مطالعه تحلیلی یکپارچگی بین گفتار و رفتار مدیران دولتی از منظر اسلام و غرب

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی تناسب و یکپارچگی بین گفتار و رفتار سیاستمداران و کارگزاران دولتی می‌باشد و این عامل می‌تواند به‌عنوان یک ویژگی اصلی برای مقامات سیاسی و اجرایی در عرصه حکومتداری قلمداد گردد. در نوشتار حاضر تلاش گردید تا موضوع یکپارچگی بین رفتار و کردار مدیران و کارگزاران دولتی به صورت توصیفی و تحلیلی از منظر مبانی اسلام و غرب مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد و سپس مضامین مربوطه احصاء و گزاره‌های مفهومی استخراج گردید. فلسفه پژوهش حاضر تفسیری، روش آن کیفی، هدف پژوهش توصیفی، و جهت‌گیری آن نیز کاربردی می‌باشد. نگارنده به منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای با مراجعه به مقالات و متون علمی و اسلامی استفاده نموده است. مفاهیم و مضامین احصاء شده و نیز الگوی تبیین شده به مدیران و کارگزاران دولتی در شناخت و درک هر چه بیشتر یکپارچگی و تناسب بین گفتار(وعده‌ها) و رفتار(کردار) یاری می‌رساند و این مهم می‌تواند موجب کاهش شکاف بین حکومت و مردم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Study of Government Executives’ Words-Action Integrity from the Perspective of Islam and the West

نویسنده [English]

  • Hamed Mohammadi
Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University
چکیده [English]

