نویسنده = ریحانه روحانی
اخلاق در مدیریت دانش

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 109-136

حسنعلی نعمتی شمس‌آباد؛ ابوالفضل رحیمی گایینی؛ ریحانه روحانی