بررسی ارتباط بین هوش معنوی و مهارت‌های تعاملی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استاد‌یار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان‌

چکیده

هوش معنوی دربرگیرنده مجموعه‌ای از توانایی‌ها و ظرفیت‌هاست که از منابع معنوی در جهت افزایش بهزیستی و انطباق‌پذیری فرد استفاده می‌کند، در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارتباط بین هوش معنوی و مهارت‌های تعاملی در بین دیدگاه دانشجویان دانشگاه اصفهان است. پژوهش پیش رو از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی−پیمایشی و جامعه آماری مشتمل بر کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم انسانی دانشگاه اصفهان بوده است. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم بوده است و بر طبق فرمول کوکران 305 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه محقق‌ساختۀ هوش معنوی و پرسشنامه محقق‌ساختۀ مهارت‌های تعاملی بوده و روایی محتوایی از سوی متخصصان تأیید و پایایی پرسشنامه‌ها با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 85 و 96 درصد برآورد شده بود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که: بین تفکر وجودی و مهارت‌های تعاملی، بین معناسازی شخصی و مهارت‌های تعاملی، بین آگاهی متعالی و مهارت‌های تعاملی و نیز بین گسترش خودآگاهی و مهارت‌های تعاملی، ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Spiritual Intellect and Interactive Skills of Students at the Isfahan University

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Nili 1
 • Ali Torkashvand 2
 • Setareh Mousavi 3
1 faculty member of Isfahan University
2 M.A of educational research, Kharazmi University
3 (corresponding author), PhD student of Isfahan University and instructor at Payam Noor University
چکیده [English]

Spiritual intellect involves a collection of abilities and capacities that uses spiritual sources to improve people’s compatibility, conformity and satisfaction and provides a better life. This research paper aims at examination of the relationship between spiritual intellect and interactive skills by investigating the opinions of Isfahan University students. This research was practical and its method was a kind of descriptive survey and its statistical population was comprised of higher education students at Humanities department of Isfahan University. The stratified random sampling is implemented to evaluate the sample volume and 305 students were selected according to Kookran Formula. The research instruments were two researcher-made questionnaires including spiritual intellect and interactive skills. The validity of their contents was confirmed by experts and their reliabilities were assessed 85 and 96 respectively via Cronbach’s alpha test. Findings show that there are significant relationships between thinking and interactive skills, personal conceptualization and interactive skills, transcendental consciousness and interactive skills and improvement of self-consciousness and interactive skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spiritual Intellect
 • Interactive Skills
 • spirituality
 1. اژدهاکش، لاله (1390)، بررسی نقش واسطه‌گری کیفیت زندگی کاری در هوش معنوی و سلامت روان دبیران زن آموزش متوسطۀ شهر شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 2. اسفندیارپور، مجید (1391)، رابطه هوش معنوی و انتظارات شغلی با رفتار اخلاقی معلمان شهرستان حاجی‌آباد،پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 3. باقرپور، معصومه و حسن عبداله‌زاده (1391)، «رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس شهرستان گرگان»، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، س3، شماره 2، ص87−98.
 4. بختیارپور، سعید (1388)، «پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های اهواز براساس بهره هوشی، سوابق تحصیلی و متغیرهای جمعیت‌شناختی»، مجله یافته‌های نو در روان‌شناسی،س5، شماره 26، ص81−94.
 5. ساغروانی، سیما (1389)، «بهره‌های هوش معنوی برای فرد و سازمان»،ماهنامه تدبیر، ش215، ص35−39.
 6. صمدی، پروین (1385)، «هوش معنوی»، اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 2 (ش3 و 4)، ص99−114.
 7. صیدی سارویی، محمد (1391)، رابطه هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و تاب‌آوری میان کارکنان دانشگاه آزاد شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 8. غباری‌بناب، باقر؛ محمد سلیمی؛ لیلا سلیمانی و ثنا نوری‌مقدم (1387)، «هوش معنوی»، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، ش10، ص125−147.
 9. فرهنگی، علی‌اکبر و عباسعلی رستگار (1385)، «ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر
  معنویت کارکنان»، دوماهنامه علمیپژوهشی دانشگاه شاهد، س13، دوره جدید، ش20، ص23−36.

