کلیدواژه‌ها = تصمیم‎گیری
بازنمایی شاخص‌های توکل: مدخلی بر تصمیم‌گیری حکیمانه

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 71-92

الهه شیعه زاده؛ سعید مرتضوی؛ محمدعلی انصاری