بوده که به روش گلوله برفی انتخاب گردیده‌اند. در این پژوهش ابتدا به روش تحلیل مضمون، شاخص‌های پیشرفت و تعالی در پرتو رهنمودهای امام علی(ع) مورد شناسایی قرار گرفتند؛ سپس کدهای اولیه با استفاده از نرم‌افزار "MAXQDA" چندین‌بار تحلیل و بازبینی شده و 102 مؤلفه شناسایی گردیدند؛ سپس برای آزمون نتایج از تکنیک دلفی‌فازی استفاده شد و درنهایت 23 مضمون پایه توسعه و پیشرفت اقتصادی، 38 مضمون پایه توسعه و پیشرفت اداری و سیاسی، 24 مضمون پایه پیشرفت و تعالی انسانی و چهارده مضمون پایه توسعه محیط زیست، از مجموعه داده‌ها شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Formulation of Development and Advancement Model in the Light of Imam Ali's Guidance

چکیده [English]

This present study aims to investigate descriptively and analytically the goals and standards of development and promotion in three fields of behavioral, structural and contextual with the help of 3C's Model in the light of Imam Ali's guidance. The purpose of study is applied and the methodology based on the way of collecting data is descriptive-survey. The population consists of all experts and scientists of Islamic sciences including public management, political studies, policy-making management, economic sciences, environmental sciences, and comparative management and development. By snowball sampling, 118 experienced experts were selected as the sample. In this research first via content analysis, the standards of development and promotion were determined in the light of Imam Ali's guidance and then the initial codes were analyzed and reviewed for several times by MAXQDA software and 102 attributes were determined. Using Fuzzy-Delphi technique, finally from the total attributes, 23 basic attributes of economic development and advancement, 38 basic attributes of administrational and political development, 24 basic attributes of human advancement and promotion and 14 basic attributes of environmental development were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • advancement
  • promotion
  • standards of advancement
قرآن کریم.
سیدرضی، گردآوری ابوالحسن محمد بن الحسین (1377)، نهج‌البلاغه، امیرالمؤمنین علی(ع)، مجموعه خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات قصار امام علی(ع)، ترجمه عبدالحمید آیتی، [بی‌جا]: دفتر نشر فرهنگ اسلامی و بنیاد نهج‌البلاغه.
سیدرضی، گردآوری ابوالحسن محمد بن الحسین (1386)، نهج‌البلاغه، گزیده سخنان، نامه‌ها و حکمت‌های امیرالمؤمنین امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ترجمه سیدمحمدمهدی جعفری، [بی‌جا]: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.
آقانظری، حسن (1385)، «اصول راهبردی توسعه اجتماعی _ اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع)»، النهج، ش17 و 18، ص9_19.
امین عاملی، محسن (1406)، اعیان الشیعه، ج1، بیروت: دارالتعارف.
بختیاری، صادق (1380)، «عدالت و توسعه از دیدگاه امام علی(ع)»، فلسفه، کلام و عرفان اندیشه حوزه، ش30، ص91_115.
پور‌عزت، علی‌اصغر (1389)، عهدنامه امیر، [بی‌جا]: دانشگاه امام صادق(ع).
_______________ و علی‌اصغر سعدآبادی (1391)، «ویژگی‌های پیشرفت و تعالی در پرتو رهنمودهای امام علی(ع)»، دوفصلنامه علمی _ پژوهشی مدیریت اسلامی، س20، ش1، ص9_38.
تمیمی آمدی (1381)، غررالحکم و دررالکلم، کلمات قصار امیرالمؤمنین(ع) (مهدی انصاری قمی)، قم: امام عصر.
حاجیلو، شهناز (1388)، توسعه فرهنگی از دیدگاه امام علی(ع)، نوید اسلام.
حر عاملی (1409)، وسائل الشیعة فی تحصیل مسائل الشریعه، ج2، [بی‌جا]: آل‌البیت لإحیاء.
حسن‌زاده آملی، حسن (1360)، انسان کامل از دیدگاه نهج‌البلاغه. یادنامه کنگره هزاره نهج‌البلاغه، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه.
حسینی، رضا (1382)، سیره اقتصادی امام علی(ع)، [بی‌جا]: کانون اندیشه جوان.
خلیلیان اشکذری، محمدجمال (1386)، «شاخص‌های توسعه انسان‌محور در جامعه مطلوب و آرمانی اسلام».
خنیفر، حسین (1384)، «ارائه الگوی بومی مبتنی بر دیدگاه‌های امام علی(ع) با استفاده از مدل مفهومی سه‌شاخگی»، فرهنگ مدیریت، س3، ش8، ص101_146.
دشتی، محمد (1382)، امام علی(ع) و اقتصاد اسلامی، چ2، [بی‌جا]: امیر‌المؤمنین.
رضایی، پروانه (1389)، «نگاهی به حقوق حیوانات در اخلاق محیط زیست اسلام از منظر نهج‌البلاغه»، معرفت اخلاقی، ش3، ص145_159.
سعدآبادی، علی‌اصغر (1392)، تدوین الگوی توسعه و پیشرفت در پرتو رهنمود‌های امام علی(ع)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
شعیری، شیخ تاج‌الدین محمد بن محمد بن حیدر (1363)، جامع الاخبار، قم: رضی.
عابدی جعفری, حسین؛ محمد تسلیمی؛ ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‌زاده (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارامد برای تببین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، ش23، ص151_198.
علیخانی، علی‌اکبر (1379)، توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)، قم: سازمان تبلیغات اسلامی.
_______________ (1381)، توسعه سیاسی از دیدگاه نهج‌البلاغه، تهران: امیرکبیر.
قزوینی، عبدالکریم (1371)، بقاء و زوال دولت در کلمات سیاسی امیرمؤمنان، قم: نجفی.
قورچیان، نادرقلی (1380)، برنامه‌ریزی ملی، منطقه‌ای، [بی‌جا]: علوم تحقیقات.
کریمیان، منصور (1385)، مبانی اقتصادی امام علی(ع)، [بی‌جا]: اشرفی.
المحمودی، محمدباقر (1968)، نهج‌السعادة فی مستدرک نهج‌البلاغه، ج5، بیروت: موسسة المضامین الفکری.
یوسفی، احمدعلی (1386)، نظام اقتصاد علوی (مبانی، اهداف و اصول راهبردی)، [بی‌جا]: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
_______________ (1389)، «سیره اقتصادی امام علی(ع)»، مطالعات تفسیری، ش3، ص193_220.
 