10. کریمی، حسین؛ مریم اکبری لاکه؛ عباس مکارم؛ حبیب‌اﷲ اسماعیلی؛ مهدی ابراهیمی و احمد عاشوری (1391)، «ارتباط هوش معنوی با توانمندی تدریس در اعضای هیئت علمی دانشکده»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 12، ش8، ص554−563.

11. گال، م.، بورگ، و. و گال، ج. (1386)، روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، تهران: سمت.

12. گلمن، دانیل (1387)، هوش هیجانی، چاپ پنجم، ترجمه نسرین پارسا، تهران: انتشارات رشد.

13. میرجلیلی، مهدی و میثم شفیعی (1391)، «تحلیلی بر هوش معنوی کارکنان سازمان بهزیستی شهرستان یزد»، فصلنامۀ علمیترویجی اخلاق، س2، ش5، ص65−94.

14. نادری، فرح؛ پرویز عسگری؛ خدیجه روشنی و مریم مهری آدریانی (1388)، «رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان»، روان‌شناسی اجتماعی، دوره 5، ش13، ص127−138.

15. یعقوبی، ابوالقاسم (1387)، «رابطۀ بین هوش معنوی و بهداشت روان دانشجویان دانشگاه بوعلی»، مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، شیراز.

16. Amaram,Y & Dryer. C. (2007), The development and preliminary Validation of the Integrated Spiritual Intelligence scale (ISIS).Palo Alto. CA: Instituteof Transpersonal Psycology working paper. Available on http:// www. Geocities. Com/isisfindings.

17. Amram, J. Y. (2009), The Contribution of Emotional and Spiritual Intelligences to Effectiveness Business Leadership. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Clinical Psychology. Institute of Transpersonal Psychology Palo Alto, California.

18. Bagtasos, M. R. (2011), Quality of work life: A review of literature. DLSU Business & Economics Review , 20.2, pp. 1-8.

19. Dyck, M. J. (1987), Cognitive therapy and logo therapy: contrasting views on meaning. Journal of Cognitive Psycholotherapy, 1, pp. 155-169.

20. Emmons, R. A. (2000), Is spirituality intelligence? Motivation, cognition. And the psychology of ultimate concern .The Intelligence Journal for the Psychology of Religion, 10 (1), pp. 3-26.

21. Emmons,R.A. (2000), Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern, The International Journal for the Psychology of Religion, 10: 3-26, pp. 57-73.

22. Fry, L.W. (2003), Toward a Theory of spiritual leadership.The leadership Quarterly, 14(6), pp. 693-728.

23. Fry, L.W., Cohen, Melanie, P (2009), Spiritual Leadership as a Paradigm for Organizational Transformational and Recovery form Extended work Hours Cultures. Journal of Business Ethics, 84, pp. 265-278.

24. Furnham, A., & Chamoro-Premuzic, T. (2004), Personality and intelligence as predictors of statistics examination grades, Personality and Individual Differences, 37, pp. 943-955.

25. Garo, M.L. (2006), The impact of Christian fundamentalism on adolescent and young adult development: A exploratory qualitative study. Dissertation Abstracts international: section B: the section and Engineering, 67, p 576.

26. Hiein, S. (2007), Short definition of emotion intelligence, Emotional Intelligence Homepage.

27. Hosseini, M., Habibian, E, E. Krauss, S. E & Aishah, S. (2010), A review study on spiritual intelligence, adolescence and spiritual intelligence, factors that may contribute to individual differences inspiritual intelligence and the related theories. Journal of social sciences, 6(3), pp. 429-438.

