مبانی فلسفی استعاره‌های مورگان در مدیریت و فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 عضو هیأت علمی سرباز پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

از جمله جریان‌هایی که توانست در علوم انسانی در تقابل با اثبات‌گرایی جایگاه مقبولی را پیدا کند، جریان قراردادگرایی بود. قراردادگرایی در شاخه‌هایی از خود از جمله در مطالعه سازمان درصدد استفاده از ثمرات معرفتی پارادایم‌های مختلف است و می‌کوشد از تمامی امکانات موجود و ممکن برای شناخت سازمان بهره گیرد. نمونه شاخص این تلاش، استفاده مورگان از استعاره‌های مختلفی است که برای شناخت سازمان به‌کار برده است. این جریان بدون توجه به وجود مبانی متقابل در پارادایم‌های مختلف، توصیه‌ای تناقض‌گونه را در خود پرورانده است. در مقابلِ این رویکرد، این نوشتار فرانظریه اعتباریات علامه طباطباییe را به مثابه نسخه قوی‌تری برای علوم انسانی پیشنهاد کرده که قادر است ظرفیت فزاینده‌ای را فراروی دیدگاه مورگان در اختیار قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Foundations of Morgan's Metaphors in Management and Allameh Tabataba'i's Meta-theory of E'tebariat (Agreed Perceptions)

نویسندگان [English]

  • seyed hamid rezah hassani 1
  • hadi mousavi 2
1
2
چکیده [English]

Among the scientific trends that could find accepted position in the humanities, in contrast to the prevalent positivism, was conventionalism. Conventionalism in its branches including the organizational studies is intended to use the knowledge results of different paradigms and tries to benefit from all the available conceivable possibilities to recognize organization. The most notably example of these efforts is the Morgan's use of metaphors to understand and deal with organization problems. These metaphors are not meant to be exhaustive and he acknowledges that they can be used individually or in combination to guide our understanding of organizations and organization problems. His aim is to show how metaphor is central to our thinking about organization and management and open new possibilities. This trend regardless of the reciprocal fundamentals in different paradigms fostered a paradoxical suggestion in itself. In contrast to this approach, the present paper introduces Allameh Tabataba'i's Meta-theory of E'tebariat (Agreed Perceptions) as a stronger version for human sciences that can provide a growing capacity for the Morgan's Images of Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E'tebariat
  • Conventionalism
  • Organizational Metaphors
  • Social Action
  • Paradigmatic Pluralism
  • Idealization
1. الوانی، سیدمهدی؛ هاشمیان، سیدمحمدحسین (1385)، مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ش49، ص131−138.
2. ایمان، محمدتقی (1392)، ارزیابی پارادایمی برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
3. طباطبایی، محمدحسین (1387الف)، اصول فلسفه رئالیسم، قم: بوستان کتاب.
4. ــــــــــ (1387ب)، روابط اجتماعی در اسلام، قم: بوستان کتاب.
5. ــــــــــ (2007)، مجموعة الرسائل العلامة الطباطبایی، مصحح صباح ربیعی، قم: باقیات.
6. ــــــــــ (1371)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: اسماعیلیان.
7. عابدی شاهرودی، علی (1393)، «شرح و نقد نظریه اعتباریات»، مجله پژوهش‌های اصولی، ش18، ص7−39.
8. طوسی، خواجه نصیرالدین (1360)، اخلاق ناصری، تصحیح علیرضا حیدری و مجتبی مینوی، تهران: خوارزمی.
9. کوهن، تامس (1389)، ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه سعید زیبا کلام، چاپ اول، تهران: سمت.
10. لیدیمن، جیمز (1390)، فلسفه علم، ترجمه حسین کرمی، چاپ اول، تهران: حکمت.
11. Christophen, G. A. Bryant and Jary, David (1991), Giddens' theory of structuration a critical appreciation, London & New York: Routledge.
12. Burrell, Gibson & Morgan, Gareth, (1979), Sociological Paradigms and Organisational Analysis, Heineman Educational Books, first edition.
13. Kant, Immanuel, (1964), The Critique of Pure Reason, translated by Norman Kemp Smith, Macmillan & Co Ltd, London.
14. Johnson, Phill & Duberley, Joanne (2000), understanding management research, first edition, London, Sage.
15. Lakoff, George & Johnsen, Mark (2003), Metaphors we live by. London: The university of Chicago press.
16. Morgan, Gareth, (1989), creative organization theory, London: Sag.
17. ــــــــــ (2006), images of organization, London: sage.