تحلیلی انتقادی بر فلسفه اخلاق در عرصه مدیریت دولتی و حکومتداری

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

در نوشتار حاضر موضوع و فلسفه اخلاق که امروزه به عنوان یک چالش اصلی فراروی نظام اداری، مدیران و کارگزاران دولتی قلمداد می‌گردد، مورد تحلیل، بررسی و مداقه قرار می‌گیرد و بر این مهم تاکید می‌گردد که تصمیم‌ها، خط‌مشی‌ها و سیاستگذاری‌ها در عرصه مدیریت دولتی و حکومتداری می‌بایست بر منافع ملی، خیرخواهی و خواست مردم استوار باشد، و کارگزاران دولتی همواره باید تلاش نمایند تا ادراک منفی مردم را نسبت به عملکرد و تصمیم‌های خود، کاهش دهند و این مهم همواره به عنوان یک اصل اخلاقی برای تمامی حکومت‌ها تلقی می‌گردد. در نوشتار حاضر، چرایی اخلاق در بخش دولتی و برخی از ویژگی‌های اخلاقی کارگزاران دولتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت و سپس موضوع پارادکس فاصله که بیانگر ادراک منفی عموم جامعه از اخلاق مدیران دولتی و سیاست‌مداران است، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نگارنده در نوشتار حاضر در صدد است تا موضوع اخلاق در عرصه مدیریت دولتی را با توجه به موضوعات مطروحه فوق، مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Ethics Philosophy in Public Administration and Governance

نویسنده [English]

 • Hamed Mohammadi
Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University
چکیده [English]

