تحلیل رابطه کرامت انسانی با فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

کرامت انسانی مقوله مهمی در فرهنگ اسلامی و حافظ بسیاری از ارزش های الهی- انسانی است . هدف این تحقیق تحلیل رابطه کرامت انسانی با فرهنگ سازمانی است . روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری ، اعضای علمی و اداری دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی به تعداد530 نفر و نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 220 نفر است . برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه استاندارد دنیسون و برای سنجش کرامت انسانی از پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون ، t مستقل ، تحلیل واریانس و آزمونF استفاده شد . طبق یافته ها کرامت انسانی با ابعاد درگیر شدن درکار ، سازگاری ، انطباق پذیری و رسالت رابطه مثبت و معناداری دارد و بین میزان این رابطه به لحاظ متغیرهای دموگرافیک تفاوت معناداری وجود ندارد . نتایج تحقیق رابطه بین کرامت انسانی با فرهنگ سازمانی را تایید کرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of relationship between human dignity with the organizational culture

نویسندگان [English]

 • Zahra Foroutani
 • Atieh Bohrani
Assistant Professor of Public administration of Faculty of Management, Economics and Accounting of PayameNoor University
چکیده [English]

Human dignity is an important category in Islamic culture and preserves many divine-human values.
The purpose of this study is to examine the relationship between human dignity , with dimensions of 4 persons , the Denison Organizational Culture .This study used a descriptive - survey research . Statistical community is west Azarbaijan of payame noor university college faculty and administrative staff to 530 number and the number 220 of us in the Statistical sample using Morgan . A stratified random sample size of each class were selected academic and administrative staff . The instrument was a questionnaire and Pearson's correlation coefficient , t-test , analysis of variance and F-test was used to test the hypotheses .
The results show that human dignity , with dimensions of the Denison Organizational Culture ,involvement , consistency, adaptability and mission is a significant positive relationship , and also between human dignity and staff view in terms of demographic variables were not significantly different .
Generally, the relationship between human dignity and organizational culture confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Human dignity"
 • " Organizational culture"
 • " Human dignity Model"
 • "Denison model"
 1. قرآن حکیم و شرح آیات منتخب (1388)، مترجم: مکارم شیرازی، ناشر اسوه، چاپ اول.
 2. موغلی، علیرضا و علیرضا عزیزی (1390)، مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی، تهران: انتشارات پیام نور.
 3. نجاری، رضا (1385)، مبانی مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌ نور.
 4. نژاد سلیم، عادل (1388)، کرامت انسانی و سازمان، چ3، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 5. نصیرزاده، قاسم (1382)، سیری در رسالۀ حقوق امام سجادj (سلسله گفتارهای حضرت آیت‌الله یثربی)، ج1، 2 و 3، چ1، تهران: انتشارات فرهنگ آفتاب.
 1. ایرانزاده، سلیمان (1392)، مدیریت تطبیقی در چارچوب پارادایم جدید، تهران: افق دانش.
 2. دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 3. رابینز، استیفن ‌پی (1394)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چ43، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 4. رحیمی‌نژاد، اسمعیل (1390)، «نگرش اسلامی به کرامت انسانی»، معرفت حقوقی، 1 (2): ص113−126.
 5. زمینی، سهیلا و دیگران (1390)، «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه تبریز»، فصلنامه سلامت کار ایران، 8 (1): ص30−40.
 6. سلطانی، ایرج (1386)، بهره‌وری منابع انسانی، چ2، تهران: انتشارات ارکان.
 7. فروتنی، زهرا و عطیه بحرانی (1387)، «مدخلی بر تئوری هنجاری در مدیریت»، فصلنامه پیک نور (علوم انسانی)، سال ششم، شمارۀ 1 (مدیریت 2): ص52−70.
 8. قدسیان، نرگس و همکاران (1394)، «الگوی فرهنگ سازمانی سازمان‌های آموزشی (EOCM)»، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 13 (2): ص341−365.
 9. مکارم شیرازی و همکاران (1392)، تفسیر نمونه، ج1، چ61، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 1. Barbosa, I. & Cardoso, C.C (2007), "Managing diversity in academic organization: a challenge to organizational culture ", Journal of Woman in management Review, 22 (4), pp: 274-288.
 2. Denison, Daniel (2000), Organizational Culture: can it be a key lever for Driving Organizational Chang?, International Institute for Management Development.
 3. Hofstede, G.; Neuijen, B.; Ohayv, D.; Saders, G. (1990), “Measuring Organizational Cultures: A Qualitative and Quantitative S tidy Across Twenty Cases”, Administrative Science Quarterly, 354 (2), pp: 286-316.
 4. Khan, I.; Usoro, A.; Majewski, G. (2010), “An Organizational Culture Model for Comparative Studies: A Conceptual View”, International Journal of Global Business, 3 (1), pp 53-82.
 5. Ouchi, W. G. (1981), Theory Z: how American business can meet the Japanese challenges, Reading, Mass: Addison- Wesley.
 6. Parsayan A, Aarabi M.(2001), Organizational culture: Concept, Controversies, Tehran: Cultural Research Bureau.
 7. Peters.T. J. Waterman, R. H. (2009), In search of excellence: lessons from America'sbest-run companies, New York, Collins business essentials.
 8. Tsui, A. S., Zhang, Z., Wang, H., Xin, K.R. and Wu J.B.(2006), Unpacking the relationship between CEO leadership behavior and organizational culture, The Leadership Quarterly.