تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی تعهد کارکنان مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 پژوهشگر

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی تعهد کارکنان می‌باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش‌شناسی و ماهیت، توصیفی ـ پیمایشی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به تعداد ۲۳۰ نفر بوده است. برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش کوکران استفاده شده است. طبق فرمول کوکران 144 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که داده‌های تحقیق با توجه به پرسشنامه‌ها‌ی گردآوری شده با مقدار پایایی بالاتر از 7/0 انجام شده است. روایی پرسشنامه‌ها بصورت محتوایی و با نظر متخصصان انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (اطلاعات جمعیت شناختی) و آمار استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج یافته‌ها نشان داد مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عملکرد سازمان تاثیر معنی‌داری داشته است، همچنین نتایج فرضیه‌ها نشان‌می‌دهد؛ مدیریت منابع انسانی اسلامی با میانجی‌گری تعهد سازمانی، بر عملکرد سازمان معنادار بوده است. از طرفی دیگر مولفه‌های مدیریت منابع انسانی اسلامی شامل؛ استخدام و گزینش، آموزش و توسعه، حقوق و پاداش، و ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمان تاثیر معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Islamic Human Resource Management on Organizational Performance with Mediating Role of Staff Commitment Case Study of Road and Urban Planning Office of Qazvin Province

نویسندگان [English]