The major goal of the present study is to address the appropriateness and integrity between words and action of corporate politicians and agents and this factor can be taken as the main feature for political and executive authorities in governance area. In this study, efforts have been made to deal with the governmental rulers’ words and action integrity as descriptive-analytical from the perspective of Islamic basics and the West and then the relevant contents have been taken and the conceptual propositions have been extracted. The philosophy of this present research is its interpretation, its qualitative method, the purpose of the descriptive research, and its orientation is also applicable. In order to collect data, the author has used the library method with referring to scientific and Islamic texts and texts. Concepts and themes have been counted, as well as a model explained to public administrators and managers in understanding and understanding as much as possible the integrity and proportionality between speech (promise) and behavior (conduct), and this can reduce the gap between government and people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Action
  • Words
  • Words-Action Integrity
1. آریان‎پور کاشانی، عباس و منوچهر آریان‎پو کاشانی (1386)، فرهنگ دانشگاهی انگلیسیفارسی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
2. اسکات، ریچارد (1387)، سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز، حسن میرزایی ‎اهرنجانی (مترجم)، تهران: انتشارات سمت. 
3. ال‎دفت، ریچارد (1392)، مبانی تئوری و طراحی سازمان، علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی (مترجمان)، تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
4. الوانی، سیدمهدی (1388)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی. 
5. امین‎پور، فاطمه و معصومه امین‎پور (1392)، «آداب گفتاری حاکم بر سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن»، فصلنامه معرفت، سال بیست و دوم، ش185.
6. برنجی، محمدرضا (1371)، «اصول مدیریت: برگرفته از نامه حضرت علیj به مالک اشتر نخعی»، فصلنامه مدیریت دولتی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
7. پورعزت، علی‎اصغر (1387)، مبانی دانش اداره دولت و حکومت، تهران: انتشارات سمت.
8. پورعزت، علی‎اصغر؛ فاطمه فتحی؛ طیبه عباسی و عادله امیری سوادرودباری (1396)، «تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‎انداز 1404»، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال اول، ش1.
9. رعنایی‎کردشولی، حبیب‎اله؛ عبدالعلی شکر؛ سیدمحمدهاشم پورمولا و زهراسادات شهیدیان (1392)، «تبیین رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه‎های اسلامی»، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 21، ش1.
10. سلطانی، محمدرضا و غلامحسین نیکوکار (1393)، «تبیین ویژگی‎های کلیدی مدیران فرهنگی از منظر اسلام»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، ش64.
11. شریف‎زاده، فتاح (1391)، «تجزیه و تحلیل عوامل سازمانی مؤثر بر اخلاق کار در سازمان‎های عمومی»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، ش1.
12. علیزاده ثانی، محسن؛ مهرداد مدهوشی و لیلا محبی (1392)، «رابطۀ صداقت رفتاری با اثربخشی رهبران در سازمان‎ها»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، ش2.
13. فرزندی، عباسعلی؛ حسین صفری و اله‎بخش روشن روان (1392)، «بررسی توانایی‎های مدیریتی و ویژگی‎های فردی مورد نیاز مدیران فرهنگی»، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال دوم، ش1.
14. کریمی، یوسف (1377)، روانشناسی شخصیت، تهران: نشر و ویرایش.
15. محمدی، حمید (1380)، مفردات قرآن، قم: مؤسسه فرهنگی − تحقیقاتی دارالذکر.
16. مقیمی، سیدمحمد؛ محمدصادق ضیائی؛ سعیدرضا عاملی و عباس نرگسیان (1391)، «مطالعه ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی و ارائۀ الگوی کارآمد آن در ایران»، فصلنامه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 4، ش4.
17. هس‎مر، ال.‎تی. (1377)، اخلاق در مدیریت، سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی (مترجمان)، تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی. 
18. هیوز، آون. (1380)، مدیریت دولتی نوین، سیدمهدی الوانی؛ سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران (مترجمان)، تهران: انتشارات مروارید. 
19. سیدرضی، محمد (1380)، نهجالبلاغه. محمد دشتی (مترجم)، قم: انتشارات مشهور.
20. یخچالی، مصطفی و اسداله گنجعلی (1393)، «بررسی مفهوم سکوت سازمانی از دیدگاه امیرالمؤمنین علیj»، دو فصلنامه اسلام و مدیریت، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال سوم، ش5.
21. Bethel, SH.M. (2003), Values Based Leadership Essentials for the 21st Century, Http://www.assessmentbusinesscenter.com/articlepages/
22. Bourgon, J. (2007), Responsive, responsible and respected government: towards a New Public Administration theory, International Review of Administrative Sciences, 73 (1).
23. Busse, R. (2014), Corporate culture, organizational change and meaning at work linking human resources with business ethics. Human systems management, 33.
24. Clapper, V.A. (1996), Reflections on postmodernism and governance: some implications for south African Public Administration and management theory and practice, POLITEIA 15 (1).
25. Denhardt, R.B. (1999), The Future of Public Administration, Public Administration & Management: An Interactive Journal, 61 (5).
26. Denhardt, R.B., & Denhardt, J.V. (2000), The New Public Service: Serving Rather than Steering, Public Administration Review, 60 (6).
27. Heady, F. (2001), Public administration: A comparative perspective, Marcel Dekker, Inc, New York, Basel.
28. Fayol, H. (1949), General and Industrial Management, (trans. C Storrs). London: Pitman.
29. Greenberg, J.S., & Cropanzano, R. (2001), Advances in organizational justice, Stanford University Press, Palo Alto, California.
30. Greenleaf, R.F.(1977), Servant Leadership: A Journey into Legitimate Power and Greatness.
31. Ingrid, N. (2004), Factors Impacting on Ethical Behavior in Organizations, University of Pretoria.
32. Khella, A. (2002), Knowledge mental models in HCI.
www.cs.und.edu/class/fall/2002/cmsc/tichi/knowledge.html.
33. McAllister, D.J. (1995), Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38(1), 24-59.
34. Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, F. (1995), An interactive model of organizational trust, Academy of Management Review; 20(3).
35. Murphy, M., & Davey, K.M. (2002), Ambiguity, ambivalence and indifference in organizational values. Human Resource Management Journal, 12 (1).
36. Murphy, P.E., & Enderle, G. (1995), Managerial Ethical Leadership : Examples Do matter , Business Ethics Quarterly , 5.
37. Scott, R. (2003), Organizations: Rational, Natural and Open Systems, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
38. Senge, P. (1992), Mental models: Putting strategic ideas in to practices, Planning Review, 20 (2).
39. Svensson, G., & Wood, G. (2011), A conceptual framework of corporate and business ethics across organizations: Structures, processes and performance,The Learning Organization 01/2011; 18(1):21-35. DOI:10.1108/0969647111 109 5975
40. Tracey JB., & Hinkin TR. (1994), Transformational leaders in the hospitality industry, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 35(2).
41. Weick , K.E. (1979), Cognitive processes in organizations , in B.M. Staw. ed., Research in organizations, 1.