In the current research, the subject as ethics considered as the main challenge the administrators and agencies are facing is analyzed and deliberated and this issue is emphasized that the policies and policy making in the field of Public Administration and Governance have to be based on the national interests and public will and this significant matter is constantly taken as an ethical principle for all governments .Thus ,the goal behind the ethics analysis in this study is to count and extract the fundamental principles of public ethics that seems many administrators and agencies of public sector, especially in some developing countries pay little attention to these principles and standards and only verbally adhere to such principles to reduce the pressures and attract the citizens' attention and this statement in society merely creates ambiguity and confusion for the citizens and in practice, it doesn’t help solve the public system challenges and issues .Thus to perceive the ethical principles and standards deliberated in this work can pave the ground for a democratic society development and increase the political system legitimacy and promote public confidence in the government.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critical Approach
 • Ethics
 • Distance Paradox
 • Public Administration
 • Public Interest
 1. الوانی، سیدمهدی (1374)، تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، تهران: انتشارات سمت.
 2. رفیع‌پور، فرامرز (1386)، توسعه و تضاد، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 3. صادق‌پور، ابوالفضل (1377)، نظریه‌هایی درباره بوروکراسی ساختارهای تشکیلاتی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 4. فقیهی، ابوالحسن و حسن دانایی‌فرد (1385)، بوروکراسی و توسعه در ایران: نگاهی تاریخیتطبیقی، تهران: نشر رسا.
 5. معین، محمد (1386)، فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 6. هیوز، آون (1380)، مدیریت دولتی نوین، سیدمهدی الوانی و سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران (مترجمان)، تهران: انتشارات مروارید. 
 7. Appleby, P.H. (1966), Toward better Public administration, Public Administration Review, 7.
 8. Appleby, P.H. (1947), Big Democracy, Alfred A. Knopf, New York.
 9. Argyriades, D. (2006), Good governance, professionalism, ethics and responsibility, International Review of Administrative Sciences, 72 (2).
 10. Bourgon, J. (2007), Responsive, responsible and respected government: towards a New Public Administration theory, International Review of Administrative Sciences, 73 (1).
 11. Bruce, W. (1994), Ethical People Are Productive People, Public Productivity & Management Review, 17(3).
 12. Burke, F. and Black, A. (1990), Improving Organizational Productivity: Add Ethics, Public Productivity & Management Review, 14(2).
 13. Cayer, N.J. (2007), Handbook of Public Administration: Public Personnel and Labor Relations, Taylor & Francis Group.
 14. Cooper, T. (2001), Handbook of Administrative Ethics, Marcel Dekker, Inc, NEW YORK, BASEL.
 15. Denhardt, R.B. (1999), The Future of Public Administration, Public Administration & Management: An Interactive Journal, 61(5).
 16. Denhardt, R.B.(2002), Trust as Capacity: The Role of Integrity and Responsibility, Public Organization Review, 2.
 17. Denhardt, R.B and Denhardt, J.V. (2000), The New Public Service: Serving Rather than Steering, Public Administration Review, 60 (6).
 18. Denhardt, R.B. (1986), Five Great Issues in organization Theory, Handbook of Public Administration, Third Edition.
 19. Farazmand, A.(2009), Handbook of Bureaucracy and Administration, Chapter 17: Public Service Ethics and Professionalism: A Primer for Public Officials. (Revised and updated from the paper originally prepared for and presented at the United Nations Conference on Public Administration, New York, 1997), Taylor & Francis, LLC.
 20. Ferederickson, H.G. and Ferederickson, D.G. (1995), Public Perceptions of Ethics in Government, The Annals of the American Academy of Political  and Social Science.
 21. Filizoz, B. and Fisne, M. (2011), Corporate Social Responsibility: A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management, Social and Behavioral Sciences, 24.
 22. Greenleaf, R.F. (1977), Servant leadership: A journey into nature of legitimate power andgreatnes, Paulist press,Mahwah,NT.
 23. Hughes, O.E. (1999), Public management and administration: An introduction. London: Macmillan Press Ltd.
 24. Kolthoff, E., and Huberts, L., and Heuvel, H.V.d. (2007), The Ethics of New Public Management: Is Integrity at Stake? Accepted for Publication by Public Administration Quarterly.
 25. Mele, D. (2006), Ethics in Management: Exploring the Contribution of Mary Parker Follett, Published by the Chair of Economics and Ethics, IESE Business School-University of Navarra.
 26. Menzel, D.C.(1993), Teaching ethics and values in public administration : are we making a difference?, Public Administration Review, 57(3).
 27. Neuman, W.L. (2006), Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Pearson International Edition, USA
 28. Pop, G. and Dina, G.C. and Martin, C. (2011), Promoting the Corporate Social Responsibility for a green economy and innovative jobs, Social and Behavioral Science, 15.
 29. Redford, E.S. (1969). Democracy in the Administrative State, New York: Oxford University Press.
 30. Rosenbloom,D. (1989), Public Administration: Understanding Management Politics and Law in the public sector, Random House.
 31. Rosenbloom, D. and  Rene, H. (2010), Foundations of  Public Administration: Administrative Law, Public Administration Review(PAR).
 32. Ruscio, K.P. (1996), Trust, Democracy and Public Management: A Theoretical Argument, Journal of Public Administration Research and Theory, 6 (3).
 33. Scott, W.R.(2003), Organizations: Rational, Natural, and Open System, Englewood Cliffs (NJ).
 34. Shafritz, J.M. and Russell, E.W. and Borick, C.P. (2005), Introducing Public Administration, Longman.
 35. Shehu, A.Y. (2004), Combating Corruption in Nigeria-Bliss or Bluster?, Journal Financial Crime, 12 (1).  
 36. Vickers , J., and Yarrow. G. (1988), Privatisation: An Economic Analysis, Cambridge: Mass: MIT press.
 37. Waxin, M.F. and Bateman, R. (2009), International Handbook of Public Management Reform, Chapter 3: Hrm in the Public Sector: is it enough?, Edward Elgar Publishing, Inc.
 38. Wilson, W. (1887), The study of  public Administration, Political Science Quarterly, Vol.9.
 39. World Bank. (2004), Helping Countries Combat Corruption: the role of the World bank, Poverty reduction and economic management.
 40. Vasu, M.L. and Stewart, D.W., and Garson, G.D. (1997), Organizational Behavior and Public Management. 
 41. Vincent, A. (1987). Theories of the State, Oxford: Basill Blackwell.