  • mashallah valikhani dehaghani 1
  • zivar beygom hashemi 2
  • neda kas aghaee 2
1 Department of Management, Islamic Azad University, Dehaghan Branch
2 Researcher
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of Islamic human resources management on the performance of the organization with the mediating role of employee commitment. The research methodology is applied, and methodologically and naturefully, descriptive survey is a type of structural equation. The statistical population of the study consisted of all employees of the department of roads and urban planning of Qazvin province in 230 people. Cochran method was used to select the sample in this study. According to Cochran formula, 144 individuals were randomly selected as samples. The research instrument was a standard questionnaire. The research data were collected according to the collected questionnaires with a reliability value of more than 0.7. Validity of the questionnaires was made in content and with the opinion of experts. Descriptive statistics (demographic information) and inferential statistics (structural equations) were used to analyze the data. Results of the findings indicated that Islamic HRM had a significant effect on the performance of the organization, and also the results of the hypotheses. Human resource management by mediating organizational commitment was significant on organizational performance. On the other hand, the components of Islamic human resources management including employment and selection, education and development, salaries and rewards, and performance evaluation have a significant effect on the performance of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Human Resource Management
  • Organization Performance
  • Employee Engagement
            الوانی، سیدمهدی (1397)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
      اسدی، فریده؛ سیدامیراحمد مظفری و علی زارعی (1396)، «رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران»، پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی، س7، ش13، فارسی، ص23−30.
      اسدی، محسن و مهران شیرزاد (1391)، «نقش اخلاق کاری اسلامی در فرهنگ و تعهد سازمانی»، دو فصلنامه علمیتخصصی اسلام و مدیریت، س1، ش2، فارسی، ص133−150.  
      پژوهان، ایوب و رضا رسولی (1394)، «بررسی و توصیف مدیریت و مدیریت منابع انسانی از منظر قرآن کریم»، فصلنامه اسلام و پژوهشهای مدیریتی، س4، ش2، پیاپی١٠، فارسی، ص٩١−110.
         توکلی، عبدالله و ابوالفضل گائینی (1396)، مدیریت منابع انسانی، ج1، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
      حسینی، ابوالحسن؛ امیر تبسمی و زهرا دادفر (1396)، «بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی»، چشمانداز مدیریت دولتی، ش29، فارسی، ص155−171. 
      درخشیده، حامد و علی کاظمی (1393)، «تأثیر مشارکت شغلی و تعهد سازمانی بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان در صنعت هتلداری شهر مشهد با استفاد از مدل معادلات ساختاری»، جامعهشناسی کاربردی، س25، شماره پیاپی (55)، ش3، فارسی، ص89−101.
      رحیمی، احسان و اسدالله گنجعلی (1396)، «تبیین مبانی انسان‎شناختی مدیریت منابع انسانی اسلامی با تأکید بر نظرات علامه طباطبایی»، اندیشه مدیریت راهبردی، س11، ش2، شماره پیاپی 22، فارسی، ص49−82.
      رمز‎گویان، غلامعلی و کاووس حسن‎پور (1392)، «بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی»، مجله اقتصادی، س13، ش3 و 4، فارسی، ص33−48.
        شفقت، ابوطالب؛ محمدجواد زاهدى؛ حسین نازک‌تبار و حسین نازک‌تبار (1392)، «تأثیر تعهد سازمانى بر عملکرد شرکت‎هاى صنعتى براساس الگوى مى‌یر و همکاران (مطالعه موردى شهرک‎هاى صنعتى استان مازندران)»، فصلنامه بهبود مدیریت، ش19، فارسی، ص70−85.
        عباس پور، عباس (1391)، مدیریتمنابعانسانیپیشرفته (رویکردها، فرایندها، کارکردها)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
        فشارکی، فرزاد و سعید صحت (1395)، «بررسی رابطه میان مدیریت منابع انسانی اسلامی بر مبنای تعهد کارکنان با میانجی‎گری عدالت سازمانی»، فصلنامه علمیپژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایران، س4، ش8، فارسی، ص47−72.
            ملازمیان، حسین (1387)، تعهد سازمانی و سازمان متعهد، مشهد: شریعه توس.
            مورهد، گرگوری و گریفین، ریکی (1396)، الوانی مهدی و معمارزاده غلامرضا، رفتار سازمانی، تهران: انتشارات مروارید.
           Ali Alansaaria, Omar Ibrahim, Yusoffa, Rosman bin MD, Ismaila, Fadillah Binti. (2019), the mediating effect of employee commitment on recruitment process towards organizational Performance in UAE organizations, Management Science Letters 9, pp 169–182.
           Ali, Abbas J. (2010), Islamic challenges to HR in modern organizations. Personnel Review. Vol. 39 No. 6, pp 692-711.
           Alorfi, S. (2012), “Human Resource Management from an Islamic Perspective”, Journal of
           Azmi, A. I. G. (2010), “Islamic human resource practices and organizational performance: a preliminary finding of Islamic organizations in Malaysia”, Journal of global business and economics, 1(1), pp. 27-42.
           Armstrong, C. E., & Shimizu, K. (2007), A review of approaches to empirical research on the resourcebased view of the firm. Journal of management, 33(6), 959-986.
           Bilal Khan, Ayesha Farooq, Zareen Hussain. (2010), “Human resource management: an Islamic perspective”, Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 2 Iss 1 pp. 17–34.
           Bullock, J. B., Stritch, J. M., & Rainey, H. G. (2015), International comparison of public and private employees’ work motives, attitudes, and perceived rewards. Public Administration Review, 75(3), 479-489.
           Burke, Ronald J. (2016), Human resource management applications in the developing world: Empowering employees, Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol. 9, No. 4, 795-800.
           Brown, N. J., Newell, C. A., Stanley, S., Chen, J. E., Perrin, A. J., Kajala, K., & Hibberd, J. M. (2011), Independent and parallel recruitment of preexisting mechanisms underlying C4 photosynthesis.Science, 331(6023), 1436-1439.
           DeCotiis, T. A., & summers, T. P. (1987), A path analysis of a model of the antecedents and consequences of organizational commitment. Human relations, 40(7), 445-470.
           Fornell, C., & Larcker, D. (1981), Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(3), 39−50.
           Hashim, J. (2009), Islamic revival in human resource management practices among selected Islamic organisations in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2(3), 251-267.
           Ilhaamie Abdul Ghani Azmi. (2015), “Islamic human resource practices and organizational performance: some findings in a developing country”, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 6 Iss 1 pp 1-14.
           Islamic and Human Advanced Research, 2(1), pp.86-92.
           Lee, T. W., & Steers, R. M. (2017), Facilitating effective performance appraisals: The role of employee commitment and organizational climate Performance measurement and theory (pp. 75-93): Routledge.
           Nazaruddin Malik, Sri Budi Cantika Yuli, and Sudarti, (2019), “The Impact of Islamic Values Implementation on Organizational Commitments to Human Resources Management Practices at University of Muhammadiyah Malang” in The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: “Sustainability and Socio Economic Growth”, KnE Social Sciences, pages 958–972.
           Mahmood, A., Hussan, S. G., Sarfraz, M., Abdullah, M. I., & Basheer, M. F. (2016), Rewards Satisfaction, Perception about Social Status and Commitment of Nurses in Pakistan. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 5(4), pp. 1049-1061.
           Malik, N., & Yuli, S. B. C. (2019), The Impact of Islamic Values Implementation on Organizational Commitments to Human Resources Management Practices at University of Muhammadiyah Malang. KnE Social Sciences, 958-972.
           Martin, P., & Nicholls, J. (1987), Creating a Committed Workforce: How 14 Major Companies Have Achieved Dramatic Improvements in Productivity and Results: McGraw-Hill.
           Masum, A. K. M., Azad, M. A. K., & Beh, L. S. (2016), The role of human resource management practices in bank performance. Total Quality Management & Business Excellence, 27(3-4), 382-397.
           Mellahi, Kamel, Budhwar, Pawan S. (2010), Introduction: Islam and human resource management. Personnel review, Vol 39(6), 685-691.
           Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991), A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management. 1(1), 45-70.
           Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (2013), Employee organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover: Academic press.
           Paloutzian, R. F., & Park, C. L. (2014), Handbook of the psychology of religion and spirituality. Guilford Publications.
           Qureshi, Hanif, Frank, James, Lambert, Eric G, Klahm, Charles, Smith, Brad. (2016), Organisational justice’s relationship with job satisfaction and organisational commitment among Indian police, The Police Journal: Theory, Practice and Principles, pp 1-21.