Aidt, Toke; S. Peter & S. Jensen (2009), "The Taxman Tools Up: An Event History Study of the Introduction of the Personal Income Tax", Journal of Public Economics, 93: 175-160.
Baltar, Fabiola, Ignasi Brunet (2012), "Social Research: Virtual Snowball Sampling Method Using Facebook", Internet Research, 22 (1): 74-57.
Braun, V. & V. Clarke, (2006), "Using Thematic Analysis in Psychology", Qualitative Research in Psychology, 3 (2): 101-77.
Caminal, Ramon (1997), "Financial Intermediation and the Optimal Tax System", Journal of Public Economics, 63: 351-382.
Chang, Y. H. (1998), Transportation Plan Appraisal and Decision Making-Discussion and Application of the Fuzzy Theory, Hwatai, Taipei.
Chen, M. K., & S. C. Wang (2010), "The Use of a Hybrid Fuzzy-Delphi-AHP Approach to Develop Global Business Intelligence for Information Service Firms", Expert Systems with Applications, 37: 7394-7407.
Conn, R. W. (1994), "Strategic Goals and Development Pathways for Fusion", Fusion Engineering and Design, 25: 1-4.
Davies, M. A. P.(1994), "A Multicriteria Decision Model Application for Managing Group Decisions", The Journal of the Operational Research Society, 45: 47-58.
Davis, M. A. P. (1994), "A Multicriteria Decision Model Application for Managing Group Decisions", The Journal of the Operational Research Society, 45: 47-58.
Dower, N. (2011), "Development Ethics", Encyclopedia of Applied Ethics (second edition), pp.779-788.
Dube, S. C. (1990), Modernization and Development: The Search for Alternative Paradigms, Tokyo: United Nations University.
Hsu T. H. & Yang, T. H. (2000), "Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process in the Selection of Advertising Media", Journal of Management and Systems 7, pp.583-599.
Ishikawa, A.; M. Amagasa; T. Shiga; G. Tomizawa;R.  Tatsuta & H. Mieno (1993), "The Max-Min Delphi Method and Fuzzy Delphi Method Via Fuzzy Integration", Fuzzy Sets and Systems 55, pp.241-253.
Johnson, William H. A. & Roberto Filippini (2013), "Integration Capabilities as Mediator of Product Development Practices-Performance", Journal of Engineering and Technology Management 30, pp.95-111.
Johnson, William H. A. & Roberto Filippini (2013), "Integration Capabilities as Mediator of Product Development Practices-Performance", Journal of Engineering and Technology Management, 30: 95-111.
Kelman, H. C. (1958), "Compliance, Identification and Internalization: Three Process of Opinion Change", Journal of Conflict Resolution 2, pp.51-60.
Kemp, R. & S. Parto (2005), Governance for Sustainable Development: Moving from Theory to Practice, International Journal of Sustainable Development 8, pp.12-30.
Kuo Y. F. & P. C. Chen (2008), "Constructing Performance Appraisal Indicators for Mobility of the Service Industries Using Fuzzy Delphi Method", Journal of Expert Systems with Applications 35, pp.1930-193.
Latesteijn, Henk, Van. Jan Schoonenboom (2003), "9 Policy Scenarios for Sustainable Development", Environmental Policy in an International Context 3, pp.223-254.
Lele, Sharachchandra M. (1991), "Sustainable Development: A Critical Review", World Development, 19: 607-621.
Lélé, Sharachchandra M. (1991), "Sustainable Development: A Critical Review", World Development 19, pp.607-621.
Mikhailov, L. (2003), "Deriving Priorities from Fuzzy Pairwise Comparison Judgements", Fuzzy Sets and Systems 134, pp.365-385.
Mirzai Ahranjani, Hassan (1976), Rural Development in Theory and Practice, A Dissertation Presented to the Faculty of the School of Public Administration University of Southern California, California.
Morito, Bruce (2000), "Language, Sustainable Development and Indigenous Peoples: An Ethical Perspective", Ethics and the Environment 5, pp.47-60.
Ojo, Adegboyega. Tomasz Janowski & Johanna Awotwi (2013), "Enabling Development Through Governance and Mobile Technology", Government Information Quarterly 30, pp.32-45.
Ojo, Adegboyega; Tomasz Janowski & Johanna Awotwi (2013), "Enabling Development Through Governance and Mobile Technology", Government Information Quarterly, 30: 32-45.
Okoli C. & S. D. Pawlowski (2004), "The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications", Information and Management 42, pp.15-29.
Pareto, V. (1991), The Rise and Fall of Elites, New Brunswick.
Ramos, A. G. (1974), The Changing Meaning of Development, California: University of Southern California.
Seers, Dudley (1969), "The Meaning of Development", International Development Review 11, pp.59-65.
Seers, Dudley (1969), "The Meaning of Development", International Development Review, 11: 59-65.