28. Johnstone B,Yoon D. Relationships between the brief multidimensional measure of religiousness/ spirituality and health outcomes for a heterogeneous rehabilitation population. Rehabilitation Psychology. 2009; 54: (4), pp. 422-431.

29. King, D. (2008),Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and measure. Unpublished Master’s Thesis, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada.

30. Kooker, B.M & Shoultz, J.and Codier,E. (2007), Identifying emotional intelligence in professional Nursing practice .Journal of professional Nursing, 23(1), pp. 30-36.

31. Krause, N. (2003), Religious meaning and subjective well-being in late life. Journal of Gerontology, 58, 160-170.

32. Martsoft, D .S, & Mickiey, J. R. (1998), The concept of spirituality in nursing theories: Differng world-views and extent of focus, Journal of Advanced Nursing, 27, pp. 294-303.

33. McCullough M, Willoughby B. Religion (2009), self-regulation, and self-control: Associations, explanations and implications, Psychological Bulletin, 135: (1), pp. 69-93.

34. Meddin, J .R. (1998), Dimentions of spiritual meaning and well-being in the lives of ten older Australians. International Journal of Aging and Human Development, 47, pp. 163-175.

35. Menon, S. (2005), What is Indian psychology: transcendence in and while thinking the, Journal of Transpersonal Psychology, 37, pp. 83-98.

36. Narayanan, A. & Tony, P.J. (2012), spiritual intelligence and resilience among Christian youth in kerala Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, vol.37, No. 2, pp. 263-268.

37. Nasel, D. D. (2004), Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality, Thesis submitted for thedegree of Ph. D in The University of South Australia,Division of Education, Arts and Social Sciences,School of Psychology.

38. Neal, j(2004) Spiritual Intelligence Self-Assessment,

www.spiritatwork.org/library/SpiritualIntelligenceAssessment.pdf.

39. Oxford university press. (2001), Oxford Dictionary of current English (3rd ed ), Oxford: oxford university press.

40. Pfeffer, J. (2003), Business and the spirit: Management practices that sustain values. in R.A. Giacolane & C.L. jurkiewicz (Eds), Handbook of Workplace Spirituality and organizational performance, Newyork:M.E.shar., pp. 29-45.

41. Rajaei, A. (2007), "spiritual intelligence: Perspectives and challenges", Islamic Azad University Educational Research Bojnoord 22. (in Persian).

42. Reker, G .T. (1997), Personal meaning, optimism, and choice: Existential predictors of depression in community and Institutional elderly, The Gerontologist, 37, 709-716. 33.

43. Simmos, S. (2006), Living the questions; Existential intelligence in the context of holistic art education, Vesual Arts Research, 32, pp. 41-52.

44. Sisk, D. (2000), Spiritual Intelligence: the Tenth Intelligence that Integrates all Other Intelligences, www.dept.lamar.edu.

45. Sisk, D. (2008), Engaging the Intelligence of Gifted Students to Build Global Awareness in the Classroom,Academic Research Library.

46. Tart, C.T. (1975), States of consciousness [Electronic version], New York: E. P. Dutton & company.

47. Vagan, J. (2003), “Personnel selection and employee performance”, journal of Management vol2, N. 6, pp. 1129-1139.

48. Wiggles worth C. (2004), Spiritual intelligence and why it matters, Retrieved from internet: www.consciouspursuits.com. 

49. Wolman. R. R. (2001), Thinking with your soul: spirituall intelligence and why it matters, New York: Harmony.

50. Yong, K, & Mao, X. (2007), “A study of nurses spiritual intelligence:” A cross sectional questionnaire survey”, international journal if nursing study, 44, pp. 999-1010.

51. Zohar, D and Marshall, I(2001),SQ - Spiritual Intelligence, the ultimate intelligence,Bloomsbury, London 2001; UL copy.

52. Zohar, D and Marshall, I(2004), Spiritual intelligence, Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco.

53. Zohar, D. & Marshall, I. (2000), SQ: connecting with our spiritual intelligence, New York, Bloomsbury.