بررسی رابطه بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت کارکنان ادارات شهرستان کازرون

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

داانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی و خلاقیت کارکنان ادارات شهرستان کازرون است.پژوهش به روش توصیفی (همبستگی) است که تعداد 65 نفر از کارکنان ادارات شهرستان کازرون براساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه اخلاق کارِ اسلامیِ علی (2001) و خلاقیت رندسیپ بود که هر دو دارای روایی و پایایی قابل قبول بودند. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی t و رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌دادند که میان اخلاق کار اسلامی و خلاقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد (56/0=r ، 01/0>ρ). همچنین نتایج به‌دست‌آمده از آزمون t نیز مبین آن است که میان اخلاق کار اسلامی کارکنان زیر 35 سال و بالای آن تفاوت معناداری وجود ندارد (25/0=ρ ، 15/1=t). نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره هم نشان می‌داد که میان جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه کاری کارکنان و میزان اخلاق کار اسلامی آنها رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between Islamic Work Ethic and Employee's Creativity in Kazeroon Organizations

نویسنده [English]

  • Paryjan Mashayekh
AzadU
چکیده [English]

The main goal of this research was to study the relation between Islamic work ethic and employee's creativity in Kazeroon's organizations. The research method was descriptive and 65 employees were selected based on Cochran formula via cluster sampling method. Tools have been used in this research were two Islamic causal work ethic questionnaire (2001) and Rend sip creativity questionnaire where their reliability and validity were acceptable. Research data were investigated by correlation coefficient analysis and multi-variable regression. Results confirmed that there was significant relation between Islamic work ethic and employee's creativity (>ρ0/01, r=0/56). The results obtained from the t-test suggests that there was no significant difference between the work ethic of employees below 35 years and above (t=1/15, ρ=0/25). The results of multi-variable regression analysis showed that there was not significant relation among gender, education level and work experience of employees and their Islamic work ethic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic work ethic
  • creativity
قرآن مجید.
نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی.
امیری، شعله و سارا اسعدی (1386)، «روند تحولی خلاقیت در کودکان»، تازه‌های علوم شناختی، س9، ش4.
باقری، خسرو (1384)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، ج2، تهران: سمت.
پیر خائفی، علیرضا (1379)، «خلاقیت، مدیریت و کارآفرینی»، فصلنامه مدیریت، ش9، ص40.
جهانی، جعفر و کرامت اسمی (1388)، «بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت سازمانی در مدارس متوسطه شهرستان شیراز»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، س3، ش1، ص9_29.
حرّ عاملی (1409)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه اهل‌البیت(ع).
رشیدی، فریبا (1383)، بررسی رابطه بین اخلاق کار اسلامی، تعهد سازمانی و نگرش نسبت به تغییر بین مدیران مدارس شهرستان شیراز، پایان‌نامه چاپ‌نشده دانشگاه شیراز.
سیف هاشمی، فخرالسادات (1382)، «بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1381_1382»، فصلنامه تعلیم و تربیت، ش77، ص32.
شعیری، تاج‌الدین (1363)، جامع الاخبار، قم: رضی.
مقیمی، محمد؛ امیرحسین رهبر و حسن اسلامی (1386)، «معنویت سازمانی و تأثیر آن بر خلاقیت کارکنان»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، س2، ش3 و 4، ص89_98.
میرزاآقایی، حمید (1386)، «تأثیر آموزش هنر بر خلاقیت کودکان در آینده»، آینه خیال، ش5، ص69.
نوری، میرزا حسین (1408)، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه اهل‌البیت(ع).
 Ali, A. (2001), "Scaling an Islamic Work Ethic", Journal of Social Psycology, vol.5, no.128, pp.575-583.
Ali, Abbas J. & Abdullah Al-Owaihan (2008), "Islamic Work Ethic: A Critical Review", Cross Cultural Management: An International Journal, vol.15, no.1, pp.5-19.
Ali, Abbas J. & Ali A. AL-Kazemi (2007), "Islamic Work Ethic in Kuwat",Cross Cultural Management an International Journal, vol.14, no.2, pp.93-104.
Al-Karasneh, S. M. & A. M. JubranSaleh (2010), "Islamic Perspective of Creativity: A Model for Teachers of Social Studies as Leaders", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.412-426.
Kample, K. M. & S. A. Nissenberg (2000), "Nurturing Creativity in Early Childhood Education", Early childhood education journal, vol.28, no.1, pp.67.
BintiZainol, Nor Nazliyah (2008), "Islamic Work Ethics", Organizational Culture and Organizational Commitment: A Study of Employes at Majllis AMANAH RAKYAT, A Thesis Submitted to the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements Forthe Degree Master of Human Resource Management, Universiti Utara Malaysia, pp.11-34.
Kumar, Naresh&RaduanChe Rose (2010), "Examining the Link Between Islamic Work Ethic and Innovation Capability", Journal of Management Develipment, 29, ISS.1, pp.79-93.
Kyung-Hwa L. (2005), "The Relationship Between Creative Thinking Ability and Creative Pearsonality of Pre Schoolers", International Education Journal, vol.6, no.2, pp.194-199.
Rokhman, Whibur (2010), "The Effect of Islamic Work Ethics on Work Outcomes", Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, vol.15, no.1, pp.21-27.
YousefDarwish A. (2001), "Islamic Work Ethic-A Moderator Between Organizational Commitment and Job Satisfaction in a Cross-Cultural Context", Personnel Review, vol.30, iss.2, pp.152-169.